Study module

Show study events
TSUO0001 Finnish: Basic Course on Scientific Writing, 2-3 ECTS cr. 
Code TSUO0001  Validity 01.01.1950 -
Name Finnish: Basic Course on Scientific Writing  Abbreviation Finnish: Basic 
Credits2-3 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeLanguage studies Subject0050 Communication 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Language Centre 

Description
Aim 

Opintojakso auttaa opiskelijaa
1. suhteuttamaan kirjoittamisen ja sisällön toisiinsa
2. erottamaan erilaiset kirjoittamisen tavat: toistavan ja tuottavan kirjoittamisen
3. suhtautumaan kriittisesti oman tieteenalansa kielen ja kirjoittamisen konventioihin
4. arvioimaan omaa ja toisten tekstiä.

Kurssin käytyään opiskelija osaa
1. tunnistaa ja nimetä erilaisia vaiheita niin tutkimus- kuin kirjoittamistyöstäkin
2. erottaa toistavan ja tuottavan kirjoittamistavan
3. tunnistaa oman tieteenalan kirjoittamisen konventiot ja pystyy esittämään vaihtoehtoisia kielellisiä, rakenteellisia ja tyylillisiä valintoja
4. antaa tekstistä asiantuntijamaista palautetta, ottaa sitä vastaan sekä muokata omaa tekstiään saamansa palautteen perusteella.

 
Contents 

Opintojakso harjaannuttaa näkemään kirjoittamisen oleellisena, mutta toisaalta myös itsenäisenä osana tutkimuksen tekemistä. Tällöin on tarpeellista oppia tunnistamaan kirjoittamisen eri vaiheet ja käyttämään niitä suhteutettuna muuhun tutkimusprosessiin. Kurssilla lähestytään tekstiä lukijan näkökulmasta. Tekstejä muokataan yhdessä niin, että ne täyttäisivät tutkielman tekstilajille ominaiset tavoitteet. Opintojakso ohjaa opiskelijaa ymmärrettävän ja oikeakielisen tutkimustekstin tuottamiseen.

 
Previous studies 

Lukio tai vastaavat opinnot.

 
Methods 

Kurssi koostuu luento-opetuksesta ja pienryhmätyöskentelystä, itsenäisestä työskentelystä. Luento-opetuksessa esitellään kurssin keskeiset tavoitteet ja lähtökohdat. Pienryhmissä ja itsenäisessä työskentelyssä aktivoituu opiskelijan aikaisempi tietämys. Niissä myös muut opiskelijat kartuttavat yksittäisen jäsenen tietämystä. Jokainen opiskelija tuo ryhmän ja opettajan käsiteltäväksi 6–8 sivua kandidaatintutkielmansa tekstiä. Ensimmäisellä harjoituskerralla jaetaan pienryhmät ja sovitaan tekstien käsittelyajat, joten silloin kaikkien ryhmään ilmoittautuneiden on oltava läsnä. Politiikan tutkimuksessa (kv-suhteet ja valtio-oppi) kurssi on integroitu kandidaattiseminaariin.

 
Requirements 

Alkuluennot ovat pakollisia, samoin aktiivinen oman pienryhmän työskentelyyn osallistuminen. Jos ryhmä on täynnä eikä ensimmäisen kerran poissaolosta ilmoita vastaavalle opettajalle, paikka menee varalla olevalle.

 
Supplementary Literature 

Oheislukemistoksi suositellaan:

Akateemisten tekstitaitojen kotisivut http://www.ulapland.fi/FI/Yksikot/Kielikeskus/Opinnot/Akateemiset-tekstitaidot
Iisa, Katariina, Piehl, Aino & Oittinen, Hannu: Kielenhuollon käsikirja. 2012.
Itkonen, Terho: Uusi kieliopas. 2011.
Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas. 2017. tai www.kielitoimistonohjepankki.fi

 
Evaluation 

Kurssin suoritus arvioidaan hyväksytty–hylätty-asteikolla. Hyväksyttyyn suorittamiseen kuuluu tehtävien tehtävänannon mukainen tekeminen ja aktiivinen läsnäolo.

 
Timing 

Kevätlukukausi
Politiikan tutkimuksen ryhmä: kevätlukukausi

 
Target Group 

Suositellaan suoritettavaksi pääaineen kandidaatintutkielman yhteydessä.
Politiikan tutkimuksessa (kv-suhteet ja valtio-oppi) kurssi on integroitu kandidaattiseminaariin.

 
Tutor 

Pipsa Kostamo
Katriina Uljas-Rautio

 
Language of instruction 

Suomi

 
Compulsory 

Pakollinen

 
Additional information 

Akateemiset tekstitaidot (2 op) valitaan yksi seuraavista (paitsi politiikan tutkimuksessa):
TSUO0001 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet
XKIR0001 Kielen- ja tekstinhuolto
XKIR0002 Erilaiset asiatekstit

 


Current and upcoming courses
No teaching

Upcoming exams
No exams.