Study module

Show study events
SOPT1207 Bachelor´s Thesis of Sociology, 10 ECTS cr. 
Code SOPT1207  Validity 01.01.1950 -
Name Bachelor´s Thesis of Sociology  Abbreviation Bachelor´s Thes 
Credits10 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeSubject studies Subject0417 Sosiology 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Faculty of Social Sciences 

Description
Aim 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- hahmottaa tieteellisen tutkimuksen eri vaiheet ja osa-alueet
- soveltaa sosiologian tutkimusmenetelmiä ja teorioita aineiston analyysissa ja tulkinnassa
- kirjoittaa itsenäisen opinnäytetyön, jossa ovat läsnä tutkimuksen osa-alueet: teoria, aineisto ja tutkimusmenetelmä
- käyttää tieteellisen kirjoittamisen ja argumentoinnin tyyliä
- antaa ja ottaa vastaan perusteltua palautetta tieteellisestä tekstistä.

 
Contents 

Kandidaatinseminaari koostuu seminaari-istunnoista, tekstin tuottamisesta, opinnäytetyön esittelystä seminaarin loppuistunnossa ja kandidaatintutkielman kirjoittamisesta. Seminaarin aikana harjoitellaan tieteellistä argumentointia etenevässä prosessissa. Oma tutkimusaihe tulee olla alustavasti mietittynä ennen seminaariin tuloa.

 
Previous studies 

Ennen seminaarin aloittamista opiskelijalla tulee olla suoritettuna politiikkatieteiden ja sosiologian perusopinnot sekä aineopinnoista mielellään SOPT1203 Yhteiskuntatutkimuksen käytäntö. Lisäksi osallistujien tulisi suorittaa Tutkijantaidot I ennen seminaariin osallistumista.

 
Methods 

Viikoittainen seminaari ja itsenäinen kirjoittaminen. Seminaarista voi olla poissa vain perustellusta syystä.

 
Requirements 

Kirjoitustehtävien tekeminen seminaarin aikana, aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn, kandidaatintutkielma, vertaisopponointi sekä SOPT1207-1 kypsyysnäyte.

 
Evaluation 

Hylätty: Tutkielma ei täytä tutkielmalle asetettuja vähimmäisvaatimuksia.

Välttävä (1): Tutkielma osoittaa jonkin osa-alueen hallintaa, mutta tutkimuksen tarkoitus, tavoitteet ja käsitteistö saattavat puuttua tai jäädä epäselviksi. Teoreettisessa taustassa ja aineiston analyysissa on selviä puutteita. Kieliasu on heikko ja työn rakenteessa on puutteita.

Tyydyttävä (2): Työssä on käsitelty aiheeseen liittyviä teorioita ja tutkimustuloksia, mutta käsittely on luettelomaista ja mekaanista. Taustoitus voi olla liian suppea, laaja, epälooginen tai huonosti rajattu. Työn rakenne on osin jäsentymätön. Tulosten arviointi on puutteellista.

Hyvä (3): Tutkimuksen teoreettinen viitekehys ja tutkimuksen johtaminen aiemmasta tutkimuksesta on käsitelty, mutta siinä on joitakin puutteita tai epäloogisuutta. Tulosten tulkinnassa ja johtopäätöksissä on pyritty samaan aikaan teorian ja empirian vuoropuheluun.

Kiitettävä (4): Tutkimuksessa käytetyt käsitteet on selkeästi esitelty. Aineistonkeruutapa ja analyysimenetelmät ovat tutkimustehtävään sopivia. Tulosten tulkinta ja johtopäätökset ovat johdonmukaisia ja hyvin perusteltuja.

Erinomainen (5): Tutkielman teoreettinen viitekehys ja käsitteistö on taitavasti johdettu ja perusteltu osoittaen perehtyneisyyttä. Empiirisen aineiston käsittely on huolellista. Pohdinta kertoo taidosta jäsentää ja toteuttaa tieteellistä tutkimusta.

 
Additional information 

Kandidaatinseminaarin yhteydessä järjestetään kieliopintoihin kuuluva TSUO0001 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet -kurssi (3 op), joka suoritetaan seminaarin ohjelmaan sisällytettynä. Kurssi edellyttää sekä itsenäistä että ohjattua pienryhmätyöskentelyä. Tutkijantaidot-opintoihin kuuluva YMEN1804 Tieteellinen tiedonhankinta -kurssi (2 op) suositellaan suoritettavaksi seminaarin alkupuolella. Kandidaatinseminaarin aikana suositellaan suoritettavaksi myös seuraavat opintojaksot, joille ilmoittaudutaan erikseen: tutkielman aineistosta riippuen joko TUTA0201 Laadullisen tutkimuksen perusteet tai TUTA0202 Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet.

 


Current and upcoming courses
Functions Name Type ECTS cr. Teacher Schedule
Reg. time is off. Bachelor’s Seminar and Thesis in Sociology  Lecture course  10  Veera Kinnunen,
Juha Koskela 
12.01.22wed 13.00-16.00
13.01.22thu 13.00-16.00
26.01.22wed 09.00-11.00
27.01.22thu 13.00-16.00
09.02.22wed 13.00-16.00
10.02.22thu 13.00-16.00
25.02.22fri 09.00-11.00
03.03.22thu 13.00-16.00
14.03.22mon 09.00-16.00
18.03.22fri 09.00-11.00
06.04.22wed 09.00-15.00
07.04.22thu 09.00-16.00
27.04.22wed 09.00-15.00
28.04.22thu 09.00-15.00

Upcoming exams
No exams.