Opintojakso

Hae opetus/tentit
KERI0212 Käyttäytymisen haasteet, 5 op / 3 ov 
Koodi KERI0212  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Käyttäytymisen haasteet  Lyhenne Käyttäytymisen 
Laajuus5 op / 3 ov  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0105 Erityispedagogiikka 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Pakolliset edeltävät opinnot:
    KERI0210 Erityispedagogiikan peruskurssi
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Tanja Äärelä 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Uusitalo-Malmivaara, Lotta  Positiivisen psykologian voima   2014  - Saatavuus
     Dufva, V. ja Koivunen, M  ADHD : diagnosointi, hoito ja hyvä arki   2012  - Saatavuus
     Kumpulainen, K., Aronen, E., Ebeling, H. , Laukkanen, E., ym.  Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria   2016  - Saatavuus
     Salmivalli, Christina  Koulukiusaamiseen puuttuminen : kohti tehokkaita toimintamalleja  2010  - Saatavuus
     Araneva, Mirjam  Lapsen suojelu : toteuttaminen ja päätöksenteko : käsikirja lapsen asioista päättävälle  2016  - Saatavuus
     Kerola, K. ja Sipilä A-K.  Haastava käyttäytyminen syitä ja muutoksen mahdollisuuksia  2017  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 

Opiskelija osaa

 • määritellä haastavan käyttäytymisen keskeisiä käsitteitä ja kuvata niiden piirteitä pedagogisesta, psykologisesta, psykiatrisesta, neurologisesta ja yhteisöllisestä viitekehyksestä käsin
 • tunnistaa monenlaisia käyttäytymisen haasteita kasvatusjärjestelmässä sekä yksilöllisestä että yhteisöllisestä näkökulmasta
 • tuntea tuen tarjoamisen muotoja ja monialaisen yhteistyön sisällön ja merkityksen
 • ymmärtää, kuinka mielenterveyden ongelmat, koulukiusaaminen ja rikollisuus ovat osa syrjäytymisprosessia
 
Sisältö 
 • Käyttäytymis- ja tunne-elämän häiriöitä erilaisista viitekehyksistä
 • Haastavan käyttäytymisen käsitteitä, diagnostiikkaa ja tulkintoja
 • Lasten ja nuorten tarkkaavaisuuden ja käyttäytymisen häiriöiden ilmeneminen
 • Epäsuotuisan kehityksen riskitekijöitä ja syrjäytymisprosessin eteneminen
 • Tunne-elämän merkitys lapsen kehitykselle ja siihen liittyvä tuen tarve
 • Käyttäytymishäiriöiltä suojaavat tekijät ja suotuisan kehityksen tukeminen 
 
Edeltävät opinnot 

KERI0210 Erityispedagogiikan peruskurssi.

 
Toteutus ja työmuodot 

Vaihtoehto 1 (kontaktiopetus ja itsenäinen työskentely):

 • Verkkoluennot (12 h), jotka tallennetaan, sekä oppimispäiväkirjan laatiminen luentojen pohjalta (15 h) 1 op
 • Itsenäinen työskentely (106 h): Kirjallisuuteen (3 teosta) perehtyminen sekä kirjallisuuden tenttiminen tai kirjallisuustehtävät 4 op

Vaihtoehto 2 (itsenäinen työskentely):

 • Itsenäinen kirjallisuuteen (4 teosta) perehtyminen sekä kirjallisuuden tenttiminen tai kirjallisuustehtävät 5 op (135 h)

Vaihtoehto 3 (yhteisöllinen työskentely):

 • Sama kuin vaihtoehto 2, mutta toteutus lukupiirityöskentelynä kahden tai useamman opiskelijan yhteistyönä 5 op (opiskelijat laativat kirjallisuuden pohjalta yhteisen pohdiskelevan esseen tai tallenteen, jolla muutoin sisällön osalta arvioitavassa muodossa ilmaisevat perehtyneisyytensä kurssisisältöihin)
 
Vaadittavat suoritukset 

Hyväksytty suoritus edellyttää luennoille osallistumista sekä oppimispäiväkirjan laatimista luentojen ja kirjallisuuden (3 teosta) pohjalta TAI kokonaan itsenäisenä työskentelynä kirjallisuuden (4 teosta) tenttimistä tai suorittamista kirjallisuustehtävillä. Lukupiirityöskentelystä ja sen toteutustavasta sovitaan vastuuopettajan kanssa. 

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 
 1. Positiivisen psykologian voima. 2015. Toim. Uusitalo-Malmivaara, L. Jyväskylä. PS-kustannus
 2. Dufva , V. & Koivunen, M. 2012. ADHD. Diagnosointi, hoito ja hyvä arki. Jyväskylä. PS-Kustannus. 293 s.
 3. Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. 2016. Duodecim, osat I ja II.  Toim. Kumpulainen, K., Aronen, E., Ebeling, H, Laukkanen, E. ym.

Kokonaan itsenäisenä työskentelynä opintojakson suorittaville kuuluu lisäksi:

4. a. Salmivalli, C. 2010, Koulukiusaamiseen puuttuminen, PS.-Kustannus

TAI

    b. Araneva, M. 2016. Lapsen suojelu - toteuttaminen ja päätöksenteko. Käsikirja lapsen asioista päättävälle. Talentum.

TAI

    c. Kerola, K. & Sipilä A-K. 2017. Haastava käyttäytyminen – syitä ja muutoksen mahdollisuuksia. Oulu: Tervaväylän koul

 

 
Arviointi 

5-1 / hylätty

 
Ajankohta 

Luento-opetus 4. periodi
Kirjallisuustentti Examissa

 
Vastuuhenkilö 

Erityispedagogiikan yliopistonlehtori Tanja Äärelä

 
Opetuskieli 

Suomi

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä