Study module

Show study events
SOPT1202 Sociological Imagination, 5 ECTS cr. 
Code SOPT1202  Validity 01.01.1950 -
Name Sociological Imagination  Abbreviation Sociological Im 
Credits5 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeSubject studies Subject0417 Sosiology 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Faculty of Social Sciences 

Teachers
Name
Riitta Uusisalmi 

Description
Aim 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa sosiologisen ajattelun perusteet, sosiologisen tietämisen lähtökohdat, näkökulmat ja tutkimisen tavat
- tulkita, millä tavoin tieto ja tietäminen ovat sidoksissa aikaan ja paikkaan
- arvioida, millaista tietoa sosiologian eri lähestymistapojen avulla on mahdollista saada.

 
Contents 

Opintojaksolla perehdytään sosiologisen tiedon luonteeseen, sosiologiseen ajatteluun ja kysymyksenasetteluun sekä sosiologisen tutkimuksen perinteisiin.

 
Previous studies 

SOPT1101 Johdatus sosiologiaan, SOPT0001 Johdatus valtio-oppiin ja SOPT0002 Introduction to International Relations

 
Methods 

Omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen ja kirjallinen ennakkotehtävä, luennot (15 h) sekä itsenäinen oppimispäiväkirja.

 
Requirements 

Kirjallisuuteen perustuva ennakkotehtävä ja luentoihin perustuva oppimispäiväkirja.

 
More literature information and extra material 

C. Wright Mills (2012 tai vanhempi painos) Sosiologinen mielikuvitus. [in English: C. Wright Mills (2000) Sociological Imagination.]
Olli Pyyhtinen (2016) More-Than-Human Sociology: A New Sociological Imagination.

 
Evaluation 

Hylätty: Suoritus on erittäin puutteellinen tai virheellinen, tai sisältää huomattavia väärinkäsityksiä.

Välttävä ja tyydyttävä (1-2): Suoritus on suppea, pintapuolinen tai vastaa heikosti tehtävänantoa. Suorituksessa tyydytään luettelemaan asioita irrallisesti, tai käsitellään asioita yksipuolisesti. Suoritus voi sisältää virheitä tai epäselvyyksiä.

Hyvä ja kiitettävä (3-4): Suoritus vastaa tehtävänantoa, osoittaa ymmärtämistä sekä taitoa analysoida ja perustella. Olet muodostanut asiasta kokonaiskuvan, mutta siinä saattaa olla puutteita.

Erinomainen (5): Suorituksessa hahmotetaan laaja kokonaisuus ja tietoa osataan soveltaa moniulotteisesti tai sijoittaa eri konteksteihin. Suoritus osoittaa itsenäistä otetta ja oivallusta. Suoritus on ehjä kokonaisuus, joka sisältää perusteltua omaa ajattelua tai kriittistä pohdintaa. Vastaus on hyvin kirjoitettu tai toteutettu.

 
Timing 

Periodi 2.

 
Target Group 

Suositellaan vuosikurssille 2.

 
Additional information 

Toissijainen suoritusmuoto (vain kesäperiodilla): itsenäinen 5000 sanan (+/-300) kurssikirjallisuuteen perustuva essee otsikolla ”Mikä tai mitä on sosiologinen mielikuvitus”.

 


Current and upcoming courses
Functions Name Type ECTS cr. Teacher Schedule
Reg. time is off. Sociological Imagination  Lecture course  Leena Suopajärvi,
Riitta Uusisalmi 
25.11.21thu 10.00-15.00
26.11.21fri 10.00-15.00

Upcoming exams
No exams.