Study module

Show study events
SOPT1204 Sociological Society: Governmentality, Naturecultures & Global life, 10 ECTS cr. 
Code SOPT1204  Validity 01.01.1950 -
Name Sociological Society: Governmentality, Naturecultures & Global life  Abbreviation Sociological So 
Credits10 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeSubject studies Subject0417 Sosiology 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Faculty of Social Sciences 

Teachers
Name
Jarno Valkonen 

Description
Aim 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on tutustunut sosiologiseen yhteiskuntakäsitykseen perehtymällä kolmeen sosiologian keskeiseen tutkimussuuntaan. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa sosiologisen yhteiskunta-ajattelun kolme keskeistä tutkimussuuntaa ja eritellä niitä koskevia näkökulmia, teorioita ja keskusteluita
- tarkastella yhteiskuntaa sosiologisena ilmiönä
- analysoida yhteiskuntaa valtana ja hallintana, ympäristö- ja luontosuhteena sekä paikallisten ja globaalien prosessien kohtaamisena

 
Contents 

Opintojaksolla perehdytään sosiologian kannalta keskeisiin teoreettisiin keskusteluihin, joiden kautta yhteiskunta avautuu eri näkökulmista: valtana ja hallintana, ympäristö- ja luontosuhteena sekä globaaleina ja paikallisina prosesseina. Opintojaksolla käsitellään monipuolisesti niin tutkimusalueiden klassikoita kuin tuoreita empiirisiä, teoreettisia ja metodologisia avauksia. Ryhmätyöskentelynä toteutettavassa työpajassa opiskelija syventyy tarkemmin yhteen kolmesta keskustelusta.

 
Previous studies 

SOPT1101 Johdatus sosiologiaan, SOPT0001 Johdatus valtio-oppiin ja SOPT0002 Introduction to International Relations

 
Methods 

Lähiopetusjaksolle osallistuminen: omakohtainen perehtyminen ennakkolukemistoon, kirjallinen ennakkotehtävä, luennot ja harjoitukset (8 h), ryhmätyöskentely, ryhmätöiden purkuseminaari (8 h) sekä itsenäinen kirjallinen työskentely.

 
Requirements 

Etukäteiskirjallisuuteen perehtyminen ja ennakkotehtävän suorittaminen (2300–2600 sanaa), osallistuminen luennoille ja harjoituksiin, osallistuminen ryhmätyöpajaan, osallistuminen ryhmätehtävän purkuseminaariin, harjoitustyön kirjoittaminen (1000–1200 sanaa).

 
More literature information and extra material 

Ennakkotehtävän kirjallisuus:
Yrjö Haila & Ville Lähde (toim.) (2003) Luonnon politiikka: Luonnon ja luontokäsitysten poliittisuus? Käytä pohdinnassasi vähintään kahta kirjan sisältöluvuissa esille tulemaa konkreettista tapausesimerkkiä.
Thomas Hylland Eriksen (2014) Globalization: The Key Concepts. Toinen painos tai uudempi. Eriksenin mukaan globalisaatio ei ole vain makrotason ilmiö, vaan se ilmenee yhtä hyvin henkilöiden välisissä suhteissa. Pohdi globalisaatiota omassa elämässäsi Eriksenin käsitteiden ja näkökulmien pohjalta.
Immanuel Wallerstein ym. (2014) Onko kapitalismilla tulevaisuutta?: Millaisella kapitalismilla on tulevaisuutta?
[Immanuel Wallerstein et al. (2013) Does Capitalism Have a Future?]

Vastaa ennakkotehtävässäsi kaikkiin kolmeen kysymykseen. Esseen pituus on 2300–2600 sanaa. Huomioithan, että kirjallisuuteen perehtymisessä kannattaa harjoittaa yhteistyötä, lukupiirityöskentelyä tai muita vastaavia tekniikoita, koska kirjallisuutta on rajoitetusti saatavilla.

Lisätietoja ennakkotehtävästä: jarno.valkonen@ulapland.fi

Harjoituksiin ja ryhmätöihin luennoilla jaettava erillinen materiaali.

 
Evaluation 

Hylätty: Suoritus on erittäin puutteellinen tai virheellinen, tai sisältää huomattavia väärinkäsityksiä.

Välttävä ja tyydyttävä (1-2): Suoritus on suppea, pintapuolinen tai vastaa heikosti tehtävänantoa. Suorituksessa tyydytään luettelemaan asioita irrallisesti, tai käsitellään asioita yksipuolisesti. Suoritus voi sisältää virheitä tai epäselvyyksiä.

Hyvä ja kiitettävä (3-4): Suoritus vastaa tehtävänantoa, osoittaa ymmärtämistä sekä taitoa analysoida ja perustella. Olet muodostanut asiasta kokonaiskuvan, mutta siinä saattaa olla puutteita.

Erinomainen (5): Suorituksessa hahmotetaan laaja kokonaisuus ja tietoa osataan soveltaa moniulotteisesti tai sijoittaa eri konteksteihin. Suoritus osoittaa itsenäistä otetta ja oivallusta. Suoritus on ehjä kokonaisuus, joka sisältää perusteltua omaa ajattelua tai kriittistä pohdintaa. Vastaus on hyvin kirjoitettu tai toteutettu.

 
Timing 

3.–4. periodi

 
Target Group 

2. vuosi

 
Language of instruction 

Suomi

 
Compulsory 

Pakollinen politiikkatieteiden ja sosiologian pää- ja sivuaineopiskelijoille.

 
Additional information 

Toissijainen suoritusmuoto (vain kesäperiodi):
Kokonaisuus on mahdollista suorittaa kolmella erillisellä, seuraavaan kirjallisuuteen perustuvalla esseetehtävällä (3000 sanaa/essee):

Yrjö Haila & Ville Lähde (2003) Luonnon politiikka.
Turo-Kimmo Lehtonen (2010) Aineellinen yhteisö.
Thomas Hylland Eriksen (2014) Globalization: The Key Concepts. Toinen painos tai uudempi.
John Urry (2013) Ilmastonmuutos ja yhteiskunta.
Janne Autto & Mikael Nygård (2015) Hyvinvointivaltion kulttuurintutkimus.
Immanuel Wallerstein ym. (2014) Onko kapitalismilla tulevaisuutta?
[Immanuel Wallerstein et al. (2013) Does Capitalism Have a Future?]
Tarkemmat ohjeet: jarno.valkonen@ulapland.fi

 


Current and upcoming courses
Functions Name Type ECTS cr. Teacher Schedule
Registration not required. Sociological Society: Governmentality, Nature Cultures & Global Life  Lecture course  10  Heikki Huilaja  24.01.22 -15.02.22

Upcoming exams
No exams.