Study module

Show study events
VAIK0001 Contributing to the Universtity Community, 2-10 ECTS cr. 
Code VAIK0001  Validity 01.08.2009 -
Name Contributing to the Universtity Community  Abbreviation Contributing to 
Credits2-10 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeBasic studies Subject0417 Sosiology 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Faculty of Social Sciences 

Description
Aim 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- soveltaa yliopistollisissa luottamustehtävissä edellytettäviä taitoja (vuorovaikutustaidot, kokoustekniikka, ryhmässä toimiminen, yhteistyötaidot, johtamisvalmiudet) käytännön yliopistohallinnossa
- arvioida kriittisesti ratkaistavaksi tulevia asioita, ottaa kantaa päätettäväksi tuleviin asioihin ja perustella näkemyksiään
- hoitaa luottamustoimeen liittyvät tehtävät vastuullisella tavalla
- analysoida hoitamiensa luottamustehtävien merkitystä ammatillisen osaamisen näkökulmasta.

 
Contents 
Opintojakso voi koostua useammasta luottamustehtävässä toimimisesta seuraavasti:
- Ylioppilaskunnan hallitus 1 vuosi 4 op
- Ylioppilaskunnan edustajisto 2 vuotta 2 op
- Yliopiston hallitus 1 vuosi 2 op
- Yliopistokollegio 2 vuotta 2 op
- Yliopistoneuvosto 1 vuosi 2 op
- Tiedekuntaneuvosto 1 vuosi 2 op
- Tiedekunnan vähintään vuoden toimikaudeksi nimittämä toimikunta (esim. suunnittelutoimikunta, kansainvälisten asiain toimikunta) 1 vuosi 2 op
- Ainejärjestön hallitus ja valiokunnat (esim. Artikla, ELSA, tai muu vastaava) 1 vuosi 2 op
- Valtakunnallinen opiskelijajärjestö, esim. SYL:n hallitus 1 vuosi 4 op
- Alueellinen opiskelijajärjestö tai valtakunnallisen opiskelijajärjestön valiokunta (esim. LES, SYL:n neuvottelukunnat) 1 vuosi 2 op
- Opiskelijatuutorointi 1 vuosi 2 op

Pisteiden saaminen edellyttää, että opiskelija on osallistunut kyseisen elimen kokoukseen vähintään neljä kertaa paitsi, milloin ko. elin on kokoontunut alle neljä kertaa kyseisen kalenteri-/lukuvuoden aikana. Tämän edellytyksen täyttyessä pisteitä voidaan antaa myös kyseisten elinten varajäsenille.
 
Requirements 

Opintojakso suoritetaan toimimalla edellä mainitussa luottamustehtävässä ja kirjoittamalla oppimispäiväkirja/raportti. Oppimispäiväkirjan tavoitteena on tuoda esiin luottamustoimen sisältö ja sen merkitys osana opiskelijan opintoja ja työuraa.

Oppimispäiväkirjassa opiskelija vastaa seuraaviin kysymyksiin:
1. Missä luottamuselimessä opiskelija on toiminut, kuinka kauan ja kuinka moneen kokoukseen on osallistunut, mitä tehtäviä luottamustoimeen on sisältynyt, millaisia asioita luottamuselimessä on käsitelty ko. toimikautena jne.?
2. Mitä opiskelija katsoo oppineensa luottamustehtävistä?
3. Miten opiskelija voi hyödyntää kokemustaan opinnoissaan ja tulevissa työtehtävissään? Miten kyseinen luottamuselin toimii ja miten sen toimintaa tulisi opiskelijan mielestä kehittää?

4. Tuutorointia koskevat kysymykset: Mikä tuutoroinnissa oli haastavinta ja antoisinta? Miten uusien opiskelijoiden integrointi yliopistoyhteisöön onnistui? Miten tuutoritoimintaa tulisi kehittää? Mitkä olivat omat tuutoroinnin toimintamallit ja mitä ne itselle opettivat?

Oppimispäiväkirjan tulee olla looginen, asiallinen kokonaisuus. Kirjoituksen tulee olla johdonmukaisesti jäsennelty ja sen esitystapa täsmällistä ja selkeää. Oppimispäiväkirjan ohjepituus on n. 3–5 sivua/luottamustehtävä. Mikäli opiskelija on toiminut samanaikaisesti useammissa eri luottamustehtävissä, niitä kaikkia voi käsitellä samassa oppimispäiväkirjassa.

Oppimispäiväkirja jätetään tiedekunnan opintopäällikölle. Oppimispäiväkirjan liitteeksi tulee liittää luottamustehtävässä toimimisesta todistus, josta ilmenee aika, jonka opiskelija on toiminut kyseisen elimen jäsenenä. Opintopäällikkö hyväksyy oppimispäiväkirjan ja määrittelee myönnettävien opintopisteiden määrän.

 
Evaluation 
Hylätty: Suoritus on erittäin puutteellinen tai virheellinen, tai sisältää huomattavia väärinkäsityksiä.

Hyväksytty: Suoritus vastaa tehtävänantoa, osoittaa ymmärtämistä sekä taitoa analysoida ja perustella.
 
Additional information 

Opintopisteitä voi saada myös osallistumalla opiskelijarekrytointitapahtumiin. Opiskelijarekrytoinnista saatavien opintopisteiden (2 op) edellytyksenä on, että opiskelija on toiminut opiskelijalähettiläänä sekä osallistunut perehdyttämiskoulutukseen ja vähintään kolmeen opiskelijarekrytointitapahtumaan lukuvuoden aikana. Rekrytointitapahtumien tulisi olla esim. koulutusmessuja tai vastaavia, laajempia tapahtumia. Osa tapahtumista voi kuitenkin olla myös lukiovierailuja tai vastaavia.

 


Current and upcoming courses
No teaching

Upcoming exams
No exams.