Opintojakso

Hae opetus/tentit
SMEN3131 Tilastollisen päättelyn perusteet, 3 op 
Koodi SMEN3131  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Tilastollisen päättelyn perusteet  Lyhenne Tilastollisen p 
Laajuus3 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0422 Tilastotiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • tunnistaa muutamia keskeisiä diskreettejä ja jatkuvia todennäköisyysjakaumia
  • käsitellä tärkeimpiä todennäköisyysjakaumia kuvaavia parametreja
  • laskea keskeisten parametrien arvot yksinkertaisista diskreeteistä todennäköisyysjakaumista
  • analysoida etenkin normaalijakaumaa kuvaavia parametreja
  • selittää normaalijakauman merkityksen tilastollisessa päätöksenteossa.
 
Sisältö 

Todennäköisyyden käsite ja todennäköisyyslaskennan sääntöjä, keskeisimmät todennäköisyysjakaumat (normaalijakauma, tasainen jakauma, binomijakauma, hypergeometrinen jakauma, Poisson-jakauma ja eksponenttijakauma), jakaumien tunnusluvut (mediaani, odotusarvo ja varianssi, kovarianssi ja korrelaatiokerroin) sekä niiden estimointi ja käyttö.

 
Edeltävät opinnot 

TUTA0202 Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet

 
Toteutus ja työmuodot 

Luennot (n. 20 t) ja laskuharjoitukset (n. 10 t).

 
Vaadittavat suoritukset 

Aktiivinen osallistuminen luentoihin ja laskuharjoituksiin. Luentojen kertauskuulustelu.

 
Oheiskirjallisuus 

Helenius, Tilastollisten menetelmien perustiedot (1989).
Wonnacott & Wonnacott, Introductory Statistics for Business and Economics (1984).
Heikkilä, Tilastotieteen ABC-kirja I (1993).

 
Ajankohta 

Kurssia ei järjestetä joka lukuvuonna. Ajankohta ilmoitetaan WebOodissa.

 
Vastuuhenkilö 

Tilastotieteen lehtori

 
Opetuskieli 

Suomi

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä