Study module

Show study events
TSUO0001 Finnish: Basic Course on Scientific Writing, 2-3 ECTS cr. 
Code TSUO0001  Validity 01.01.1950 -
Name Finnish: Basic Course on Scientific Writing  Abbreviation Finnish: Basic 
Credits2-3 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeLanguage studies Subject0050 Communication 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Language Centre 

Description
Aim 

Opintojakso auttaa opiskelijaa
1. suhteuttamaan tutkimusprosessin ja kirjoittamisen toisiinsa eli tunnistamaan ja nimeämään erilaisia vaiheita niin tutkimus- kuin kirjoittamistyöstäkin
2. tunnistamaan erilaisia tiedonkäyttötapoja ja käyttämään niitä tarkoituksenmukaisesti tekstissään
3. tunnistamaan ja suhtautumaan kriittisesti oman tieteenalansa kielen ja kirjoittamisen konventioihin sekä esittämään vaihtoehtoisia kielellisiä, tyylillisiä ja rakenteellisia valintoja
4. antamaan omasta ja toisen tekstistä asiantuntijamaista palautetta, ottamaan palautetta vastaan sekä muokkaamaan omaa tekstiään saamansa palautteen perusteella.

 
Contents 


Kurssilla käsitellään kirjoittamista oleellisena, mutta toisaalta myös itsenäisenä osana tutkimuksen tekemistä. Kurssilla harjaannutaan tunnistamaan kirjoittamisen eri vaiheet ja käyttämään niitä suhteutettuna tutkimusprosessiin. Kurssilla lähestytään tekstiä tekstilajin ja lukijan näkökulmasta. Tekstejä muokataan yhdessä niin, että ne täyttäisivät tutkielman tekstilajille ominaiset tavoitteet. Kurssilla ohjataan opiskelijaa ymmärrettävän ja oikeakielisen suomenkielisen tutkimustekstin tuottamiseen.

 
Previous studies 

Lukio tai vastaavat opinnot.

 
Methods 

Kurssi koostuu luento-opetuksesta ja pienryhmätyöskentelystä sekä itsenäisestä työskentelystä. Pienryhmissä ja itsenäisessä työskentelyssä aktivoituu opiskelijan aikaisempi tietämys. Niissä myös muut opiskelijat kartuttavat yksittäisen jäsenen tietämystä. Jokainen opiskelija tuo ryhmän ja opettajan käsiteltäväksi erilaisia suunnitelmia ja kandidaatintutkielmansa tekstiä. Politiikkatieteissä ja sosiologiassa kurssi on integroitu kandidaatintutkielmaseminaariin.

 
Requirements 

Alkuluennot ovat pakollisia, samoin aktiivinen oman pienryhmän työskentelyyn osallistuminen. Jos ryhmä on täynnä eikä ensimmäisen kerran poissaolosta ilmoita vastaavalle opettajalle, paikka menee varalla olevalle (kun kurssilla ilmoittautumismenettely käytössä).

 
Supplementary Literature 

Oheislukemistoksi suositellaan:
Akateemisten tekstitaitojen kotisivut http://www.ulapland.fi/FI/Yksikot/Kielikeskus/Opinnot/Akateemiset-tekstitaidot.

 
Evaluation 

Kurssin suoritus arvioidaan hyväksytty–hylätty-asteikolla. Hyväksyttyyn suorittamiseen kuuluu tehtävien tehtävänannon mukainen tekeminen ja aktiivinen läsnäolo.

 
Timing 

Kevätlukukausi
Politiikan tutkimuksen ryhmä: kevätlukukausi

 
Target Group 

Suositellaan suoritettavaksi pääaineen kandidaatintutkielman yhteydessä.
Politiikan tutkimuksessa (kv-suhteet ja valtio-oppi) kurssi on integroitu kandidaattiseminaariin.

 
Tutor 

Katriina Uljas-Rautio

 
Language of instruction 

Suomi

 
Compulsory 

Pakollinen

 
Additional information 

Akateemiset tekstitaidot (2 op) valitaan yksi seuraavista (paitsi politiikan tutkimuksessa):
TSUO0001 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet
XKIR0001 Kielen- ja tekstinhuolto
XKIR0002 Erilaiset asiatekstit

 


Current and upcoming courses
Functions Name Type ECTS cr. Teacher Schedule
Registration not required. Tieteellisen kirjoittamisen perusteet, tarkoitettu vain politiikkatieteiden ja sosiologian kandiseminaarissa oleville opiskelijoille  Group Exercise  Katriina Uljas-Rautio  25.02.22 -07.04.22
Registration not required. Tieteellisen kirjoittamisen perusteet, YTK, verkkokurssi  Virtual study  Milla Södö 
15.03.22tue 16.00-19.00
22.03.22tue 16.00-19.00

Upcoming exams
No exams.