Opintojakso

Hae opetus/tentit
UKUL1201 Kulttuurihistorian lähestymistapoja, 3 op 
Koodi UKUL1201  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Kulttuurihistorian lähestymistapoja  Lyhenne Kulttuurihistor 
Laajuus3 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0049 Kulttuurihistoria 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Tiina Harjumaa 
Tom Linkinen 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Bloch, Marc   Historian puolustus   2003  - Saatavuus
     Ollitervo, Sakari & Rantala, Heli (toim.)  Kulttuurihistoriallinen katse  2010  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 

Opiskelija perehtyy kulttuurihistorian historiaan ja historianfilosofisiin perusteisiin, historian
tieteelliseen lähestymistapaan, kysymyksenasetteluun ja vaihtoehtoisten näkökulmien
avaamiseen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • tunnistaa historiankirjoituksen keskeiset traditiot, käänteet ja näkökulmat
  • soveltaa oppimaansa historianfilosofista ja metodologista tietoa omassa tavassaan tulkita ja käsitteellistää kulttuurihistoriaa
  • tunnistaa ja käsitteellistää historiallisen tiedon luonnetta sekä historiallisen tiedon tuottamisen ja tulkitsemisen ehtoja, rajoja ja mahdollisuuksia.
 
Sisältö 

Kulttuurihistorian historia ja historianfilosofia, hermeneuttinen historiakäsitys ja historia dialogina, näkökulmat, tulkinta ja tieto, kulttuurihistoriallinen katse.

 
Edeltävät opinnot 

UKUL1100 Kulttuurihistorian perusopinnot, vähintään UKUL1101 kulttuurihistorian perusteet (suositeltava).

 
Toteutus ja työmuodot 

1) Luennot (8 t) ja luentokuulustelu tai vaihtoehtoisesti kirjatentti (Marc Bloch: Historian puolustus). Ensisijaisena suoritustapana pidetään luentoja.
2) Pakollinen kirjatentti: Kulttuurihistoriallinen katse (toim. Heli Rantala ja Sakari Ollitervo, saatavana myös verkkojulkaisuna).
Kirjatentti ja luennot (tai vaihtoehtoisesti pakollinen kirjatentti ja valinnainen tenttikirja Marc Bloch) suoritetaan yhtenä kokonaisuutena.

 
Vaadittavat suoritukset 

1) Osallistuminen luennoille, luentojen oheismateriaaliin tutustuminen ja luentokuulustelu/luentopäiväkirja tai vaihtoehtoisesti kirjatentti (Marc Bloch).
2) Pakollinen kirjatentti (Kulttuurihistoriallinen katse).

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

1) Oheismateriaali jaetaan luentokurssin aikana.
Vaihtoehtoinen kirjatentti Bloch, Marc: Historian puolustus (2003).
2) Pakollinen kirjatentti Kulttuurihistoriallinen katse (toim. Heli Rantala ja Sakari Ollitervo 2010, saatavana myös verkkojulkaisuna).

 
Arviointi 

Hylätty
Suoritus on erittäin puutteellinen tai virheellinen, tai sisältää huomattavia väärinkäsityksiä.

Välttävä ja tyydyttävä (1-2)
Suoritus on suppea, pintapuolinen tai vastaa heikosti tehtävänantoa. Suorituksessa tyydytään luettelemaan asioita irrallisesti, tai käsitellään asioita yksipuolisesti. Suoritus voi sisältää virheitä tai epäselvyyksiä.

Hyvä ja kiitettävä (3-4)
Suoritus vastaa tehtävänantoa, osoittaa ymmärtämistä sekä taitoa analysoida ja perustella. Olet muodostanut asiasta kokonaiskuvan, mutta siinä saattaa olla puutteita.

Erinomainen (5)
Suorituksessa hahmotetaan laaja kokonaisuus ja tietoa osataan soveltaa moniulotteisesti tai sijoittaa eri konteksteihin. Suoritus osoittaa itsenäistä otetta ja oivallusta. Suoritus on ehjä kokonaisuus, joka sisältää perusteltua omaa ajattelua tai kriittistä pohdintaa. Vastaus on hyvin kirjoitettu tai toteutettu.

 
Ajankohta 

3. periodi (luennot)
3.–4. periodi (luentokuulustelu ja kirjatentti). Muista ajankohdista on erikseen sovittava vastuuopettajan kanssa.

 
Vastuuhenkilö 

Vieraileva tuntiopettaja (luennot)
Tuntiopettaja (kuulustelut ja vaihtoehtoinen kirjatentti)

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Pakollisuus 

Pakollinen

 
Lisätiedot 

Opintojakso soveltuu kulttuurihistorian arvosanaopiskelijoiden lisäksi kaikille seminaarityön, pro gradun ja väitöskirjan tekijöille, jotka tarvitsevat omassa tutkimuksessaan historiallisen lähestymistavan, kysymyksenasettelun ja metodologian edellyttämiä valmiuksia.

Yhdessä opintojakso UKUL1201 Kulttuurihistorian lähestymistapoja (3 op) ja UKUL1112 Historian läsnäolo ja historiallisen tiedon käyttö (2 op) tai UKUL1204 Arkistojen käyttö ja arkistolähteet (2 op) muodostavat tutkijakoulutuksessa 5 op:n laajuisen metodiopintojen kokonaisuuden.

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Kulttuurihistorian lähestymistapoja  Luentokurssi  Tiina Harjumaa,
Tom Linkinen 
15.02.21ma 14.00-18.00
16.02.21ti 14.00-18.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä