Opintojakso

Hae opetus/tentit
KKAS2007 Kandidaatin tutkielma, 10 op 
Koodi KKAS2007  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Kandidaatin tutkielma  Lyhenne Kandidaatin tut 
Laajuus10 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0102 Kasvatustiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Määttä, Kaarina  Kandidaatintutkielma : mikä se on ja miten se voidaan tehdä   2014  - Saatavuus
     Hirsjärvi, Sirkka   Tutki ja kirjoita   2004  - Saatavuus
     Kakkuri-Knuuttila, Marja-Liisa  Argumentti ja kritiikki lukemisen, keskustelun ja vakuuttamisen taidot  1998  - Saatavuus
     Kansanen, P. & Uusikylä, K.  Opetuksen tutkimuksen monet menetelmät   2004  - Saatavuus
     Kantola ym. toim.  Media-analyysi tekstistä tulkintaan   1998  - Saatavuus
     Kinnunen & Löytty  Tieteellinen kirjoittaminen   2002  - Saatavuus
     Laaksonen, S-M , Matikainen, J. ja Tikka, M.  Otteita verkosta : verkon ja sosiaalisen median tutkimusmenetelmät  2013  - Saatavuus
     Liljeström, Marianne  Feministinen tietäminen: keskustelua metodologiasta  2004  - Saatavuus
     Metsämuuronen, J.  Laadullisen tutkimuksen käsikirja   2011  - Saatavuus
     Modinos, T. & Suoninen, A.  Merkillinen media tekstit nuorten arjessa   2003  - Saatavuus
     Ronkainen, S., Pehkonen, Lindholm-Ylänne & Paavilainen  Tutkimuksen voimasanat  2011  - Saatavuus
     Ruusuvuori, Johanna & Nikander & Hyvärinen (toim.)  Haastattelun analyysi  2010  - Saatavuus
     Tuomi, Jouni & Sarajärvi, Anneli  Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi  2002  - Saatavuus
     Töttö, Pertti   Pirullisen positivismin paluu laadullisen ja määrällisen tarkastelua   2000  - Saatavuus
     Derry, Sharon J. , Pea, Roy D. , Barron, Brigid , Engle, Randi A. , Erickson, Frederick , Goldman,  Conducting Video Research in the Learning Sciences: Guidance on Selection, Analysis, Technology, and Ethics  2010  - Saatavuus
     Saaranen-Kauppinen, Anita   Menetelmäopetuksen tietovaranto: http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/index.html    - Saatavuus
     http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/index.html
     Artikkeli videoaineiston analysoinnista  Artikkeli videoaineiston analysoinnista: Video Research in the Learning Sciences     - Saatavuus
     https://books.google.fi/books?id=DnZ9AwAAQBAJ&pg=PT4&dq=video+analysis+learning+sciences&lr=&source=
     Kirjallisten töiden ohjeistus  Kirjallisten töiden ohjeistus     - Saatavuus
     http://www.ulapland.fi/loader.aspx?id=b0f8e211-8abd-4b4c-b3b8-d425bbaf8af4


Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson opiskelija osaa

 • lukea, arvioida ja tuottaa tieteellistä tekstiä, joka noudattaa tieteellisen kirjoittamisen tyyliä 
 • suunnitella ja toteuttaa pienimuotoisen empiirisen tieteellisen tutkielman
 • arvioida sekä omaa toisten tuotoksia tutkimuseettisten kysymysten valossa
 • arvioida kriittisesti erilaisia lähteitä
 • vastaanottaa palautetta omasta tutkielmasta sekä hyödyntää sitä
 • antaa ja hyödyntää vertaispalautetta toisten opiskelijoiden tutkielmista 
 
Sisältö 

Opintojakson aikana laaditaan ideapaperi ja tutkimussuunnitelma, perehdytään tieteelliseen kirjallisuuteen, jäsennetään aihetta, hahmotetaan tutkimusongelma sekä laaditaan empiirinen tai kirjallisuuteen perustuva teoreettinen tutkielma jostakin kasvatustieteiden alaan sijoittuvasta aiheesta.

Seminaarin aikana opiskelija esittelee oman työnsä, argumentoi sen puolesta sekä opponoi toisen opiskelijan tutkielman ryhmässä.

 
Edeltävät opinnot 

Kasvatustieteen perusopinnot sekä kasvatustieteen aineopintoja ja viimeistään edellisten yhteydessä suoritettavat metodiopinnot.

 
Vaadittavat suoritukset 

Aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn (28 h) ja tutkielman laatiminen.

Ennen hyväksymistä tutkielma käy läpi urkund-tarkistuksen (https://www.ulapland.fi/FI/Opiskelu/Opintojen-aikana/Urkund) .

Tutkielmaraportin palauttamisen jälkeen suoritetaan kypsyysnäyte (KKAS2009).

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Suositellaan luettavaksi mm. seuraavia teoksia:

 • Määttä, K. 2014. KANDIDAATINTUTKIELMA - mikä se on ja miten se voidaan tehdä. Rovaniemi: Yliopistopaino. https://www.ulapland.fi/loader.aspx?id=ea68052b-9665-4f79-a3ad-a23d19e35af7
 • Hirsjärvi, S. & Liikanen, P. & Remes, P, & Sajavaara, P. 2004. Tutki ja kirjoita.
 • Kakkuri-Knuuttila, M-L. 1998. Argumentti ja kritiikki: lukemisen, keskustelun ja vakuuttamisen taidot.
 • Kansanen, P. & Uusikylä, K. (toim.) 2004. Opetuksen tutkimuksen monet menetelmät. Juva: PS-Kustannus.
 • Kantola, A., Moring I. & Väliverronen, E. (toim.) 1998. Media-analyysi: tekstistä tulkintaan.
 • Kinnunen, M. & Löytty, O. (toim.) 2002. Tieteellinen kirjoittaminen.
 • Laaksonen, S-M & Matikainen, J. & Tikka, M. (toim.) 2013. Otteita verkosta. Verkon ja sosiaalisen median tutkimusmenetelmät. Tampere: Vastapaino.
 • Liljeström, M. (toim.) 2004. Feministinen tietäminen. Keskustelua metodologiasta.
 • Metsämuuronen, J. 2011. Laadullisen tutkimuksen perusteet. Teoksessa J. Metsämuuronen (toim.), Laadullisen tutkimuksen käsikirja (s. 84–154). Helsinki: International Methelp.
 • Modinos, T. & Suoninen, A. (toim.) 2003. Merkillinen media: tekstit nuorten arjessa.
 • Ronkainen, S., Pehkonen, L., Lindblom-Ylänne, S. & Paavilainen, E. 2011. Tutkimuksen voimasanat.
 • Ruusuvuori, J., Nikander, P. & Hyvärinen, M. 2010. Haastattelun analyysi.
 • Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2004. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki: Tammi.
 • Töttö, P. 2000. Pirullisen positivismin paluu. Laadullisen ja määrällisen tarkastelua.
 • Derry, Sharon J. , Pea, Roy D. , Barron, Brigid , Engle, Randi A. , Erickson, Frederick , Goldman, Ricki , Hall, Rogers , Koschmann, Timothy , Lemke, Jay L. , Sherin, Miriam Gamoran andSherin, Bruce L. 2010. Conducting Video Research in the Learning Sciences: Guidance on Selection, Analysis, Technology, and Ethics, Journal of the Learning Sciences, 19: 1, 3 — 53
 • Menetelmäopetuksen tietovaranto: http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/index.html
 • Artikkeli videoaineiston analysoinnista: Video Research in the Learning Sciences https://books.google.fi/books?id=DnZ9AwAAQBAJ&pg=PT4&dq=video+analysis+learning+sciences&lr=&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q&f=false
 • Kirjallisten töiden ohjeistus http://www.ulapland.fi/loader.aspx?id=b0f8e211-8abd-4b4c-b3b8-d425bbaf8af4
 
Arviointi 

5-1/hylätty

 
Ajankohta 

Opetusta annetaan 1.- 4. periodissa.

 
Kohderyhmä 

Tutkiielma suositellaan suoritettavaksi viimeisimpänä kasvatustieteen aineopintojen opintojaksona.

 
Opetuskieli 

Suomi/Finnish

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
pidetty Kandidaatin tutkielma  Luentokurssi  10  Ari Kunnari 
01.09.20ti 13.00-15.00
08.09.20ti 13.00-15.00
15.09.20ti 13.00-16.00
06.10.20ti 13.00-16.00
27.10.20ti 13.00-16.00
03.11.20ti 13.00-16.00
26.01.21ti 13.00-16.00
13.04.21ti 13.00-16.00
20.04.21ti 13.00-16.00
27.04.21ti 13.00-16.00
ilmoittautumisaika on päättynyt Kandidaatin tutkielma  Luentokurssi  10  Seija Ulkuniemi 
07.09.20ma 12.00-15.00
28.09.20ma 12.00-15.00
22.10.20to 14.30-17.00
07.12.20ma 12.00-15.00
01.02.21ma 16.00-19.00
25.03.21to 09.00-12.00
15.04.21to 09.00-12.00
19.04.21ma 16.00-19.00
22.04.21to 12.00-15.00
03.05.21ma 14.00-17.00
05.05.21ke 12.00-15.00
ilmoittautumisaika on päättynyt Kandidaatin tutkielma  Luentokurssi  10  Lauri Lantela 
09.09.20ke 12.00-14.00
16.09.20ke 12.00-14.00
30.09.20ke 12.00-14.00
28.10.20ke 12.00-14.00
11.11.20ke 12.00-14.00
18.11.20ke 12.00-14.00
24.03.21ke 12.00-14.00
14.04.21ke 12.00-14.00
21.04.21ke 12.00-14.00
28.04.21ke 12.00-14.00
ilmoittautumisaika on päättynyt Kandidaatin tutkielma  Verkkokurssi  10  Partow Izadi 
14.09.20ma 13.00-16.00
28.09.20ma 10.00-13.00
05.10.20ma 14.00-17.00
22.10.20to 12.00-15.00
04.11.20ke 10.00-13.00
24.11.20ti 13.00-16.00
08.12.20ti 12.00-15.00
17.02.21ke 12.00-14.00
24.03.21ke 10.00-13.00
21.04.21ke 11.00-14.00
ilmoittautumisaika on päättynyt Kandidaatin tutkielma  Luentokurssi  10  Sari Viden 
24.09.20to 16.00-18.00
01.10.20to 16.00-18.00
29.10.20to 16.00-20.00
12.11.20to 16.00-18.00
12.01.21ti 16.00-18.00
04.02.21to 16.00-18.00
08.04.21to 16.00-20.00
15.04.21to 16.00-20.00
22.04.21to 16.00-20.00
29.04.21to 16.00-20.00
pidetty Kandidaatin tutkielma  Verkkokurssi  10  Satu-Maarit Frangou 
12.01.21ti 15.00-17.00
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Kandidaatin tutkielma  Luentokurssi  10  Ari Kunnari 
07.09.21ti 13.00-15.00
14.09.21ti 13.00-15.00
16.09.21to 13.00-16.00
05.10.21ti 13.00-16.00
12.10.21ti 13.00-16.00
26.10.21ti 13.00-16.00
22.02.22ti 13.00-16.00
05.04.22ti 13.00-16.00
19.04.22ti 13.00-16.00
26.04.22ti 13.00-16.00
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Kandidaatin tutkielma  Verkkokurssi  10  Sirpa Purtilo-Nieminen 
09.09.21to 15.00-16.00
16.09.21to 15.00-18.00
30.09.21to 15.00-18.00
14.10.21to 15.00-18.00
04.11.21to 15.00-18.00
09.12.21to 15.00-18.00
20.01.22to 15.00-18.00
17.02.22to 15.00-18.00
21.04.22to 15.00-18.00
28.04.22to 15.00-18.00
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Kandidaatin tutkielma  Luentokurssi  10  Seija Ulkuniemi 
09.09.21to 12.00-15.00
04.10.21ma 12.00-15.00
10.12.21pe 09.00-12.00
14.12.21ti 09.00-12.00
09.02.22ke 09.00-12.00
24.03.22to 12.00-15.00
22.04.22pe 09.00-12.00
02.05.22ma 12.00-15.00
06.05.22pe 09.00-12.00
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Kandidaatin tutkielma  Luentokurssi  10  Partow Izadi 
13.09.21ma 13.00-16.00
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Kandidaatin tutkielma  Luentokurssi  10  Sari Viden 
23.09.21to 14.00-16.00
30.09.21to 14.00-16.00
14.10.21to 13.00-16.00
28.10.21to 14.00-16.00
18.11.21to 14.00-16.00
13.01.22to 14.00-16.00
07.04.22to 13.00-16.00
14.04.22to 13.00-16.00
21.04.22to 13.00-16.00
28.04.22to 13.00-16.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä