Opintojakso

Hae opetus/tentit
KERI0211 Kielen ja kommunikaation haasteet, 5 op / 3 ov 
Koodi KERI0211  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Kielen ja kommunikaation haasteet  Lyhenne Kielen ja kommu 
Laajuus5 op / 3 ov  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0105 Erityispedagogiikka 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Pakolliset edeltävät opinnot:
    KERI0210 Erityispedagogiikan peruskurssi
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Tanja Äärelä 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Launonen, K & Korpijaakko-Huuhka, A-M  Kommunikoinnin häiriöt: ilmenemismuotoja ja kuntoutuksen perusteita   2009  - Saatavuus
     Kerola, K., Kujanpää, S. & Timonen, T.  Autismin kirjo ja kuntoutus   2009  - Saatavuus
     Ahonen, T., Siiskonen, T. & Aro, T.  Sanat sekaisin  2004  - Saatavuus
     Aro, T., Siiskonen, T. & Ahonen, T.  Ymmärsinkö oikein  2007  - Saatavuus
     Huuhtanen, K  Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointimenetelmät Suomessa   2012  - Saatavuus
     Siiskonen, Tiina, & Aro, Tuija, & Ahonen, Timo, & Ketonen, Ritva,  Joko se puhuu? : kielenkehityksen vaikeudet varhaislapsuudessa  2014  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • määritellä kielen ja kommunikaation vaikeuksia
 • erotella kommunikaation haasteet eri ikäkausina
 • vertailla erilaisia diagnosointi- ja arviointikeinoja ja niiden käyttötapoja
 • tunnistaa puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä ja tietää vaikuttavista interventioista
 
Sisältö 
 • Puheen, kielen ja kommunikaatiovaikeuksien ilmeneminen ja tunnistaminen
 • Kielenkehityksen erityisvaikeus
 • Viivästynyt ja poikkeava puheen ja kielen kehitys
 • Kielen ja kuulon vaikeudet
 • Kommunikoinnin tukeminen ja puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät.
 • Kielellisten ongelmien kuntoutus ja kehityksen tukeminen
 
Edeltävät opinnot 

KERI0210 Erityispedagogiikan peruskurssi.

 
Toteutus ja työmuodot 

Vaihtoehto 1 (kontaktiopetus ja itsenäinen työskentely):

 • Verkkoluennot (12 h), jotka tallennetaan, sekä oppimispäiväkirjan laatiminen luentojen pohjalta (15 h) 1 op
 • Itsenäinen työskentely (106 h) 4 op: Kirjallisuuteen (3 teosta) perehtyminen sekä kirjallisuuden tenttiminen tai kirjallisuustehtävät 4 op 


Vaihtoehto 2 (itsenäinen työskentely):

 • Itsenäinen kirjallisuuteen (4 teosta) perehtyminen sekä kirjallisuuden tenttiminen tai kirjallisuustehtävät 5 op (135 h) 
 
Vaadittavat suoritukset 

Hyväksytty suoritus edellyttää luentojen suorittamista luentopäiväkirjalla sekä kirjallisuuden (3 teosta) tenttimistä/suorittamista esseillä ja TAI kokonaan itsenäisenä työskentelynä kirjallisuuden (4 teosta) tenttimistä tai suorittamista kirjallisuustehtävillä.

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Kolme/neljä teosta:

1. Launonen, K. & Korpijaakko-Huuhka, A.-M. (toim.) 2006. Kommunikoinnin häiriöt: syitä, ilmenemismuotoja ja kuntoutuksen perusteita. Helsinki: Palmenia.

2. Kerola, K., Kujanpää, S. &  Timonen, T. 2009. Autismin kirjo ja kuntoutus. PS-Kustannus. Luvut 1- 13.

3. a) Siiskonen, T., Aro, T., Ahonen, T. & Ketonen, R. (toim.) 2014. Joko se puhuu? Kielenkehityksen vaikeudet varhaislapsuudessa.  

TAI

   b) Ahonen, T., Siiskonen, T. & Aro, T. 2004 (toim.). Sanat sekaisin? Kielelliset oppimisvaikeudet ja opetus kouluiässä.

TAI

   c) Aro, M., Siiskonen, T. & Ahonen, T. (toim.) Ymmärsinkö oikein? Kielelliseet vaikeudet nuoruusiässä. 2007

Kokonaan itsenäisenä työskentelynä opintojakson suorittaville kuuluu lisäksi:

4. Huuhtanen, K. (toim.)  2012 Puhetta tukevat ja korvaavat menetelmät Suomessa.

 
Arviointi 

5-1 / hylätty

 
Ajankohta 

Luento-opetus 2. periodi
Kirjallisuustentti Examissa

 

 
Vastuuhenkilö 

Erityispedagogiikan yliopistonlehtori Tanja Äärelä

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Kielen ja kommunikaation haasteet  Verkkokurssi  Anneli-Maarit Hermanoff 
08.11.21ma 16.00-20.00
09.11.21ti 16.00-20.00
11.11.21to 16.00-20.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä