Opintojakso

Hae opetus/tentit
SMEN3132 Tilastolliset testit, 3-5 op 
Koodi SMEN3132  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Tilastolliset testit  Lyhenne Tilastolliset t 
Laajuus3-5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0422 Tilastotiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Pekka Vasari 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • selittää, milloin tilastollinen testaus tai estimointi on tarpeellista tai mahdollista
  • valita sopivan tilastollisen testin tai estimointimenetelmän ja käyttää SPSS-ohjelmistoa tulosten laskemiseen
  • arvioida ja tulkita saamansa tulokset ja täydentää tuloksia niitä olennaisesti kuvaavilla tiedoilla.
 
Sisältö 

Tavanomaisimmat tilastolliset testit, parametrien estimaattorit ja niiden luottamusvälit. Valinnaisina tehtävinä mm. testien voimakkuuksien ja kriittisten alueiden laskeminen.

 
Edeltävät opinnot 

TUTA0202 Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet tai vastaavat tiedot

 
Toteutus ja työmuodot 

3 op:n suoritus: luennot (n. 20 t) ja SPSS-harjoitukset (n. 20 t, harjoitustyö).
5 op:n suoritus: luennon. (n. 30 t), SPSS-harjoitukset (n. 20 t, harjoitustyö) ja laskuharjoitukset (n. 10 t).

 
Vaadittavat suoritukset 

Luennot, SPSS–harjoitukset ja viiden opintopisteen kurssilla laskuharjoitukset. Luentojen kertauskuulustelu tai aktiivinen osallistuminen luennoille ja harjoituksiin sekä harjoitustyö.

 
Oheiskirjallisuus 

Helenius, Tilastollisten menetelmien perustiedot (1989).
Norusis, SPSS Guide to Data Analysis.

 
Arviointi 

Hylätty: Harjoitustyö ja laskutehtävät ovat erittäin puutteellisia tai virheellisiä tai ne sisältävät huomattavia väärinkäsityksiä.

Välttävä ja tyydyttävä (1-2): Harjoitustyö ja laskutehtävät ovat suppeita, pintapuolisia tai vastaavat heikosti tehtävänantoa. Niissä tyydytään luettelemaan asioita irrallisesti, tai käsitellään asioita yksipuolisesti. Harjoitustehtävät ja laskutehtävät voivat sisältää virheitä tai epäselvyyksiä.

Hyvä ja kiitettävä (3-4): Harjoitustyö ja laskuharjoitukset vastaavat tehtävänantoa, osoittavat ymmärtämistä sekä taitoa analysoida ja perustella. Ne muodostavat asiasta kokonaiskuvan, mutta niissä saattaa olla puutteita.

Erinomainen (5): Harjoitustyössä ja laskuharjoituksissa hahmotetaan laaja kokonaisuus ja tietoa osataan soveltaa moniulotteisesti tai sijoittaa eri konteksteihin. Harjoitustyö ja laskuharjoitukset osoittavat itsenäistä otetta ja oivallusta. Ne ovat ehjä kokonaisuus, joka sisältää perusteltua omaa ajattelua tai kriittistä pohdintaa. Ne on hyvin kirjoitettu tai toteutettu.

 
Ajankohta 

Kurssia ei järjestetä joka lukuvuonna. Ajankohta ilmoitetaan WebOodissa.

 
Vastuuhenkilö 

Tilastotieteen lehtori

 
Opetuskieli 

Suomi

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä