Opintojakso

Hae opetus/tentit
XTYO0101 Neuvottelu- ja yhteistyötaidot, 2 op 
Koodi XTYO0101  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Neuvottelu- ja yhteistyötaidot  Lyhenne Neuvottelu- ja 
Laajuus2 op  Vanhenemisaika  
TyyppiKieliopinnot Oppiaine0050 Viestintä 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kielikeskus 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakso auttaa opiskelijaa
1. syventämään tietojaan ryhmäviestinnästä
2. analysoimaan ja kehittämään vuorovaikutusosaamistaan erityisesti neuvottelutilanteissa
3. ymmärtämään neuvotteluihin vaikuttavia yksilöiden välisiä vuorovaikutussuhteita ja ryhmädynamiikkaan liittyviä tekijöitä
4. kehittämään yhteistyötaitoja osana asiantuntijuuttaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, erityisesti neuvottelutilanteissa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
1. osaa osallistua ryhmä- ja neuvottelutilanteisiin yhteistyöhakuisesti, tavoitteellisesti ja tarkoituksenmukaisesti
2. osaa analysoida neuvottelutilanteisiin vaikuttavia tekijöitä
3. osaa analysoida ja arvioida omia neuvottelu- ja yhteistyötaitojaan
4. osaa ottaa huomioon viestinnän eettisiä näkökulmia, kuten vastuun kantamisen oman viestintäkäyttäytymisen seurauksista.

 
Sisältö 

Yhteistyö- ja ryhmäviestintätaidot
Neuvottelijan vuorovaikutustaidot
Neuvottelun osat ja kokonaisuus (neuvotteluun valmistautuminen, neuvottelun osallistujat, strategiat, argumentointi, päätöksenteko ja ongelmanratkaisu, eettisyys, arviointi)

 
Edeltävät opinnot 

Puheviestinnän pakollinen opintojakso:
XPUH0001, XPUH0002, XPUH0003, XPUH0005.

 
Toteutus ja työmuodot 

Kontaktiopetusta 24 tuntia: työskentelymuotoina luennot, keskustelut sekä harjoitukset ja niiden analysoiminen.

 
Vaadittavat suoritukset 

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä harjoitusten ja annettujen tehtävien hyväksytty suorittaminen.

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Harjoituksissa jaettava materiaali. Muu suositeltava materiaali ilmoitetaan myöhemmin.

 
Arviointi 

Hyväksytty/hylätty

 
Ajankohta 

Syyslukukausi

 
Kohderyhmä 

Suositellaan aikaisintaan kolmannen vuoden opiskelijoille.

 
Vastuuhenkilö 

Ville Jakkula

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Pakollisuus 

Valinnainen

 
Lisätiedot 

Kurssille voivat osallistua kaikkien tiedekuntien opiskelijat.

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittaudu Neuvottelu- ja yhteistyötaidot  Verkkokurssi  Ville Jakkula 
15.03.21ma 13.15-15.45
18.03.21to 13.15-15.45
22.03.21ma 13.15-15.45
25.03.21to 13.15-15.45
29.03.21ma 13.15-15.45
08.04.21to 13.15-15.45
12.04.21ma 13.15-15.45
15.04.21to 13.15-15.45

Tulevat tentit
Ei tenttejä