Study module

Show study events
LSUO0001 Finnish: Basic Course on Scientific Writing, 2 ECTS cr. 
Code LSUO0001  Validity 01.01.1950 -
Name Finnish: Basic Course on Scientific Writing  Abbreviation Finnish: Basic 
Credits2 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeLanguage studies Subject0050 Communication 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Language Centre 

Description
Aim 

Opintojakso auttaa opiskelijaa
1. suhteuttamaan kirjoittamisen ja sisällön toisiinsa
2. erottamaan erilaiset kirjoittamisen tavat: toistavan ja tuottavan kirjoittamisen
3. suhtautumaan kriittisesti oman tieteenalansa kielen ja kirjoittamisen konventioihin
4. arvioimaan omaa ja toisten tekstiä.

Kurssin käytyään opiskelija osaa
1. tunnistaa ja nimetä erilaisia vaiheita niin tutkimus- kuin kirjoittamistyöstäkin
2. erottaa toistavan ja tuottavan kirjoittamistavan
3. tunnistaa oman tieteenalan kirjoittamisen konventiot ja pystyy esittämään vaihtoehtoisia kielellisiä, rakenteellisia ja tyylillisiä valintoja
4. antaa tekstistä asiantuntijamaista palautetta, ottaa sitä vastaan sekä muokata omaa tekstiään saamansa palautteen perusteella.

 
Contents 

Opintojakso harjaannuttaa näkemään kirjoittamisen oleellisena, mutta toisaalta myös itsenäisenä osana tutkimuksen tekemistä. Tällöin on tarpeellista oppia tunnistamaan kirjoittamisen eri vaiheet ja käyttämään niitä suhteutettuna muuhun tutkimusprosessiin. Kurssilla lähestytään tekstiä lukijan näkökulmasta. Tekstejä muokataan yhdessä niin, että ne täyttäisivät tutkielman tekstilajille ominaiset tavoitteet. Opintojakso ohjaa opiskelijaa ymmärrettävän ja oikeakielisen tutkimustekstin tuottamiseen.

 
Previous studies 

Lukio tai vastaavat opinnot.

 
Methods 

Kurssi koostuu luento-opetuksesta, itsenäisestä työskentelystä ja pienryhmätyöskentelystä sekä vertaispienryhmässä että ohjatussa pienryhmässä. Pienryhmissä ja itsenäisessä työskentelyssä aktivoituu opiskelijan aikaisempi tietämys. Pienryhmätyöskentelyssä myös muut opiskelijat kartuttavat yksittäisen jäsenen tietämystä.

Jokainen opiskelija tuo pienryhmän ja opettajan käsiteltäväksi 5–7 sivua tekstiä, jonka on tarkoituksenmukaista olla osa opiskelijan tekeillä olevaa kandidaatintutkielmaa.

Ilmoittaudu sekä alkuluennoille että pienryhmiin. Valitse yksi alkuluento ja yksi pienryhmä. On tarkoituksenmukaista valita pienryhmä, jonka kaksi viimeistä tapaamiskertaa ovat silloin, kun kandidaatintutkielman tekeminen on edennyt tuloksista kirjoittamiseen, mutta tutkielmateksti ei ole vielä valmis.

Voit ilmoittautua vain yhteen pienryhmään. Ilmoittaudu ehdottomasti vain sellaiseen pienryhmään, jonka jokaiseen tapaamiseen pääset paikalle. Vaihtoehtoisesti voit ilmoittautua myös KSUO0001-opintojakson pienryhmiin. Pienryhmiin ilmoittautuminen alkaa vasta ensimmäisten alkuluentojen jälkeen.

Jos aikataulusi muuttuvat etkä voikaan osallistua kurssille, on ehdottoman tärkeää, että perut ilmoittautumisesi. Ota tarvittaessa yhteys vastuuopettajaan.

 
Requirements 

Kurssin tehtävien sekä kielen- ja tekstinhuollon testien tekeminen, läsnäolo alkuluennoilla ja kaikissa pienryhmien kokoontumisissa sekä aktiivinen osallistuminen tekstien työstämiseen.

 
Supplementary Literature 

Oheislukemistoksi suositellaan:

Akateemisten tekstitaitojen kotisivut http://www.ulapland.fi/FI/Yksikot/Kielikeskus/Opinnot/Akateemiset-tekstitaidot
Iisa, Katariina, Piehl, Aino & Oittinen, Hannu: Kielenhuollon käsikirja. 2012.
Itkonen, Terho: Uusi kieliopas. 2011.
Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas. 2017. tai www.kielitoimistonohjepankki.fi

 
Evaluation 

Kurssin suoritus arvioidaan hyväksytty–hylätty-asteikolla. Hyväksyttyyn suorittamiseen kuuluu tehtävien tehtävänannon mukainen tekeminen ja aktiivinen läsnäolo.

 
Timing 

Syys- ja kevätlukukausi

 
Target Group 

Kurssi suositellaan suoritettavaksi pääaineen kandidaatintutkielman yhteydessä.

 
Tutor 

Hannu Paloniemi
Sinikka Vuonokari-Kämäräinen

 
Language of instruction 

Suomi

 
Compulsory 

Pakollinen

 
Additional information 

Akateemiset tekstitaidot (2 op) valitaan seuraavista:
LSUO0001 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet
KSUO0001 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet

 


Current and upcoming courses
Functions Name Type ECTS cr. Teacher Schedule
Reg. time not started Tieteellisen kirjoittamisen perusteet, luokanopettajat, alkuluennot A-B, verkkokurssi  Virtual study  Sinikka Vuonokari-Kämäräinen  17.09.20 -22.09.20
Reg. time not started Tieteellisen kirjoittamisen perusteet, luokanopettajat, pienryhmät 2  Group Exercise  Sinikka Vuonokari-Kämäräinen  29.10.20 -28.01.21
Reg. time not started Tieteellisen kirjoittamisen perusteet, luokanopettajat, alkuluento C  Group Exercise  Sinikka Vuonokari-Kämäräinen 
12.01.21tue 13.00-16.00
Reg. time not started Tieteellisen kirjoittamisen perusteet, luokanopettajat, pienryhmät 4  Group Exercise  Sinikka Vuonokari-Kämäräinen  23.03.21 -23.04.21
Reg. time not started Tieteellisen kirjoittamisen perusteet, luokanopettajat, pienryhmät 5  Group Exercise  Sinikka Vuonokari-Kämäräinen  14.04.21 -11.05.21

Upcoming exams
No exams.