Study module

Show study events
SOPT1206 Bachelor’s Seminar and Thesis in Political Studies, 10 ECTS cr. 
Code SOPT1206  Validity 01.01.1950 -
Name Bachelor’s Seminar and Thesis in Political Studies  Abbreviation Bachelor’s Semi 
Credits10 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeSubject studies Subject0322 International Relations 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Faculty of Social Sciences 

Description
Aim 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa politiikan tutkimuksen kannalta keskeisiä kysymyksiä
- analysoida kriittisesti aiempaa tutkimuskirjallisuutta
- hahmottaa tieteellisen tutkimuksen eri vaiheet ja osa-alueet
- muotoilla tutkimusongelman ja laatia tutkimussuunnitelman
- soveltaa politiikan tutkimuksen menetelmiä ja teorioita empiirisen aineiston tulkinnassa
- jäsentää tieteellisen tekstin rakenteen ja sen ulkonaisen muodon (kansilehti, sisällysluettelo, viittauskäytännöt ja lähteiden merkitsemistapa) sekä kirjoittaa tieteellisen tutkielman
- antaa ja ottaa vastaan perusteltua palautetta tieteellisestä tekstistä.

 
Contents 

Seminaarin johdantoluennoilla saadaan ohjausta politiikkatieteelliseen tutkimuksen tekemiseen, tieteelliseen tutkimusprosessiin ja kirjoittamiseen. Seminaarin aikana opiskelija laatii kandidaatintutkielmansa tekemistä varten tutkimussuunnitelman, jossa hän muotoilee tutkimusongelman, perehtyy siihen liittyvään aineistoon ja tutkimuskirjallisuuteen sekä esittelee menetelmän, jonka avulla aikoo tutkimuksensa toteuttaa. Seminaarin lopussa opiskelija esittää varsinaisen kandidaatintutkielmansa. Kandidaatintutkielmassa opiskelija osoittaa kykyä itsenäiseen tutkimustyöhön ja tieteellisiin tekstitaitoihin.

 
Previous studies 

Ennen seminaarin aloittamista opiskelijalla tulee olla politiikkatieteiden ja sosiologian perusopinnot suoritettuna ja aineopinnot aloitettuna, erityisesti SOPT1203 Yhteiskuntatutkimuksen käytäntö. Lisäksi osallistujien tulisi suorittaa Tutkijantaidot I ennen seminaariin osallistumista.

Seminaari suositellaan suoritettavaksi 3. opiskeluvuotena, jolloin on mahdollista jatkaa syventävien opintojen seminaarissa seuraavalla lukukaudella. Seminaari on mahdollista suorittaa myös 2. opiskeluvuotena.

 
Methods 

Johdantoluennot (6 h) ja seminaarityöskentely. Kandidaatintutkielman laatiminen.

 
Requirements 

Osallistuminen johdantoluennoille.
Tutkimussuunnitelman ja kandidaatintutkielman laatiminen.
Kirjallisten töiden esittäminen seminaarissa.
Asiaopponenttina ja teknisenä opponenttina toimiminen.
Aktiivisesti ryhmän työskentelyyn ja keskusteluun osallistuminen.
SOPT1206-1 Kypsyysnäyte.

Arvostelu perustuu vaadittuihin kirjallisiin töihin ja niiden esittämiseen, opponointitehtävien suorittamiseen sekä muuhun ryhmäosallistumiseen.

 
Evaluation 

Hylätty: Tutkielma ei täytä tutkielmalle asetettuja vähimmäisvaatimuksia. Osallistuminen seminaariin vähäistä.

Välttävä (1): Tutkielma osoittaa jonkin osa-alueen hallintaa, mutta tutkimuksen tarkoitus, tavoitteet ja käsitteistö saattavat puuttua tai jäädä epäselviksi. Teoreettisessa taustassa ja aineiston analyysissa on selviä puutteita. Kieliasu on heikko ja työn rakenteessa on puutteita. Osallistuminen seminaariin puutteellista.

Tyydyttävä (2): Työssä on käsitelty aiheeseen liittyviä teorioita ja tutkimustuloksia, mutta käsittely on luettelomaista ja mekaanista. Taustoitus voi olla liian suppea, laaja, epälooginen tai huonosti rajattu. Työn rakenne on osin jäsentymätön. Tulosten arviointi on puutteellista. Osallistuminen seminaariin puutteellista.

Hyvä (3): Tutkimuksen teoreettinen viitekehys ja tutkimuksen johtaminen aiemmasta tutkimuksesta on käsitelty, mutta siinä on joitakin puutteita tai epäloogisuutta. Tulosten tulkinnassa ja johtopäätöksissä on pyritty samaan aikaan teorian ja empirian vuoropuheluun. Osallistuminen seminaariin pääosin asianmukaista.

Kiitettävä (4): Tutkimuksessa käytetyt käsitteet on selkeästi esitelty. Aineistonkeruutapa ja analyysimenetelmät ovat tutkimustehtävään sopivia. Tulosten tulkinta ja johtopäätökset ovat johdonmukaisia ja hyvin perusteltuja. Osallistuminen seminaariin aktiivista ja tasokasta.

Erinomainen (5): Tutkielman teoreettinen viitekehys ja käsitteistö on taitavasti johdettu ja perusteltu osoittaen perehtyneisyyttä. Empiirisen aineiston käsittely on huolellista. Pohdinta kertoo taidosta jäsentää ja toteuttaa tieteellistä tutkimusta. Osallistuminen seminaariin aktiivista ja tasokasta.

 
Timing 

Varsinainen seminaari kestää keväällä kahden periodin ajan. Syksyllä järjestetään kandidaatinseminaarin infotilaisuus ja syksyn lopulla tehdään alustava ideapaperi.

Seminaarin yhteydessä järjestetään kieliopintoihin kuuluva Akateemisten tekstitaitojen TSUO0001 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet -kurssi (3 op), joka suoritetaan integroituna seminaarin kanssa. Kurssi edellyttää sekä itsenäistä että ohjattua pienryhmätyöskentelyä. Kurssille ei ole erillistä ilmoittautumista. Tutkijantaidot-opintoihin kuuluva YMEN1804 Tieteellinen tiedonhankinta -kurssi (2 op) suositellaan suoritettavaksi seminaarin alkupuolella. Tutkielman aineistosta riippuen suositellaan tehtäväksi TUTA0201 Laadullisen tutkimuksen perusteet (5 op) tai TUTA0202 Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet (5 op) samaan aikaan seminaarin kanssa.

 


Current and upcoming courses
Functions Name Type ECTS cr. Teacher Schedule
Reg. time is off. Bachelor’s Seminar and Thesis in Political Studies  Lecture course  10  Aini Linjakumpu,
Katriina Uljas-Rautio,
Sandra Wallenius-Korkalo 
22.11.21 -27.04.22

Upcoming exams
No exams.