Opintojakso

Hae opetus/tentit
YMEN1208 Kvantitatiivista pro gradua tekevien työpaja, 4 op 
Koodi YMEN1208  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Kvantitatiivista pro gradua tekevien työpaja  Lyhenne Kvantitatiivist 
Laajuus4 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0957 Tutkimusmenetelmät 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • soveltaa aineistoonsa sopivia kvantitatiivisia kuvailumenetelmiä
  • tunnistaa erilaisten tilastollisten analyysimenetelmien käyttötarkoitukset
  • toteuttaa aineistonsa ja tutkimuskysymystensä kannalta sopivia tilastollisia analyysimenetelmiä
  • tulkita tilastollisten analyysimenetelmien tuottamia tuloksia
  • vertailla tutkimustulostensa yleistettävyyttä
  • valita ja toteuttaa aineistonsa ja tutkimuskysymystensä kannalta sopivia tilastograafisia esitystapoja.
 
Sisältö 

Kvantitatiivisen aineiston kuvailumenetelmät, yleisimmät tilastolliset analyysimenetelmät (faktorianalyysi, ryhmittelyanalyysi), tilastografiikan perusteet, tulosten tilastollinen yleistettävyys, tutkimustulosten esittämisen mahdollisuudet.

 
Edeltävät opinnot 

TUTA0202 Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet

 
Toteutus ja työmuodot 

Luennot/seminaarit (n. 24 t) ja pro gradu -tutkielman työstäminen (n. 20 t) atk-luokassa.

 
Vaadittavat suoritukset 

Aktiivinen osallistuminen. Pro gradu -tutkielman eteneminen kvantitatiivisen analysoinnin osalta.

 
Oheiskirjallisuus 

Töttö Pertti 2004. Syvällistä ja pinnallista. Vastapaino.

Töttö Pertti 2012. Paljonko on paljon? Vastapaino.

Kaidesoja & Kankainen & Ylikoski 2018. Syistä selityksiin. Kausaalisuus ja selittäminen yhteiskuntatieteissä. Gaudeamus.

Warner, Rebecca. M. 2013 Applied Statistics: From Bivariate Through Multivariate Techniques. SAGE.

Luennoilla jaettava materiaali.

Laaksonen ym. (toim.) (2013) Otteita verkosta. Verkon ja sosiaalisen median tutkimusmenetelmät. Vastapaino. 

 
Arviointi 

Hylätty
Suoritus on erittäin puutteellinen tai virheellinen, tai sisältää huomattavia väärinkäsityksiä.

Välttävä ja tyydyttävä (1-2)
Suoritus on suppea, pintapuolinen tai vastaa heikosti tehtävänantoa. Suorituksessa tyydytään luettelemaan asioita irrallisesti, tai käsitellään asioita yksipuolisesti. Suoritus voi sisältää virheitä tai epäselvyyksiä.

Hyvä ja kiitettävä (3-4)
Suoritus vastaa tehtävänantoa, osoittaa ymmärtämistä sekä taitoa analysoida ja perustella. Olet muodostanut asiasta kokonaiskuvan, mutta siinä saattaa olla puutteita.

Erinomainen (5)
Suorituksessa hahmotetaan laaja kokonaisuus ja tietoa osataan soveltaa moniulotteisesti tai sijoittaa eri konteksteihin. Suoritus osoittaa itsenäistä otetta ja oivallusta. Suoritus on ehjä kokonaisuus, joka sisältää perusteltua omaa ajattelua tai kriittistä pohdintaa. Vastaus on hyvin kirjoitettu tai toteutettu.

 
Ajankohta 

3. periodi

 
Kohderyhmä 

 

 

 
Vastuuhenkilö 

Marianne Silén, tilastotiede (tilastotieteen opettajat ja sisältöopettajat)

 
Opetuskieli 

Suomi

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä