Opintojakso

Hae opetus/tentit
KERI0210 Erityispedagogiikan peruskurssi, 5 op / 3 ov 
Koodi KERI0210  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Erityispedagogiikan peruskurssi  Lyhenne Erityispedagogi 
Laajuus5 op / 3 ov  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0105 Erityispedagogiikka 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Moberg, S., Hautamäki, J., Kivirauma, J., Lahtinen, U., Savolainen, H. & Vehmas, S.  Erityispedagogiikan perusteet  2015  - Saatavuus
     Jahnukainen, Markku  Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa   2012  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • määritellä erityispedagogiikan tieteenä
 • määritellä erityispedagogisen toiminnan ja sen tavoitteet,
 • tarkastella erityispedagogista toimintaa käytännössä,
 • tunnistaa ja analysoida keskeisiä erityispedagogisia arvoja,
 • soveltaa vammaisuuden erilaisia malleja,
 • ymmärtää normaaliuden ja poikkeavuuden käsitteitä ja
 • kuvata erityiskasvatuksen kehityslinjoja
 
Sisältö 
 • Erityiskasvatusta ohjaavat ideologiat, arvot ja periaatteet
 • Käsitykset ihmisen olemuksesta, erilaisuudesta ja moninaisuudesta
 • Erityispedagogiikka ja lähitieteet
 • Lapsen kehityksen seuranta, havainnointi ja varhainen puuttuminen
 • Yleinen, erityinen ja tehostettu tuki sekä hoito, opetus ja kuntoutus yleisellä tasolla
 • Erityspedagogiikan kenttään, kohderyhmiin ja käytäntöön tutustuminen

 

 
Toteutus ja työmuodot 
 • KERI0210-1 Luennot 2 op

  o Verkkoluennot (20 h), jotka tallennetaan, luentoihin liittyvät itsenäiset tehtävät (14 h) sekä valmistautuminen tenttiin ja luentotentti (20 h)

   Itsenäinen yhteisöllinen ja/tai yksilöllinen työskentely (80 h)

 • KERI0210-2 Raportit 1 op

  o Tutustumiskäynnit (2 kohdetta) ja -raportti 0,5 op

  o Moninaisuuteen tutustuminen ja moninaisuusraportti 0,25 op

  o Lainsäädäntöön tutustuminen ja lainsäädäntöraportti 0,25 op

 •  KERI0120-3 Kirjallisuus 2 op

  o Kirjallisuuteen perehtyminen (2 teosta) sekä kirjallisuustentti tai -esseet

 
Vaadittavat suoritukset 

Hyväksytyn suorituksen edellytyksenä on

 • aktiivinen osallistuminen luento-opetukseen ja luentotenttiin,
 • luentojen aikana työstettävien tehtävien suorittaminen,
 • kirjallisuuteen, lainsäädäntöön ja moninaisuuteen perehtyminen
 • erityispedagogiikan kenttään, kohderyhmiin ja/tai käytäntöihin tutustuminen sekä
 • raporttien (3) laatiminen
 • kirjallisuuden (2 teosta) suorittaminen
 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

1. Moberg, S., Hautamäki, J., Kivirauma, J., Lahtinen, U., Savolainen, H. & Vehmas, S. 2015. Erityispedagogiikan perusteet. Helsinki: WSOY.
2. Jahnukainen M. 2012  (toim.) Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa.. Lastensuojelun Keskusliitto.

Lainsäädäntöön perehtyminen (FINLEX-tietokanta http://www.finlex.fi/fi/laki/):
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013
Perusopetuslaki 2010, 1287/2013
Varhaiskasvatuslaki 580/2015
Laki kehitysvammaisten erityishuollosta
Asetus kehitysvammaisten erityishuollosta ja erityishuoltopiirit

So 214 Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista
So 215 Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista
So 216 Laki vammaisetuuksista
So 217 Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta, muut vammaisuuden perusteella järjestettävät tukitoimet
So 700 Valtion koulukodit
Si 209 Lapsen oikeudet
Si 233 Lastensuojelulaki
Si 234 Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
Pe 101 Perustuslaki, ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus: Suomen perustuslaki

 

 
Arviointi 

Hyväksytty / hylätty

 
Opetuskieli 

Suomi/ Finnish

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä