Opintojakso

Hae opetus/tentit
KAPS0113 Nuorison kasvun kipupisteet ja syrjäytymisen ehkäisy, 5 op 
Koodi KAPS0113  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Nuorison kasvun kipupisteet ja syrjäytymisen ehkäisy  Lyhenne Nuorison kasvun 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0106 Kasvatuspsykologia 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Sanna Hyvärinen 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
Yksi kirja seuraavista:
     Määttä Kaarina   Helposti särkyvää nuoren kasvun turvaaminen   2007  - Saatavuus
     Myllyniemi, S.  Arjen jäljillä. Nuorisobarometri 2015  2015  - Saatavuus
     https://tietoanuorista.fi/wp-content/uploads/2016/01/Nuorisobarometri_2015_ISSUU.pdf
     Uusiautti, S. & Määttä, K.  New methods of Special Education  2018  - Saatavuus
Yksi kirja seuraavista:
     Holmila, M., Raitasalo, K. & Tigerstedt, C.  Sukupolvien sillat ja kasvamisen karikot. Vanhemmat, lapset ja alkoholi.  2016  - Saatavuus
     http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/131418/URN_ISBN_978-952-302-7381.pdf?sequence=1
     Pruuki, Heli  Lapsi ja ero : eväitä eteenpäin  2017  - Saatavuus
     Savukoski, M  Vapaaksi anoreksian kahleista  2008  - Saatavuus
     Uusitalo, Tuula  Yli mahdottoman itsemurha ja läheinen  2007  - Saatavuus
     Laitinen, Merja   Häväistyt ruumiit, rikotut mielet tutkimus lapsina läheissuhteissa seksuaalisesti hyväksikäytettyjen  2004  - Saatavuus
     Äärelä Tanja  Aika palijon vaikuttaa minkälainen ilime opettajalla on naamalla : Nuoret vangit kertovat peruskouluajoistaan  2012  - Saatavuus
     http://lauda.ulapland.fi/bitstream/handle/10024/61671/%c3%84%c3%a4rel%c3%a4_actaE_105pdfA.pdf?seq ue
     Honkatukia P. & Kivivuori J  Nuorisorikollisuus määrä, syyt ja kontrolli  2006  - Saatavuus
     https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/152459/221_Honkatukia_Kivivuori_2006.pdf?sequ ence=
     Alapulli, H., Kivitie-Kallio, S. & Söderholm, A.  Lapsen kaltoinkohtelu  2012  - Saatavuus
     Poijula, Soili  Lapsi ja kriisi selviytymisen tukeminen  2016  - Saatavuus
Yksi kirja seuraavista:
     Keltikangas-Järvinen, Liisa  Sosiaalisuus ja sosiaaliset taidot   2010  - Saatavuus
     Salmivalli, Christina   Kaverien kanssa vertaissuhteet ja sosiaalinen kehitys   2005  - Saatavuus
     Turunen, Kari E.   Tunne-elämä   2004  - Saatavuus
     Mahkonen, Sami  Konfliktit kouluissa  2016  - Saatavuus
     Viljamaa, J.  Mitä minä teen tämän teinin kanssa?  2017  - Saatavuus
     Ranta, Klaus  Lasten ja nuorten kognitiiviset ja käyttäytymisterapiat : Työvälineitä kouluun ja klinikkaan.   2018  - Saatavuus
     Vehviläinen, Sanna  Ohjaustyön opas  2014  - Saatavuus
     Lasanen, Maarit  "Ei tarvi pelätä, että ois erilainen" : etnografinen tutkimus pohjoissuomalaisten kuulovammaisten lasten vertaistukiryhmätoiminnasta  2017  - Saatavuus
     http://lauda.ulapland.fi/bitstream/handle/10024/62861/Lasanen_Maarit_ActaE_219pdfA.pdf?seque nce=1&i


Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson jälkeen

  • opiskelija tietää ja ymmärtää nuoruusiän kehityksen kriittiset vaiheet ja kehityksen häiriintymisen syitä, seurauksia sekä ennaltaehkäisemisen mahdollisuuksia
  • opiskelija oppii ymmärtämään nuoruusiän kehityksen herkkyyden sekä syrjäytymisen ilmiön kasvatuspsykologisena haasteena
  • opiskelijalla on tietoa, valmiuksia ja välineitä tukea ja ohjata nuoren tasapainoista psyykkistä kasvatusta ja kehitystä kasvatuspsykologisin keinoin.
 
Sisältö 
  • Opintojaksossa tarkastellaan nuoren pahoinvoinnin erilaisia voimakkaimpia ilmenemismuotoja sekä niistä selviytymistä.
  • Opintojaksossa tuodaan esiin kipeimpiä syrjäytymiskierteeseen johtavia väyliä ja osoitetaan tapoja ennaltaehkäistä kehityksen vinoutta.
  • Opintojaksossa haetaan vastauksia siihen, miten taata nuorille myönteinen kasvu- ja kehitysrauha ja mikä on nuoren tasapainoisen kasvun kannalta tärkeää.
 
Toteutus ja työmuodot 
  • Kontaktiopetus: verkkoluentoja 10 h, jotka tallennetaan
  • Itsenäinen työskentely 125 h
 
Vaadittavat suoritukset 

Luentopäiväkirjan laatiminen luennoista sekä kirjallisuuden suorittaminen esseetehtävällä.

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

1.Yksi kirja seuraavista:
1 a) Määttä K. (toim.) Helposti särkyvää. Nuoren kasvun turvaaminen. Kirjapaja 2007.
1 b) Myllyniemi, S. (toim.) Arjen jäljillä. Nuorisobarometri 2015. https://tietoanuorista.fi/wp-content/uploads/2016/01/Nuorisobarometri_2015_ISSUU.pdf
1 c) Uusiautti, S & Määttä, K (toim.) New Methods of Special Education. Peter Lang 2018.


2. Yksi kirja seuraavista:
2 a) Holmila, M., Raitasalo, K. & Tigerstedt, C. (toim.) Sukupolvien sillat ja kasvamisen karikot. Vanhemmat, lapset ja alkoholi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016. http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/131418/URN_ISBN_978-952-302-7381.pdf?sequence=1
2 b) Pruuki, H. & Sinkkonen, J. Lapsi ja ero. Eväitä eteenpäin. Kirjapaja 2017.
2 c) Savukoski, M. Vapaaksi anoreksian kahleista. Narratiivinen tutkimus selviytymispoluista. Kasvatustieteen väitöskirja, Lapin yliopisto 2008.
2 d) Uusitalo, T. Yli mahdottoman. Itsemurha ja läheinen. Edita 2007. (225 s) (tai Uusitalo, T., Miten päästä yli mahdottoman? Narratiivinen tutkimus itsemurhamenetyksistä. Kasvatustieteen väitöskirja, Lapin yliopisto 2006)
2 e) Laitinen, M., Häväistyt ruumiit, rikotut mielet. Tutkimus lapsina läheissuhteissa seksuaalisesti hyväksikäytettyjen naisten ja miesten elämästä. Vastapaino 2004.
2 f) Äärelä, T. Aika palijon vaikuttaa minkälainen ilime opettajalla on naamalla - nuoret vangit kertovat peruskouluajoistaan. Kasvatustieteen väitöskirja, Lapin yliopisto 2012. http://lauda.ulapland.fi/bitstream/handle/10024/61671/%c3%84%c3%a4rel%c3%a4_actaE_105pdfA.pdf?seq uence=5&isAllowed=y
2 g) Honkatukia P. & Kivivuori J. (toim.) Nuorisorikollisuus. Määrä, syyt ja kontrolli. Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkgoogleaisuja 221. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/152459/221_Honkatukia_Kivivuori_2006.pdf?sequ ence=1
2 h) Alapulli, H., Kivitie-Kallio, S. & Söderholm, A. Lapsen kaltoinkohtelu. Duodecim 2012.
2 i) Poijula, S. Lapsi ja kriisi. Kirjapaja 2016 (tai aiempi painos) 

3. Yksi kirja seuraavista:
3 a) Keltikangas-Järvinen, L. Sosiaalisuus ja sosiaaliset taidot. WSOY 2010.
3 b) Salmivalli, C. Kaverien kanssa: vertaissuhteet ja sosiaalinen kehitys. PS-kustannus 2005
3 c) Turunen, Tunne-elämä 2004. (189 s)
3 d) Mahkonen, S. Konfliktit koulussa. Edita 2016.
3 e) Viljamaa, J. Mitä minä teen tämän teinin kanssa? Minerva Kustannus 2017.
3 f) Lasten ja nuorten kognitiiviset ja käyttäytymisterapiat. Työvälineitä kouluun ja klinikkaan. 2017 Duodecim.
3 g) Vehviläinen, S. Ohjaustyön opas. Yhteistyössä kohti toimijuutta. Gaudeamus 2014.
3 h) Lasanen, M. ”Ei tarvi pelätä ett ois erilainen”. Etnografinen tutkimus pohjoissuomalaisten kuulovammaisten lasten vertaistukitoiminnasta. Kasvatustieteen väitöskirja. Lapin yliopisto 2017.
http://lauda.ulapland.fi/bitstream/handle/10024/62861/Lasanen_Maarit_ActaE_219pdfA.pdf?seque nce=1&isAllowed=y 

 
Arviointi 

5-1/hylätty

 
Ajankohta 

2. periodi. Kurssin voi suorittaa myös kesäopintoina

 
Vastuuhenkilö 

Professori Satu Uusiautti ja yliopistonlehtori Tanja Äärelä

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ei ilmoittautumista Kasvun ja kehityksen kriisiytyminen  Verkkokurssi  Sanna Hyvärinen,
Tanja Äärelä 
21.02.22ma 16.00-20.00
22.02.22ti 16.00-19.00
24.02.22to 16.00-19.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä