Opintojakso

Hae opetus/tentit
KAPS0115 Rakkaus- ja sosiaalipsykologia, 5 op 
Koodi KAPS0115  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Rakkaus- ja sosiaalipsykologia  Lyhenne Rakkaus- ja sos 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0106 Kasvatuspsykologia 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Satu Uusiautti 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Helkama, Klaus   Johdatus sosiaalipsykologiaan   1998  - Saatavuus
     Hänninen ym. toim.  Sosiaalipsykologian suunnannäyttäjiä   2001  - Saatavuus
     Suominen, E., Pirttilä-Backman, A-M., Lahikainen, A. & Ahokas, M.  Arjen sosiaalipsykologia   2010  - Saatavuus
     Taskinen, Satu  "Ne voi opita toisilta" : kasvatustieteellinen design-tutkimus maahanmuuttajaoppilaiden osallisuutta edistävistä luokkakäytänteistä  2017  - Saatavuus
     Kopakkala, Aku   Porukka, jengi, tiimi ryhma dynamiikka ja siihen vaikuttaminen   2005  - Saatavuus
     Salovaara, R. & Honkonen, T.  Rakenna hyvä luokkahenki  2011  - Saatavuus
     Kyrönlampi-Kylmänen, Taina   Arki lapsen kokemana eksistentiaalis-fenomenologinen haastattelututkimus   2007  - Saatavuus
     Lähteenmäki, Susanna  Miten elämä kantaa :  2013  - Saatavuus
     https://lauda.ulapland.fi/bitstream/handle/10024/61690/L%C3%A4hteenm%C3%A4ki_Susanna_ActaE_132pdfA.p
     Määttä Kaarina & Uusiautti Satu  Rakkaus - tunteita, taitoja, tekoja   2014  - Saatavuus
     Määttä, K. & Uusiautti, S.  Many faces of love  2013  - Saatavuus
     Määttä, K. & Uusiautti, S.  Love Around Us  2018  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson jälkeen

 • opiskelija oppii hahmottamaan ihmisen sosiaalisen toiminnan ja vuorovaikutuksen lainalaisuuksia sekä rakkaus- ja kiintymysilmiön moniulotteisuuden
 • opiskelija saa välineitä itsetuntemukseen, tunne- ja ihmissuhdetaitoihin sekä tunnekokemusten tiedostamiseen ja hallintaan
 
Sisältö 

Opintojakso jakautuu kahteen sisältöön.

 1. Luento-osuus rakkauspsykologiasta.
  • Luentojen tavoitteena on antaa tietoa sekä auttaa opiskelijaa tiedostamaan ja ymmärtämään rakkaus- ja kiintymysilmiöitä, erityisesti romanttisen rakkauden problematiikkaa, sen kehittymisen vaiheita, siihen sisältyviä kriisejä sekä niiden syitä ja ehkäisemismahdollisuuksia.
 2. Kirjallisuusosuus sosiaalipsykologiasta.
  • Kirjallisuusosuuden tavoitteena on antaa perustiedot ihmisen toiminnan sosiaalisesta säätelystä, yksilön ja ryhmän käyttäytymiseen vaikuttavista tekijöistä sekä keskeisimmistä sosiaalipsykologisista ilmiöistä.
 
Toteutus ja työmuodot 
 • Kontaktiopetus: Verkkoluentoja 10 h, sisältäen ryhmätehtävät ja -keskustelut
 • Itsenäinen työskentely 123 h

 

 
Vaadittavat suoritukset 
 • Osallistuminen luennoille sekä luentopäiväkirjan laatiminen luennoista.
 • Sosiaalipsykologian osuuteen kuuluvan kirjallisuuden suorittaminen esseetehtävällä.
 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Kirjallisuus: sosiaalipsykologian kirjallisuusosioon
kuuluu kaksi valinnaista teosta kokonaisuuksista 1 ja 2:

1 a) Helkama Klaus & Myllyniemi Rauni & Liebkind Kamela, Johdatus sosiaalipsykologiaan.Edita  (2001). tai
1 b) Hänninen Vilma & Partanen Jukka & Ylijoki Oili-Helena (toim.) Sosiaalipsykologian suunnannäyttäjiä. Vastapaino (2001) tai
1 c) Suominen, E., Pirttilä-Backman, A-M., Lahikainen, A. & Ahokas, M. Arjen sosiaalipsykologia. WSOY (2010) tai
1 d) Taskinen, S. 2017. ”Ne voi opita toisilta” Kasvatustieteellinen design-tutkimus maahanmuuttajaoppilaiden osallisuutta edistävistä luokkakäytänteistä. http://lauda.ulapland.fi/handle/10024/63013

2 a)  Kopakkala, A.  Porukka, jengi, tiimi. Ryhmädynamiikka ja siihen vaikuttaminen. Edita (2005) tai
2 b) Salovaara, R. & Honkonen, T. Rakenna hyvä luokkahenki. PS-kustannus. (2011) tai
2 c) Kyrönlampi-Kylmänen Taina, Arki lapsen kokemana. Lapin yliopiston kasvatustieteellinen väitöskirja (2007)
2 d) Lähteenmäki Susanna,Miten elämä kantaa - narratiivinen tutkimus puhevammaisten nuorten elämän tarinoista. Lapin yliopiston kasvatustieteellinen väitöskirja (2013).

Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista:

Rakkauspsykologian lisälukemistoa:

Määttä & Uusiautti, Rakkaus - tietoja, taitoja ja tunteita. Kirjapaja, 2014.

Määttä & Uusiautti, The Many Faces of Love, Sense Publishers, 2013.

Määttä & Uusiautti, Love Around Us, Peter Lang, 2018.

 
Arviointi 

Luentopäiväkirja (osoituksena osallistumisesta luennoille/rakkauspsykologian esseetehtävä) 2op,

arviointi 5-1, hylätty

Kirjallisuusessee 3op, arviointi 5-1, hylätty

 
Ajankohta 

4. periodi

Kurssin voi suorittaa myös kesäopintoina

 
Vastuuhenkilö 

Satu Uusiautti

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Rakkaus- ja sosiaalipsykologia  Verkkokurssi  Satu Uusiautti 
11.03.21to 13.00-16.00
18.03.21to 13.00-17.00
25.03.21to 12.00-15.00
Ei ilmoittautumista Rakkaus, ihmissuhteet ja sosiaalinen kehitys  Verkkokurssi  Sanna Hyvärinen,
Satu Uusiautti 
17.03.22to 13.00-17.00
24.03.22to 13.00-16.00
31.03.22to 13.00-16.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä