Study module

Show study events
KASU1306 Master´s Thesis, 40 ECTS cr. 
Code KASU1306  Validity 01.01.1950 -
Name Master´s Thesis  Abbreviation Master´s Thesis 
Credits40 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeAdvanced studies Subject0322 International Relations 
ClassMaster's thesis  Hours  
Study right   GradingOpinnäytetyöt, Approbatur - Laudatur 
Recommended timing 
Organisation Faculty of Social Sciences 

Description
Aim 

Tutkielman tekemisen jälkeen opiskelija osaa
- harjoittaa itsenäistä tieteellistä tutkimusta ja kirjoittaa opinnäytetutkielman
- toteuttaa laajahkon tutkimusprosessin eri vaiheet
- rakentaa mielekkäitä tutkimuskysymyksiä, soveltaa sopivaa teoreettista näkökulmaa tutkimukseen ja käyttää soveltuvia menetelmällisiä ratkaisuja
- tehdä itsenäistä analyysia valitun aineiston pohjalta.

 
Contents 

Opintojaksossa opiskelija asettaa tutkimusongelman, jonka ratkaisemiseksi hän soveltaa tieteenalalle sopivia teoreettisia lähtökohtia. Tutkielman teossa opiskelija valitsee tieteenalalle ja valitsemalleen aiheelleen sopivan aineiston, jonka analysointiin hän käyttää relevanttia tutkimusmenetelmää. Tutkielman teossa opiskelija käy läpi koko tutkimusprosessin ja kykenee itsenäiseen työskentelyyn ohjaajien avustuksella.

 
Previous studies 

Kandidaatintutkinnon opinnot

 
Methods 

Itsenäinen työskentely.

 
Requirements 

Pro gradu -tutkielma.
KASU1306-1 Kypsyysnäyte. Kypsyysnäyte voidaan suorittaa kirjallisuuskuulusteluna, laatimalla blogiteksti tiedekunnan "Yhteisillä tulilla" -blogiin (https://yhteisillatulilla.weebly.com/kypsaumlri) tai kirjoittamalla muu pienimuotoinen artikkeli, puheenvuoro, katsaus tai tutkimustulosten julkinen esittäminen, joka raportoidaan. Kypsyysnäytteen muodosta sovitaan pro gradu -tutkielman ohjaajan kanssa.

 
Evaluation 

Hylätty: Tutkielma ei täytä tutkielmalle asetettuja vähimmäisvaatimuksia.

Approbatur
Monografiatutkielman arviointikriteerit:

Approbatur-tason tutkielma täyttää hyväksyttävän tutkielman kriteerit; tutkielma on suunniteltu ja laadittu itsenäisesti sekä tehty tutkimuseettisiä normeja noudattaen. Tutkielma osoittaa jonkin sen osa-alueen hallintaa, vaikka muilla osa-alueilla esiintyisi suuriakin puutteita. Tutkielman aiheen valinta tai käsittelytapa ei ole onnistunut. Tutkimuksen tarkoitus, tavoitteet ja käsitteistö saattavat puuttua tai jäädä epäselviksi. Tutkimuskysymykset on ilmaistu sekavasti eikä niitä ole perusteltu riittävästi, niillä ei ole myöskään yhteyksiä työn teoreettiseen taustaan. Työn teoreettinen tausta on puutteellinen; tutkimuksessa käytetyt lähteet ovat tasoltaan ja laadultaan vaatimattomia. Tutkimuksen metodisissa valinnoissa sekä aineiston analyysissa on selviä puutteita. Tutkimuksen aineisto on niukkaa tai sitä ei ole hyödynnetty. Tulokset on esitetty luettelomaisesti kommentoimatta ja arvioimatta niitä. Johtopäätökset ja pohdinta puuttuvat lähes kokonaan tai ne ovat erittäin niukat. Kieliasu on heikko. Lähteiden merkinnässä, lähdeluettelossa ja tutkimusraportin rakenteessa on puutteita.

Approbatur
Artikkelitutkielman arviointikriteerit:

Approbatur-tason tutkielma täyttää hyväksyttävän tutkielman kriteerit; tutkielma on suunniteltu ja laadittu itsenäisesti sekä tehty tutkimuseettisiä normeja noudattaen. Tutkielma osoittaa jonkin sen osa-alueen hallinta, vaikka muilla osa-alueilla esiintyisi suuriakin puutteita. Tutkielman aiheen valinta tai käsittelytapa ei ole onnistunut. Tutkimuksen tarkoitus, tavoitteet ja käsitteistö saattavat puuttua tai jäädä epäselviksi. Tutkimuskysymykset on ilmaistu sekavasti eikä niitä ole perusteltu riittävästi, niillä ei ole myöskään yhteyksiä työn teoreettiseen taustaan. Työn teoreettinen tausta on puutteellinen; tutkimuksessa käytetyt lähteet ovat tasoltaan ja laadultaan vaatimattomia. Tutkimuksen metodisissa valinnoissa sekä aineiston analyysissa on selviä puutteita. Tutkimuksen aineisto on niukkaa tai sitä ei ole hyödynnetty. Tulokset on esitetty luettelomaisesti kommentoimatta ja arvioimatta niitä. Johtopäätökset ja pohdinta puuttuvat lähes kokonaan tai ne ovat erittäin niukat. Kieliasu on heikko. Lähteiden merkinnässä, lähdeluettelossa ja tutkimusraportin rakenteessa on puutteita. Johdanto-osio ja artikkeli sopivat puutteellisesti yhteen. Tutkielman artikkeliosio on muodoltaan tieteellinen artikkeli, mutta sisältönsä puolesta sitä ei ole syytä tarjota julkaistavaksi tieteellisessä julkaisussa.


Lubenter approbatur
Monografiatutkielman arviointikriteerit:

Tutkielman jotkin osa-alueet ylittävät selvästi approbatur-tason, vaikka toisilla osa-alueilla saattaa esiintyä heikkouksia. Aiheen valinta tai käsittelytapa ei ole onnistunut. Tutkimuksen tarkoitusta pohditaan jonkin verran, mutta sen suhde aiempaan aihepiiristä tehtyyn tutkimukseen jää epäselväksi. Referoidut teoriat ja tutkimukset jäävät irrallisiksi ja liittyvät vain löyhästi oman tutkimusongelmaan. Käsitteiden määrittely on puutteellista ja luetteloivaa. Tutkimusmenetelmien käyttö on horjuvaa eikä valittuja menetelmiä ole erityisesti perusteltu. Aineistonkeruusta kerrotaan jonkin verran, sen sijaan analyysimenetelmien käsittely on niukkaa tai se puuttuu. Aineiston analyysi on jätetty kesken eikä aineiston luotettavuutta pohdita. Tulosten esittely on pintapuolista tai siinä on epäjohdonmukaisuuksia. Johtopäätöksinä esitetään tutkimuksen tiivistelmä eli kerrotaan uudestaan mitä on tehty. Tutkimuseettisiä kysymyksiä ei käsitellä tarpeeksi. Gradun rakenteessa ja kieliasussa on puutteita.

Lubenter approbatur
Artikkelitutkielman arviointikriteerit:

Tutkielman jotkin osa-alueet ylittävät selvästi approbatur-tason, vaikka toisilla osa-alueilla saattaa esiintyä heikkouksia. Aiheen valinta tai käsittelytapa ei ole onnistunut. Tutkimuksen tarkoitusta pohditaan jonkin verran, mutta sen suhde aiempaan aihepiiristä tehtyyn tutkimukseen jää epäselväksi. Referoidut teoriat ja tutkimukset jäävät irrallisiksi ja liittyvät vain löyhästi oman tutkimusongelmaan. Käsitteiden määrittely on puutteellista ja luetteloivaa. Tutkimusmenetelmien käyttö on horjuvaa eikä valittuja menetelmiä ole erityisesti perusteltu. Aineistonkeruusta kerrotaan jonkin verran, sen sijaan analyysimenetelmien käsittely on niukkaa tai se puuttuu. Aineiston analyysi on jätetty kesken eikä aineiston luotettavuutta pohdita. Tulosten esittely on pintapuolista tai siinä on epäjohdonmukaisuuksia. Johtopäätöksinä esitetään tutkimuksen tiivistelmä eli kerrotaan uudestaan mitä on tehty. Tutkimuseettisiä kysymyksiä ei käsitellä tarpeeksi. Tutkielman rakenteessa ja kieliasussa on puutteita. Johdanto-osio ja artikkeli sopivat puutteellisesti yhteen. Tutkielman artikkeliosio on suurehkoin korjauksin tarjottavissa julkaistavaksi tieteellisessä julkaisussa.

Non sine laude approbatur
Monografiatutkielman arviointikriteerit:

Aihe on tavanomainen tai paljon tutkittu. Tutkimuksen taustoituksessa on käsitelty aiheeseen liittyviä teorioita ja tutkimustuloksia, mutta käsittely on luettelomaista ja mekaanista. Taustoitus voi olla liian suppea/laaja, epälooginen tai huonosti rajattu. Tutkimuksen lähtökohtia, tutkimustehtävää ja ongelmia on pohdittu ja pyritty suhteuttamaan ne aikaisempaan tutkimukseen siinä kuitenkaan selvästi onnistumatta. Lähteitä on käytetty riittävästi, mutta ne eivät kaikilta osin ole keskeisiä tai oleellisia lähteitä puuttuu. Tutkimusmenetelmä hallitaan suhteellisen hyvin, mutta menetelmällisiä valintoja käsitellään lähinnä metodikirjallisuutta referoiden eikä kytkien niitä omaan tutkimukseen. Tulokset esitetään melko kaavamaisesti, mutta johtopäätöksiä nivelletään osittain aikaisempaan tutkimukseen tai käytännön tarpeisiin. Tulosten yhteys tutkimuksen teoriataustaan tai käytännön kehittämiseen jää joiltakin osin puutteelliseksi, samoin niiden kriittinen arviointi. Johtopäätöksissä esitetään kuitenkin viittauksia mahdollisiin jatkotutkimuksiin. Tutkimuseettisiä kysymyksiä ei käsitellä tarpeeksi. Kielenkäyttö on selkeää, vaikka muodollisessa puolessa onkin puutteita.

Non sine laude approbatur
Artikkelitutkielman arviointikriteerit:

Aihe on tavanomainen tai paljon tutkittu. Tutkimuksen taustoituksessa on käsitelty aiheeseen liittyviä teorioita ja tutkimustuloksia, mutta käsittely on luettelomaista ja mekaanista. Taustoitus voi olla liian suppea/laaja, epälooginen tai huonosti rajattu. Tutkimuksen lähtökohtia, tutkimustehtävää ja ongelmia on pohdittu ja pyritty suhteuttamaan ne aikaisempaan tutkimukseen siinä kuitenkaan selvästi onnistumatta. Lähteitä on käytetty riittävästi, mutta ne eivät kaikilta osin ole keskeisiä tai oleellisia lähteitä puuttuu. Tutkimusmenetelmä hallitaan suhteellisen hyvin, mutta menetelmällisiä valintoja käsitellään lähinnä metodikirjallisuutta referoiden eikä kytkien niitä omaan tutkimukseen. Tulokset esitetään melko kaavamaisesti, mutta johtopäätöksiä nivelletään osittain aikaisempaan tutkimukseen tai käytännön tarpeisiin. Tulosten yhteys tutkimuksen teoriataustaan tai käytännön kehittämiseen jää joiltakin osin puutteelliseksi, samoin niiden kriittinen arviointi. Johtopäätöksissä esitetään kuitenkin viittauksia mahdollisiin jatkotutkimuksiin. Tutkimuseettisiä kysymyksiä ei käsitellä tarpeeksi. Kielenkäyttö on selkeää, vaikka muodollisessa puolessa onkin puutteita. Johdanto-osio ja artikkeli sopivat puutteellisesti yhteen. Tutkielman artikkeliosio on pienin korjauksin tarjottavissa julkaistavaksi tieteellisessä julkaisussa.


Cum laude approbatur
Monografiatutkielman arviointikriteerit:

Joko aihe tai valittu lähestymistapa on melko tavanomainen. Tutkimuksen taustoitukseen on paneuduttu ja teoriatausta osoittaa aikaisempien tutkimusten tuntemusta. Valitut lähteet ovat relevantteja tutkimusongelman kannalta. Oman tutkimustehtävän yhteys taustoitukseen on havaittu ja osoitettu. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys ja tutkimustehtävän johtaminen aiemmasta tutkimuksesta on käsitelty. Tutkimuksen menetelmälliset valinnat on perusteltu, tosin melko niukasti tai tavanomaisesti. Tulosten tulkinta ja johtopäätökset ovat hyvätasoisia, ja niissä on pyritty saamaan aikaan teorian ja empirian vuoropuhelua. Tulosten ja tutkimusprosessin luotettavuutta arvioidaan asianmukaisesti. Pohdinnassa osoitetaan yhteyksiä kysymyksenasetteluun ja teoreettiseen taustaan. Tuloksia arvioidaan ja esitetään aiheeseen liittyviä jatkotutkimusehdotuksia tai tulosten soveltamismahdollisuuksia. Tutkimuseettiset kysymykset on otettu huomioon. Tutkimuksen muodollinen puoli on lähes moitteeton ja käytetty kieli on hyvää.

Cum laude approbatur
Artikkelitutkielman arviointikriteerit:

Joko aihe tai valittu lähestymistapa on melko tavanomainen. Tutkimuksen taustoitukseen on paneuduttu ja teoriatausta osoittaa aikaisempien tutkimusten tuntemusta. Valitut lähteet ovat relevantteja tutkimusongelman kannalta. Oman tutkimustehtävän yhteys taustoitukseen on havaittu ja osoitettu. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys ja tutkimustehtävän johtaminen aiemmasta tutkimuksesta on käsitelty. Tutkimuksen menetelmälliset valinnat on perusteltu, tosin melko niukasti tai tavanomaisesti. Tulosten tulkinta ja johtopäätökset ovat hyvätasoisia, ja niissä on pyritty saamaan aikaan teorian ja empirian vuoropuhelua. Tulosten ja tutkimusprosessin luotettavuutta arvioidaan asianmukaisesti. Pohdinnassa osoitetaan yhteyksiä kysymyksenasetteluun ja teoreettiseen taustaan. Tuloksia arvioidaan ja esitetään aiheeseen liittyviä jatkotutkimusehdotuksia tai tulosten soveltamismahdollisuuksia. Tutkimuseettiset kysymykset on otettu huomioon. Tutkimuksen muodollinen puoli on lähes moitteeton ja käytetty kieli on hyvää. Johdanto-osio kuvaa tutkimusprosessia niukasti, mutta riittävällä tarkkuudella. Tutkielman artikkeliosio on julkaistu, vertaisarvioitavana tai tarjottavissa julkaistavaksi tieteellisessä julkaisussa.


Magna cum laude approbatur
Monografiatutkielman arviointikriteerit:

Tutkielman aihe tai valittu näkökulma on kiinnostava ja se kohdistuu johonkin merkittävään ja itsenäisesti esitettyyn kysymykseen. Tutkimustehtävä on rajattu täsmällisesti, perusteltu monipuolisesti sekä suhteutettu esitettyyn teoreettiseen taustaan. Käytetyt käsitteet on selkeästi esitelty. Johdanto, teoreettinen viitekehys ja tutkimuksen kysymyksenasettelu osoittavat hyvää teoreettista tai käytännöllistä perehtyneisyyttä omaan tutkimusalueeseen. Tutkielmassa on käytetty aiheen kannalta keskeistä lähdeaineistoa. Lähteiden valinta ja niiden kanssa keskustelu kertovat kriittisestä tutkimusotteesta. Aineistonkeruu- ja analyysimenetelmien valinta perusteluineen ovat relevantteja tutkimustehtävän ja aineiston kannalta. Tulosten tulkinta ja johtopäätökset ovat johdonmukaisia ja hyvin perusteltuja. Työssä on metodisten valintojen tai tulosten sovellusten kannalta tuore ja oivaltava käsittelytapa. Työn tutkimuseettisistä kysymyksistä on keskusteltu. Pohdinta osoittaa kykyä tarkastella tutkimuskohdetta laaja-alaisesti. Tutkielman tieteelliset käytännöt, muotoseikat, ulkoasu ja kieli hallitaan.

Magna cum laude approbatur
Artikkelitutkielman arviointikriteerit:

Tutkielman aihe tai valittu näkökulma on kiinnostava ja se kohdistuu johonkin merkittävään ja itsenäisesti esitettyyn kysymykseen. Tutkimustehtävä on rajattu täsmällisesti, perusteltu monipuolisesti sekä suhteutettu esitettyyn teoreettiseen taustaan. Käytetyt käsitteet on selkeästi esitelty. Johdanto, teoreettinen viitekehys ja tutkimuksen kysymyksenasettelu osoittavat hyvää teoreettista tai käytännöllistä perehtyneisyyttä omaan tutkimusalueeseen. Tutkielmassa on käytetty aiheen kannalta keskeistä lähdeaineistoa. Lähteiden valinta ja niiden kanssa keskustelu kertovat kriittisestä tutkimusotteesta. Aineistonkeruu- ja analyysimenetelmien valinta perusteluineen ovat relevantteja tutkimustehtävän ja aineiston kannalta. Tulosten tulkinta ja johtopäätökset ovat johdonmukaisia ja hyvin perusteltuja. Työssä on metodisten valintojen tai tulosten sovellusten kannalta tuore ja oivaltava käsittelytapa. Työn tutkimuseettisistä kysymyksistä on keskusteltu. Pohdinta osoittaa kykyä tarkastella tutkimuskohdetta laaja-alaisesti. Tutkielman tieteelliset käytännöt, muotoseikat, ulkoasu ja kieli hallitaan. Syvällinen johdanto-osio liittyy luontevasti artikkeliin. Tutkielman artikkeliosio on julkaistu, vertaisarvioitavana tai tarjottavissa julkaistavaksi korkeatasoisessa tieteellisessä julkaisussa.

Eximia cum laude approbatur
Monografiatutkielman arviointikriteerit:

Tutkimusaihe on vaativa. Tutkielma osoittaa tekijän syvällistä perehtyneisyyttä aihe-alueensa tieteelliseen keskusteluun. Teorian ja aiempien tutkimusten uudelleen jäsentely ja synteesi on toteutettu uusia näkökulmia luovalla tavalla. Tutkimuksen tavoitteet, käsitteistö ja ongelmat on hyvin perusteltu ja rajattu sekä liitetty taitavasti teoreettiseen taustaan. Tutkielma ilmentää itsenäistä, kriittistä ja innovatiivista tutkimusotetta sekä kykyä jäsentää teoreettisesti ja empiirisesti laajoja asia- ja ongelmakokonaisuuksia samoin kuin taitoa toteuttaa käytännössä vaativa empiirinen tutkimus. Tutkimuksen metodologiset valinnat ja menetelmät on huolellisesti pohdittu ja perusteltu. Aineistonkeruutapa ja aineiston analyysi ilmentävät tekijän omaa oivallusta. Tutkimuseettisiä kysymyksiä on käsitelty. Tutkimus tuottaa uutta tieteellistä tietoa. Muotoseikat ja kirjoitustyyli täyttävät tieteelliselle tutkimukselle asetetut kriteerit.

Eximia cum laude approbatur
Artikkelitutkielman arviointikriteerit:

Tutkimusaihe on vaativa. Tutkielma osoittaa tekijän syvällistä perehtyneisyyttä aihealueensa tieteelliseen keskusteluun. Teorian ja aiempien tutkimusten uudelleen jäsentely ja synteesi on toteutettu uusia näkökulmia luovalla tavalla. Tutkimuksen tavoitteet, käsitteistö ja ongelmat on hyvin perusteltu ja rajattu sekä liitetty taitavasti teoreettiseen taustaan. Tutkielma ilmentää itsenäistä, kriittistä ja innovatiivista tutkimusotetta sekä kykyä jäsentää teoreettisesti ja empiirisesti laajoja asia- ja ongelmakokonaisuuksia samoin kuin taitoa toteuttaa käytännössä vaativa empiirinen tutkimus. Tutkimuksen metodologiset valinnat ja menetelmät on huolellisesti pohdittu ja perusteltu. Aineistonkeruutapa ja aineiston analyysi ilmentävät tekijän omaa oivallusta. Tutkimuseettisiä kysymyksiä on käsitelty. Tutkimus tuottaa uutta tieteellistä tietoa. Muotoseikat ja kirjoitustyyli täyttävät tieteelliselle tutkimukselle asetetut kriteerit. Syvällinen ja myös itsenäisiä teemoja käsittelevä johdanto-osio liittyy luontevasti artikkeliin. Tutkielman artikkeliosio on julkaistu tai vertaisarvioitavana korkeatasoisessa tieteellisessä julkaisussa.


Laudatur
Monografiatutkielman arviointikriteerit:

Tutkielman aihe on tavanomaista selvästi vaativampi, ja aiheen hallinta osoittaa tieteenalan erittäin syvällistä tuntemusta. Tutkielman aiheen merkitys ko. tieteenalan ja muiden tutkimusaluetta sivuavien tieteenalojen kannalta on selkeästi osoitettu. Tutkimuksen taustoitus ja oma tutkimus liittyvät toisiinsa kiinteästi, tutkimuksen perustana oleva tieteellinen kirjallisuus on valittu huolella ja se on tavanomaista laajempi. Tutkielman teoreettinen lähtökohta ja käsitteistö on taitavasti johdettu ja perusteltu. Tutkimustehtävän/ongelman asettelu on tuore, innovatiivinen sekä teoreettisesti, käytännöllisesti tai yhteiskunnallisesti erittäin merkittävä. Empiirisen aineiston keräys ja käsittely on huolellista, perusteellista ja oivaltavaa. Analyysimenetelmät ovat relevantteja, ja niitä on pystytty kehittelemään ja arvioimaan itsenäisesti. Tutkielma osoittaa kriittistä tutkimusotetta. Monipuolinen, taitavasti eri asiat huomioonottava pohdinta kertoo taidosta perehtyä, jäsentää, toteuttaa ja kirjoittaa tieteellistä tutkimusta. Tutkimuksen tuloksilla on tieteellistä arvoa ja ne ovat julkaistavissa lähes sellaisenaan tieteellisenä julkaisuna. Tutkielman kieli on tasokasta tieteellistä tekstiä, ja tutkielma täyttää tutkimuseettiset vaatimukset.

Laudatur
Artikkelitutkielman arviointikriteerit:

Tutkielman aihe on tavanomaista selvästi vaativampi, ja aiheen hallinta osoittaa tieteenalan erittäin syvällistä tuntemusta. Tutkielman aiheen merkitys ko. tieteenalan ja muiden tutkimusaluetta sivuavien tieteenalojen kannalta on selkeästi osoitettu. Tutkimuksen taustoitus ja oma tutkimus liittyvät toisiinsa kiinteästi, tutkimuksen perustana oleva tieteellinen kirjallisuus on valittu huolella ja se on tavanomaista laajempi. Tutkielman teoreettinen lähtökohta ja käsitteistö on taitavasti johdettu ja perusteltu. Tutkimustehtävän/-ongelman asettelu on tuore, innovatiivinen sekä teoreettisesti, käytännöllisesti tai yhteiskunnallisesti erittäin merkittävä. Empiirisen aineiston keräys ja käsittely on huolellista, perusteellista ja oivaltavaa, ja se on esitelty johdanto-osiossa analyyttisesti ja selkeästi. Analyysimenetelmät ovat relevantteja, ja niitä on pystytty kehittelemään ja arvioimaan itsenäisesti. Tutkielma osoittaa kriittistä tutkimusotetta. Monipuolinen, taitavasti eri asiat huomioonottava pohdinta kertoo taidosta perehtyä, jäsentää, toteuttaa ja kirjoittaa tieteellistä tutkimusta. Tutkimuksen tuloksilla on tieteellistä arvoa ja ne ovat julkaistavissa lähes sellaisenaan tieteellisenä julkaisuna. Tutkielman kieli on tasokasta tieteellistä tekstiä, ja tutkielma täyttää tutkimus­eettiset vaatimukset. Syvällinen ja myös itsenäisiä teemoja käsittelevä johdanto-osio liittyy saumattomasti artikkeliin. Tutkielman artikkeliosio on julkaistu tai on vertaisarvioitavana korkeatasoisessa tieteellisessä julkaisussa.

 


Current and upcoming courses
No teaching

Upcoming exams
No exams.