Study module

Show study events
SOPT1201 Political Theory, 5 ECTS cr. 
Code SOPT1201  Validity 01.01.1950 -
Name Political Theory  Abbreviation Political Theor 
Credits5 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeSubject studies Subject0417 Sosiology 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Faculty of Social Sciences 

Teachers
Name
Tapio Nykänen 

Description
Aim 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- määritellä politiikkatieteiden keskeisiä teoreettisia lähestymistapoja
- keskustella teorioiden normatiivisista, selittävistä ja tulkitsevista elementeistä
- arvioida teorioiden ja empiirisen tutkimuksen suhdetta.

 
Contents 

Jakso johdattaa politiikan tutkimuksen teoreettisiin perinteisiin. Luennolla pohditaan, mitä tarkoitetaan teorialla yhteiskuntatieteissä yleensä ja politiikkatieteissä erityisesti. Tämän jälkeen tutustutaan yhteiskuntafilosofian ja politiikan teorian keskeisiin traditioihin sekä näiden käyttöön empiirisessä tutkimuksessa. Tentittävä kirjallisuus täydentää luennoilla käsiteltyjä aiheita.

 
Previous studies 

SOPT1101 Johdatus sosiologiaan, SOPT0001 Johdatus valtio-oppiin ja SOPT0002 Introduction to International Relations

 
Methods 

Politiikan teoriaa käsittelevä luentokurssi (12 h) ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Kurssi suoritetaan tenttimällä luento ja kirjallisuus yhdessä kuulustelussa.

 
Requirements 

Luentokuulustelu, jonka yhteydessä tentitään myös kirjallisuus.

 
More literature information and extra material 

Petri Koikkalainen & Paul-Erik Korvela (toim.) (2012) Klassiset poliittiset ajattelijat.

 
Evaluation 

Hylätty: Suoritus on erittäin puutteellinen tai virheellinen, tai sisältää huomattavia väärinkäsityksiä.

Välttävä ja tyydyttävä (1-2): Suoritus on suppea, pintapuolinen tai vastaa heikosti tehtävänantoa. Suorituksessa tyydytään luettelemaan asioita irrallisesti, tai käsitellään asioita yksipuolisesti. Suoritus voi sisältää virheitä tai epäselvyyksiä.

Hyvä ja kiitettävä (3-4): Suoritus vastaa tehtävänantoa, osoittaa kurssin aihealueen ymmärtämistä sekä taitoa analysoida ja perustella. Olet muodostanut asiasta kokonaiskuvan, mutta siinä saattaa olla puutteita.

Erinomainen (5): Suorituksessa hahmotetaan laaja kokonaisuus ja tietoa osataan soveltaa moniulotteisesti tai sijoittaa eri konteksteihin. Suoritus osoittaa itsenäistä otetta ja oivallusta. Suoritus on ehjä kokonaisuus, joka sisältää perusteltua omaa ajattelua tai kriittistä pohdintaa. Vastaus on hyvin kirjoitettu tai toteutettu.

 
Timing 

3. periodi.

 


Current and upcoming courses
Functions Name Type ECTS cr. Teacher Schedule
Registration not required. Political Theory  Lecture course  Petri Koikkalainen 
20.01.22thu 12.00-15.00
28.01.22fri 10.00-13.00
03.02.22thu 12.00-14.00
10.02.22thu 12.00-14.00
17.02.22thu 12.00-14.00
22.02.22tue 10.00-12.00

Upcoming exams
No exams.