Opintojakso

Hae opetus/tentit
XAKA0103 Tutkimuskirjoittaminen, 2 op 
Koodi XAKA0103  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Tutkimuskirjoittaminen  Lyhenne Tutkimuskirjoit 
Laajuus2 op  Vanhenemisaika  
TyyppiKieliopinnot Oppiaine0050 Viestintä 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kielikeskus 

Kuvaus:
Tavoite 

Kurssi auttaa opiskelijaa tunnistamaan tekstistä tutkimukselliset valinnat ja tutkimustekstin keskeisimmät perustelemisen tavat. Samalla opiskelija harjaantuu antamaan palautetta asiantuntijamaisesti, arvioimaan ja muokkaamaan omaa ja toisten tutkimustekstiä. Tavoitteena on lisäksi kehittää funktionaalista lukemista sekä tuottavaa ja keskustelevaa tiedonkäyttöä.

Kurssin käytyään opiskelija osaa
1. tunnistaa oman tieteenalan teksteistä tutkimuksellisesti keskeisimmät valinnat ja arvioida valintoja asiantuntijan tavoin
2. arvioida tutkimuksen laatua ja luotettavuutta tekstin näkökulmasta
3. käyttää lähdekirjallisuutta tekstissään eri tavoin ja eri tehtävissä.

 
Sisältö 

Kurssilla käsitellään jokaisen osallistujan suomenkielistä tutkielmaa (n. 6–8 sivua). Näiden tekstien avulla pohditaan sisällön ja muodon yhteensovittamista sekä sitä, millaisten tekstin piirteiden avulla tuetaan sisällön ymmärrettävyyttä ja osoitetaan asiantuntijuutta. Kielen ja tekstin rakenteen lisäksi kurssilla käsitellään yleisiä tutkimuskirjoittamisessa esille tulevia kysymyksiä. Näitä ovat esimerkiksi perustelemisen tavat, lähdekirjallisuuden käyttö ja tekstin jäsentäminen.

 
Edeltävät opinnot 

Akateemiset tekstitaidot -peruskurssi sekä kandidaatintutkielma suoritettu. Suositeltavaa on, että Suunnitelmallista kirjoittamista -kurssi suoritetaan ennen tutkimuskirjoittamisen kurssia, mikäli opiskelija suorittaa molemmat kurssit.

 
Toteutus ja työmuodot 

Kurssi koostuu luennoista ja seminaarityöskentelystä, itsenäisestä työskentelystä ja henkilökohtaisesta palautteesta. Kontaktiopetusta opiskelijaa kohden on noin 10 tuntia, jonka lisäksi tulevat itsenäisessä pienryhmässä työskentely ja itsenäinen työ.

 
Vaadittavat suoritukset 

Aktiivinen läsnäolo harjoituksissa ja kurssiin liittyvät tehtävät suoritettuina.

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Kurssilla jaettava oppimateriaali.

 
Oheiskirjallisuus 

Ajattele itse! (Toim. Hurtig, Laitinen, Uljas-Rautio). PS-kustannus. 2010.
Tieteellinen kirjoittaminen. (Toim. Kinnunen & Löytty). Vastapaino. 2002.

 
Arviointi 

Hyväksytty/hylätty

 
Ajankohta 

Syys- ja kevätlukukausi

 
Kohderyhmä 

Kurssi on tarkoitettu kaikkien tiedekuntien opiskelijoille.

 
Vastuuhenkilö 

Katriina Uljas-Rautio
Sinikka Vuonokari-Kämäräinen

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Pakollisuus 

Valinnainen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Tutkimuskirjoittaminen, kaikki tiedekunnat, ryhmä 2  Verkkokurssi  Minella Salonen  25.01.21 -01.03.21
ilmoittaudu Tutkimuskirjoittaminen, kaikki tiedekunnat, ryhmä 3  Verkkokurssi  Katriina Uljas-Rautio  08.04.21 -29.04.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä