Opintojakso

Hae opetus/tentit
SMEN0314 Aikasarjat ja indeksit, 4-5 op 
Koodi SMEN0314  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Aikasarjat ja indeksit  Lyhenne Aikasarjat ja i 
Laajuus4-5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0422 Tilastotiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Pekka Vasari 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • soveltaa aikasarjoihin liittyviä peruskäsitteitä erityisesti talous- ja sosiaalitieteisiin
  • tunnistaa indeksien konstruoinnin perusteet ja niiden sovelluksina eräiden keskeisten suomalaisen yhteiskunnan tilaa kuvaavien indeksien sisällön.
 
Sisältö 

Aikasarjojen sisältämän informaation luonne, aikasarjojen komponentit, indeksiluvut, indeksien konstruointi, kuluttajahintaindeksi.

 
Edeltävät opinnot 

TUTA0202 Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet

 
Toteutus ja työmuodot 

Luennot (n. 24 t) sekä harjoitukset pienryhmissä (n. 24 t).

 
Vaadittavat suoritukset 

Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin ja luentojen kertauskuulustelu.

 
Arviointi 

Hylätty: Loppukuulustelun tai tehtävien ratkaisut ovat erittäin puutteellisia tai virheellisiä tai ne sisältävät huomattavia väärinkäsityksiä.

Välttävä ja tyydyttävä (1-2): Tehtävät on ratkaistu suppeasti tai pintapuolisesti ja ne vastaavat heikosti tehtävänantoa. Ratkaisuissa on selkeitä puutteita, virheitä tai epäselvyyksiä.

Hyvä ja kiitettävä (3-4): Tehtävien ratkaisut osoittavar asioiden ymmärtämistä sekä taitoa analysoida ja perustella. Kokonaiskuva on oikea, mutta siinä saattaa olla puutteita.

Erinomainen (5): Tehtävien ratkaisut osoittavat kyvyn hahmottaa kokonaisuuksia. Tuloksia osataan soveltaa moniulotteisesti tai sijoittaa eri konteksteihin. Vastaukset on hyvin kirjoitettu tai toteutettu.

 
Ajankohta 

Kurssia ei järjestetä joka lukuvuonna. Ajankohta ilmoitetaan WebOodissa.

 
Vastuuhenkilö 

Tilastotieteen lehtori

 
Opetuskieli 

Suomi

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä