Opintojakso

Hae opetus/tentit
XNTU1517 Koulutuksen sukupuolistavat käytännöt, 3-5 op 
Koodi XNTU1517  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Koulutuksen sukupuolistavat käytännöt  Lyhenne Koulutuksen suk 
Laajuus3-5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0443 Sukupuolentutkimus 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Päivi Naskali 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Haywood, Chris & Mac and Ghaill, Mairtin   Education and Masculinities  2013  - Saatavuus
     Herrala, Helena  Tytöt kaukalossa : etnografinen tutkimus tyttöjen jääkiekkoharrastuksesta  2015  - Saatavuus
     Lahelma E. Gordon T.  Koulun arkea tutkimassa yläasteen erot ja erilaisuudet   2003  - Saatavuus
     Lappalainen, Sirpa   Kansallisuus, etnisyys ja sukupuoli lasten välisissä suhteissa ja esiopetuksen käytännöissä   2006  - Saatavuus
     Moreau Marie-Pierre  Inequalities in the teaching profession : a global perspective   2014  - Saatavuus
     Olovsson Sofie  Normkritisk pedagogik i praktiken Examensarbete inom masterprogram i samhällsvetenskap, inriktning pedagogik.   2014  - Saatavuus
     http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=4529985&fileOId=4529986
     Paju, Petri  Koulua on käytävä : etnografinen tutkimus koululuokasta sosiaalisena tilana  2011  - Saatavuus
     Kankkunen, Tarja  Tytöt, pojat ja erojen leikki : sukupuolen rakentuminen koulun kuvataideopetuksen arjessa  2004  - Saatavuus
     Ringrose Jessica  Postfeminist education? : girls and the sexual politics of schooling   2013  - Saatavuus
     Vanhatapio, Tuula  Poikavoimaa kuvataideharrastukseen pohjoinen näkökulma poikien ja lasten vanhempien näkemyksiin kuvataideharrastuksesta ja kuvataideopetuksesta  2010  - Saatavuus
     Ylitapio-Mäntylä, Outi  Lastentarhanopettajien jaettuja muisteluja sukupuolesta ja vallasta arjen käytännöissä   2009  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
1. ymmärtää sukupuolen teoreettisena kategoriana ja tuntee sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvän käsitteistön
2. osaa analysoida koulutuskulttuurin sukupuolittuneisuutta rakenteellisella, institutionaalisella, kulttuurisella sekä yksilöllisellä tasolla
3. tunnistaa ja osaa analysoida kasvatus- ja koulutuskäytäntöjen sukupuolittuneisuutta ja heteronormatiivisuutta
4. ymmärtää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kasvatusetiikan osana.

 
Sisältö 

Kurssilla pohditaan kasvatuksen ja koulutuksen ideologioita ja käytänteitä kategorioiden ja erojen tuottamisen näkökulmasta. Lisäksi tarkastellaan sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvää käsitteistöä, sekä vallan, koulutuksen ja sukupuolen välisiä suhteita. Perehdytään tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden lainsäädännölliseen perustaan sekä koulutuksen segregaatioon. Pohditaan sukupuolittunutta piilo-opetussuunnitelmaa, opettajuuden sukupuolta sekä seksualisoitua ja sukupuolitettua lapsuutta.

 
Toteutus ja työmuodot 

Keskusteluluennot (16 h) ja kirjallisuuteen perehtyminen omaehtoisen opiskelun avulla.

 
Vaadittavat suoritukset 

Aktiivinen osallistuminen luennoilla ja oppimispäiväkirja luentojen sekä kahden teoksen pohjalta. Itsenäisen työn osuus 109 h.

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Haywood, Chris & Mac and Ghaill, Mairtin: Education and Masculinities, 2013.

Herrala, Helena: Tytöt kaukalossa: etnografinen tutkimus tyttöjen jääkiekkoharrastuksesta, 2015.

Lahelma, Elina & Gordon, Tuula: Koulun arkea tutkimassa, 2003

Lappalainen, Sirpa: Kansallisuus, etnisyys ja sukupuoli, 2006.

Lehtonen, Jukka: Seksuaalisuus ja sukupuoli koulussa, 2003.

Moreau, Marie-Pierre (ed.) 2014: Inequalities in the teaching profession. A Global Perspective.

Olovsson, Sofie:. Normkritisk pedagogik i praktiken. Examensarbete inom masterprogram i samhällsvetenskap, inriktning pedagogik. Lunds universitet, 2014.

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=4529985&fileOId=4529986

Paju, Petri 2011. Koulua on käytävä. Etnografinen tutkimus

Kankkunen, Tarja: Tytöt, pojat ja ”erojen leikki”, 2004.

Ringrose, Jessica: Postfeminist Education? Girls and the sexual politics of schooling, 2016

Suortamo, Markku ym. (toim.) Sukupuoli ja tasa-arvo koulussa, 2010

Vanhatapio, Tuula: Poikavoimaa kuvataideharrastukseen: Pohjoinen näkökulma poikien ja lasten vanhempien näkemyksiin kuvataideharrastuksesta ja kuvataideopetuksesta, 2010. http://www.minna.fi/fi_FI/web/guest/haku1?view=recordView&entityId=357

Ylitapio-Mäntylä, Outi: Lastentarhanopettajien jaettuja muisteluja sukupuolesta ja vallasta arjen käytännöissä, 2009. 

 
Arviointi 

5-1/hylätty

 
Ajankohta 

3. periodi

 
Vastuuhenkilö 

Sukupuolentutkimuksen professori

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä