Study module

Show study events
KASU1305C Northern politics and governance, 10 ECTS cr. 
Code KASU1305C  Validity 01.01.1950 -
Name Northern politics and governance  Abbreviation Northern politi 
Credits10 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeAdvanced studies Subject0322 International Relations 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Faculty of Social Sciences 

Description
Aim 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- analysoida syvällisesti jotain pohjoisen politiikan erityiskysymystä
- valita ja käyttää kysymykseen soveltuvia teoreettisia ja menetelmällisiä välineitä
- itsenäisesti hankkia käsiinsä kysymykseen liittyvää tutkimustietoa ja tuottaa siitä uutta tieteellistä tekstiä.

 
Contents 

Jakso soveltuu erityisesti opiskelijoille, jotka tekevät pro gradu -tutkielmansa pohjoisen politiikan ja hallinnan erityiskysymyksistä. Kurssin sisältö määrittyy pääasiassa opiskelijoiden omien tutkimusintressien perusteella. Päätyöskentelymuoto on tutkiva työpaja, jossa opiskelijat esittelevät tiedonhankintansa ja analyysiensa tuloksia.

 
Previous studies 

Kandidaatintutkinnon opinnot

 
Methods 

Johdantoluennot (2 h), jonka jälkeen opiskelijat työpajassa (10–15 h, opiskelijamäärän mukaan) ja itsenäisesti valitsevat ja esittelevät aineistojaan ja analyysituloksiaan sekä kirjallisesti että suullisesti.

 
Requirements 

Aktiivinen osallistuminen luennoille ja tutkivaan työpajaan. Käsiteltävän aineiston etsiminen ja esittely johdantoluennoilla annettavien ohjeiden mukaan. Aineiston tulee sisältää tieteellistä tutkimusta ja mielellään myös muita teemaan liittyviä aineistoja. Työpajassa on läsnäolopakko.

 
Evaluation 

Hylätty: Suoritus on erittäin puutteellinen tai virheellinen, tai sisältää huomattavia väärinkäsityksiä.

Välttävä ja tyydyttävä (1-2): Suoritus on suppea, pintapuolinen tai vastaa heikosti tehtävänantoa. Suorituksessa tyydytään luettelemaan asioita irrallisesti, tai käsitellään asioita yksipuolisesti. Suoritus voi sisältää virheitä tai epäselvyyksiä.

Hyvä ja kiitettävä (3-4): Suoritus vastaa tehtävänantoa, osoittaa ymmärtämistä sekä taitoa analysoida ja perustella. Olet muodostanut asiasta kokonaiskuvan, mutta siinä saattaa olla puutteita.

Erinomainen (5): Suorituksessa hahmotetaan laaja kokonaisuus ja tietoa osataan soveltaa moniulotteisesti tai sijoittaa eri konteksteihin. Suoritus osoittaa itsenäistä otetta ja oivallusta. Suoritus on ehjä kokonaisuus, joka sisältää perusteltua omaa ajattelua tai kriittistä pohdintaa. Vastaus on hyvin kirjoitettu tai toteutettu.

 


Current and upcoming courses
Functions Name Type ECTS cr. Teacher Schedule
Registration not required. Northern Politics and Governance  Lecture course  10  Petri Koikkalainen 
16.03.22wed 10.00-12.00
29.03.22tue 10.00-12.00
12.04.22tue 09.00-12.00
13.04.22wed 09.00-12.00

Upcoming exams
No exams.