Study module

Show study events
KASU1305D Optional thematic area, 10 ECTS cr. 
Code KASU1305D  Validity 01.01.1950 -
Name Optional thematic area  Abbreviation Optional themat 
Credits10 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeAdvanced studies Subject0322 International Relations 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Faculty of Social Sciences 

Description
Aim 

Opintojakson tavoitteena on syventää opiskelijan ymmärrystä aineopintoihin kuuluvista opintojaksoista ja politiikkatieteellisistä erityisaloista.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tulkita ja analysoida politiikan eri ulottuvuuksia
- jäsentää ja määritellä valitsemiensa erikoistumisalojen ominaispiirteitä
- hahmottaa kyseisten erikoistumisalojen merkityksen politiikan tutkimukselle ja poliittiselle keskustelulle.

 
Contents 

Opintojaksossa voidaan suorittaa erilaisia korvaavia kursseja. Korvaavat kurssit voivat olla aihealueeseen soveltuvia kursseja muista opintokokonaisuuksista (esimerkiksi Arctic Studies Programme, saamen- ja alkuperäiskansatutkimuksen opintokokonaisuus, yliopiston projektiopinnot, sukupuolentutkimus), verkkokursseja, vaihto-opintoja, kesäkouluja, vierailuluentoja tai seminaareja. Opiskelija suunnittelee itsenäisesti opintojaksoon kuuluvat opintosuoritukset ja sopii niistä vastuuopettajien kanssa.

 
Previous studies 

Kandidaatintutkinnon opinnot

 
Methods 

Korvaavat kurssit. Myös muut suoritusmuodot ovat mahdollisia.

 
Requirements 

Sovitaan tapauskohtaisesti. Voi koostua useammasta opintosuorituksesta. Opintosuoritusten laajuus 1–5 op.

 
Evaluation 

Hylätty: Suoritus on erittäin puutteellinen tai virheellinen, tai sisältää huomattavia väärinkäsityksiä.

Välttävä ja tyydyttävä (1-2): Suoritus on suppea, pintapuolinen tai vastaa heikosti tehtävänantoa. Suorituksessa tyydytään luettelemaan asioita irrallisesti, tai käsitellään asioita yksipuolisesti. Suoritus voi sisältää virheitä tai epäselvyyksiä.

Hyvä ja kiitettävä (3-4): Suoritus vastaa tehtävänantoa, osoittaa ymmärtämistä sekä taitoa analysoida ja perustella. Olet muodostanut asiasta kokonaiskuvan, mutta siinä saattaa olla puutteita.

Erinomainen (5): Suorituksessa hahmotetaan laaja kokonaisuus ja tietoa osataan soveltaa moniulotteisesti tai sijoittaa eri konteksteihin. Suoritus osoittaa itsenäistä otetta ja oivallusta. Suoritus on ehjä kokonaisuus, joka sisältää perusteltua omaa ajattelua tai kriittistä pohdintaa. Vastaus on hyvin kirjoitettu tai toteutettu.

 


Current and upcoming courses
No teaching

Upcoming exams
No exams.