Study module

Show study events
KASU1305B Politics of Belief, 10 ECTS cr. 
Code KASU1305B  Validity 01.01.1950 -
Name Politics of Belief  Abbreviation Politics of Bel 
Credits10 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeAdvanced studies Subject0322 International Relations 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Faculty of Social Sciences 

Teachers
Name
Mika Luoma-aho 

Description
Aim 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa poliittista mielikuvitusta ja analysoida ja tulkita sitä eri käsittein ja menetelmin
- pohtia, arvioida ja soveltaa epistemologiaa poliittisten maailmankatsomusten tutkimuksessa.

 
Contents 

Kurssi on temaattinen ja perustuu vastuuopettajan aiheesta tekemään tutkimukseen. Aihe ja sen mukana sisältö voivat vaihtua vuosittain. Kurssilla esitellään ja tutkitaan ajatuksia, oppeja ja ideologioita, mitkä ovat poliittisesti relevantteja siksi, koska ihmiset uskovat niihin, rakentavat niistä totena pitämiään uskomusjärjestelmiä.

 
Previous studies 

Kandidaatintutkinnon opinnot

 
Methods 

Kurssi koostuu johdantoluennosta (3 h), seminaarista (n. 6 h) ja itsenäisestä työskentelystä.

 
Requirements 

Kurssi suoritetaan aktiivisella osallistumisella kontaktiopetukseen ja teemaan liittyvällä case-tutkimuksella.

 
Evaluation 

Hylätty: Suoritus on erittäin puutteellinen tai virheellinen, tai sisältää huomattavia väärinkäsityksiä.

Välttävä (1): Case-tutkimus on suppea, pintapuolinen tai vastaa heikosti tehtävänantoa. Siinä tyydytään luettelemaan asioita irrallisesti tai käsitellään asioita yksipuolisesti. Se voi sisältää virheitä, puutteita tai epäselvyyksiä.

Tyydyttävä (2): Case-tutkimus on suppea, pintapuolinen tai vastaa heikosti tehtävänantoa. Siinä tyydytään luettelemaan asioita irrallisesti tai käsitellään asioita yksipuolisesti. Se voi sisältää virheitä, puutteita tai epäselvyyksiä. Opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen ja/tai ryhmätyöskentelyyn.

Hyvä (3): Case-tutkimus vastaa tehtävänantoa, osoittaa ymmärtämistä sekä taitoa analysoida ja perustella. Siinä käytetään riittävästi aikaisempaa tutkimuskirjallisuutta ja empiriaa, mutta saattaa osin olla puutteellinen.

Kiitettävä (4): Case-tutkimus vastaa tehtävänantoa, osoittaa lukeneisuutta, ymmärtämistä sekä sujuvaa analyysiä ja perustelua. Se on hyvin kirjoitettu ja viimeistelty, ja muodostaa kattavan kokonaiskuvan käsiteltävästä tapauksesta ja siihen liittyvästä aikaisemmasta tutkimuksesta. Opiskelija osallistuu aktiivisesti opetukseen ja ryhmätyöskentelyyn.

Erinomainen (5): Opiskelija osoittaa kurssilla kattavaa lukeneisuutta ja ymmärrystä valitsemastaan tapauksesta. Hän osoittaa vahvaa lukeneisuutta aiheesta ja siihen liittyvästä aikaisemmasta tutkimuskirjallisuudesta, ja osaa keskustella tapauksestaan asiantuntevasti. Tapaustutkimus muodostaa ehjän kokonaisuuden, joka sisältää alkuperäistä ajattelua ja kriittistä pohdintaa.

 


Current and upcoming courses
No teaching

Upcoming exams
No exams.