Study module

Show study events
VALO1302 Thesis Seminar, 10 ECTS cr. 
Code VALO1302  Validity 01.01.1950 -
Name Thesis Seminar  Abbreviation Thesis Seminar 
Credits10 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeAdvanced studies Subject0423 Political Science 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Faculty of Social Sciences 

Description
Aim 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- hahmottaa itsenäisen tutkielman tekemisen eri vaiheet ja osa-alueet
- esittää tutkimuksen teon teoreettiset ja metodiset lähtökohdat
- esitellä suullisesti omaa tutkielmaansa sekä kommentoida muiden laatimia töitä.

 
Contents 

Opintojakso muodostuu seminaari-istunnoista, joissa käsitellään tutkimussuunnitelman ja tieteellisen tutkimuksen tekemistä. Opintojakso ohjaa opiskelijaa perehtymään kansainvälisten suhteiden metodologiseen keskusteluun ja oman tutkielmansa kannalta relevanttiin menetelmään. Opiskelija syventää tietämystään alan teoreettisista lähtökohdista ja soveltaa sitä omaan työhönsä. Opintojaksossa laaditaan omaa pro gradu -tutkielmaa koskeva tutkimussuunnitelma ja esitetään osia pro gradu -tutkielmasta osallistujien arvioitavaksi. Seminaarissa osallistutaan aktiivisesti muiden opiskelijoiden töitä koskevaan keskusteluun.

 
Previous studies 

Kandidaatintutkinnon opinnot

 
Methods 

Vuoden kestävä seminaari (24 h), jonka aikana kirjoitetaan tutkielmaa eteenpäin vieviä harjoituksia (mm. laajennettu ideapaperi, artikkelianalyysi, tutkimussuunnitelma, aineiston ja menetelmän kuvaaminen sekä teorian syventäminen). Lisäksi seminaarissa opiskellaan kirjallisen esitelmän suullista esittelyä, opponointia ja keskustelua.

 
Requirements 

Pakollinen osallistuminen seminaariin ja kirjallisten tehtävien suorittaminen.

 
Evaluation 

Hylätty: Suoritus on erittäin puutteellinen tai virheellinen, tai sisältää huomattavia väärinkäsityksiä.

Välttävä (1): Osoittaa jonkin osa-alueen hallintaa, mutta harjoitusten tarkoitus ja tavoitteet saattavat puuttua tai jäädä epäselviksi. Teoreettisessa taustassa ja kirjallisuuden soveltamisessa on selviä puutteita. Kieliasu on heikko ja harjoitusten rakenteessa on puutteita. Osallistuminen seminaariin satunnaista.

Tyydyttävä (2): Harjoituksissa on käsitelty aiheeseen tehtävänannon mukaisia asioita, mutta käsittely on luettelomaista ja mekaanista. Tarkastelu voi olla liian suppeaa, laajaa, epäloogista tai huonosti rajattua. Harjoitusten rakenne on osin jäsentymätöntä. Osallistuminen seminaariin satunnaista.

Hyvä (3): Harjoitukset vastaavat tehtävänasettelua, osoittavat ymmärtämistä sekä taitoa hahmottaa pro gradu -tutkielman eri osioita. Aiempaa tutkimusta ja kirjallisuutta on käsitelty, mutta siinä on joitakin puutteita tai epäloogisuutta. Harjoitusten rakenteet ovat kohtuullisen jäsentyneitä, ja niihin on sovellettu relevanttia kirjallisuutta, mutta tieteellisessä argumentaatiossa saattaa olla puutteita. Osallistuminen pääosin aktiivista.

Kiitettävä (4): Harjoitukset vastaavat tehtävänasettelua, osoittavat ymmärtämistä sekä taitoa hahmottaa pro gradu -tutkielman eri osioita. Aiempaa tutkimusta ja kirjallisuutta on käsitelty mielekkäällä tavalla, ja niiden perusteella on pystytty edistämään omaa pro gradu -tutkielmaa. Harjoitusten rakenteet ovat jäsentyneitä, ja niihin on sovellettu relevanttia kirjallisuutta. Osallistuminen seminaariin on ollut aktiivista ja harjoitukset on tehty määräajassa.

Erinomainen (5): Harjoitukset vastaavat tehtävänasettelua, osoittavat ymmärtämistä sekä taitoa hahmottaa pro gradu -tutkielman eri osioita. Harjoitusten sisältö on taitavasti johdettu ja perusteltu osoittaen erityistä perehtyneisyyttä. Käytetyn kirjallisuuden käsittely ja tulkinta ovat huolellista ja monipuolista. Harjoitusten rakenne ja sisältö kertovat taidosta jäsentää ja toteuttaa tieteellistä argumentaatiota. Suoritus osoittaa itsenäistä otetta ja oivallusta. Osallistuminen seminaariin on ollut aktiivista ja hyvätasoista. Harjoitukset on tehty määräajassa.

 
Additional information 

Seminaarin aikana suositellaan tehtäväksi VALO1303 Kirjallisuuskatsausklinikka

 


Current and upcoming courses
Functions Name Type ECTS cr. Teacher Schedule
Reg. time is off. Thesis Seminar  Group Exercise  10  Aini Linjakumpu,
Mika Luoma-aho 
01.09.21 -25.04.22

Upcoming exams
No exams.