Opintojakso

Hae opetus/tentit
KERI0214 Erityiskasvatus elämänkulussa, 5 op / 3 ov 
Koodi KERI0214  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Erityiskasvatus elämänkulussa  Lyhenne Erityiskasvatus 
Laajuus5 op / 3 ov  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0105 Erityispedagogiikka 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Pakolliset edeltävät opinnot:
jokin näistä opintojaksoista
    KERI0210 Johdatus erityispedagogiikkaan
    ayKERI0210 Erityispedagogiikan peruskurssi
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Anneli-Maarit Hermanoff 
Tanja Äärelä 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Määttä, P. & Rantala, A.  Tavallisen erityinen lapsi   2010  - Saatavuus
     Hirvonen, Maija  Yhdessä toimien ja erilaisuutta arvostaen. Ammatilliset opettajakorkeakoulut erityisopetusta kehittämässä  2015  - Saatavuus
     https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/96197/JAMKJULKAIS
     Vehmas, Simo   Vammaisuus johdatus historiaan, teoriaan ja etiikkaan   2005  - Saatavuus
     Teittinen, Antti  Vammaisuuden tutkimus   2006  - Saatavuus
     Laitinen, Matti  Miksi joka paikkaan pitää päästä  2013  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • selittää erityiskasvatuksen historian ja kehityslinjoja sekä palvelujärjestelmän kehitystä
 • analysoida arvoja ja paradigmoja historiallisen ja palvelujärjestelmän kehityksen taustalla
 • eläytyä vammaisen tai tukea tarvitsevan henkilön asemaan ja
 • tunnistaa esteettömän yhteiskunnan vaatimukset sekä vammaisten että ei-vammaisten näkökulmasta
 • määrittää ammattilaisten yhteistyön sisältöjä ja reunaehtoja
 
Sisältö 
 • Erityiskasvatuksen menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus
 • Integraatio, inkluusio ja lähikouluperiaate
 • Erityiskasvatus elämänkaaren eri vaiheissa
 • Palvelujärjestelmät ja moniammatillisuus yksilön ja perheen tukena
 • Erityiskasvatus ammattialana
 • Esteettömyys eri tasoilla
 
Edeltävät opinnot 

KERI0210 Erityispedagogiikan peruskurssi.

 
Toteutus ja työmuodot 

Vaihtoehto 1 (kontaktiopetus ja itsenäinen työskentely)

 • Verkkoluennot (6 h), jotka tallennetaan, sekä oppimispäiväkirjan laatiminen (10 h) 1 op
 • Itsenäinen työskentely 4 op (117 h): kirjallisuuteen (3 teosta) perehtyminen ja tentti tai kirjallisuustehtävät 4 op

Vaihtoehto 2 (itsenäinen työskentely)

 • Itsenäistä kirjallisuuden (4 teosta) opiskelua ja tentti tai kirjallisuustehtävät 5 op (135 h)
 
Vaadittavat suoritukset 

Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista luennoille ja oppimispäiväkirjan laatimista sekä kirjallisuustehtävien (3 teosta) suorittamista tai kokonaan itsenäisenä työskentelynä kirjallisuuden (4 teosta) tenttimistä tai suorittamista kirjallisuustehtävillä.

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 
 1. Määttä, P. & Rantala, A: 2010. Tavallisen erityinen lapsi. PS-Kustannus. 
 2. Yhdessä toimien ja erilaisuutta arvostaen. Ammatilliset opettajakorkeakoulut erityisopetusta kehittämässä. 2015. Toim. Maija Hirvonen https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/96197/JAMKJULKAISUJA2032015_web.pdf?sequence=1
 3. a. Vehmas, S. 2005. Vammaisuus. Johdatus historian, teoriaan ja etiikkaan. Yliopistokustannus.

TAI

        b. Vammaisuuden tutkimus. 2006. Toim. Teittinen, A. Helsinki: Yliopistopaino.

 

Kokonaan itsenäisenä työskentelynä opintojakson suorittaville kuuluu lisäksi:

    4. Miksi joka paikkaan pitää päästä. 2013. Toim. Laitinen, M. Vantaa: Kansanvalistusseura

 
Arviointi 

5-1 / hylätty

 
Ajankohta 

Luento-opetus 5. periodi
Kirjallisuustentti Examissa

 
Vastuuhenkilö 

Erityispedagogiikan yliopistonlehtori Tanja Äärelä

Kevään 2021 opetuksen hoitaa kokonaan Anneli Hermanoff.

 
Lisätiedot 

Kesäopintojen osalta saat suoritusvaatimukset opettajilta.

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ei ilmoittautumista Erityiskasvatus elämänkulussa  Verkkokurssi  Anneli-Maarit Hermanoff 
04.05.22ke 16.00-20.00
05.05.22to 16.00-20.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä