Opintojakso

Hae opetus/tentit
UKUL1204 Arkistojen käyttö ja arkistolähteet, 2 op 
Koodi UKUL1204  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Arkistojen käyttö ja arkistolähteet  Lyhenne Arkistojen käyt 
Laajuus2 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0049 Kulttuurihistoria 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Marianne Junila 
Marja Tuominen 

Kuvaus:
Tavoite 

Opiskelija perehtyy arkistolaitokseen, arkistoja ja niiden käyttöä koskevaan lainsäädäntöön, arkistojen käyttöön ja arkistolähteiden tulkintaan. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • hahmottaa arkistolaitoksen rakennetta ja toimintaa ja sitä koskevaa lainsäädäntöä koskevat perusasiat
  • käyttää julkisia ja yksityisiä arkistoja
  • käyttää digitaalisia arkistoja
  • tunnistaa arkistolähteiden luonteen ja soveltaa arkisto-osaamistaan omassa historian tulkinnassaan.
 
Sisältö 

Miten arkistolaitos toimii? Millaisia lähteitä arkistoissa on olemassa? Miten ja mihin niitä voidaan käyttää? Millaisia eettisiä ja juridisia rajoituksia ja lähdekriittisiä haasteita arkistolähteiden käyttöön liittyy? Lähdeaineistojen säilytys, julkiset ja yksityiset arkistot. Arkistolähteiden merkitseminen. Kurssin aikana opetellaan hakemaan koti- ja ulkomaisia lähdeaineistoja arkistoista ja tietokannoista ja lisäksi harjoitellaan erilaisten lähteiden tulkintaa. Kurssiin sisältyy ekskursio.

 
Edeltävät opinnot 

UKUL1101 Kulttuurihistorian perusteet (suositeltava). Soveltuu myös pro gradun tekijöille ja jatko-opiskelijoille.

 
Toteutus ja työmuodot 

Luennot (6 t), harjoitukset (8 t), arkistoekskursio (2 t).

 
Vaadittavat suoritukset 

Aktiivinen osallistuminen luentokurssille, harjoituksiin ja ekskursioon.

 
Oheiskirjallisuus 

Luennoitsijan jakama materiaali.

 
Arviointi 

Hylätty: Suoritus on erittäin puutteellinen tai virheellinen, tai sisältää huomattavia väärinkäsityksiä.

Hyväksytty: Aktiivinen osallistuminen opintojaksolle, harjoitusten valmiiksi saattaminen ohjeiden mukaan annetussa aikataulussa.

 
Ajankohta 

2. periodi

 
Vastuuhenkilö 

Vieraileva tuntiopettaja (luennot)
Tuntiopettaja / kulttuurihistorian professori (ekskursio)

 

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Pakollisuus 

Pakollinen

 
Lisätiedot 

Opintojakso soveltuu kulttuurihistorian arvosanaopiskelijoiden lisäksi kaikille seminaarityön, pro gradun ja väitöskirjan tekijöille, jotka tarvitsevat omassa tutkimuksessaan historiallisen lähestymistavan, kysymyksenasettelun ja metodologian edellyttämiä valmiuksia.

Yhdessä opintojakso UKUL1204 Arkistojen käyttö ja arkistolähteet (2 op) ja UKUL1227 Arkistolähteiden analyysi ja tulkinta (3 op) tai UKUL1201 Kulttuurihistorian lähestymistapoja (3 op) muodostavat tutkijakoulutuksessa 5 op:n laajuisen metodiopintojen kokonaisuuden.

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittaudu Arkistojen käyttö ja arkistolähteet, luennot ja harjoitukset  Luentokurssi  Marianne Junila,
Marja Tuominen 
12.04.21ma 09.00-12.00
ma 13.00-17.00
ma 13.00-17.00
13.04.21ti 09.00-12.00
ti 13.00-17.00
ti 13.00-17.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä