Study module

Show study events
XKIR0004 Expert Literacy, 2-3 ECTS cr. 
Code XKIR0004  Validity 01.08.2019 -
Name Expert Literacy  Abbreviation Expert Literacy 
Credits2-3 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeLanguage studies Subject0050 Communication 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Language Centre 

Description
Aim 

Opintojakso auttaa suomen kielen taidoltaan C1–C2-tasolla olevaa opiskelijaa:
1.
suhteuttamaan asiatekstin valmistelun ja kirjoittamisen toisiinsa sekä tunnistamaan esimerkiksi tutkimusprosessista erilaisia pohjatyön vaiheita
2. 
tunnistamaan erilaisia tiedonkäyttötapoja ja käyttämään niitä tarkoituksenmukaisesti tekstissä
3. tunnistamaan oman alansa kielen ja kirjoittamisen konventioita, suhtautumaan niihin kriittisesti sekä esittämään vaihtoehtoisia kielellisiä, tyylillisiä ja rakenteellisia valintoja
4. antamaan omasta ja toisen tekstistä asiantuntijamaista palautetta, ottamaan palautetta vastaan sekä muokkaamaan omaa tekstiään palautteen perusteella
5.
tunnistamaan oman suomen kielen tekstitaitojensa vahvuuksia ja kehittämiskohteita sekä saamaan välineitä kielitaitonsa kehittämiseen.

 
Contents 

Kurssilla käsitellään kirjoittamista oleellisena asiantuntijan taitona. Kurssilla harjaannutaan tunnistamaan kirjoittamisen eri vaiheet ja käyttämään niitä suhteutettuna esimerkiksi tutkimusprosessiin tai muun asiantuntijan vaativan tekstilajin laatimiseen. Kurssilla lähestytään tekstiä tekstilajin ja lukijan näkökulmasta. Tekstejä muokataan yhdessä niin, että ne täyttäisivät tekstilajille ominaiset tavoitteet. Kurssilla ohjataan opiskelijaa ymmärrettävän ja oikeakielisen suomenkielisen asiantuntijatekstin tuottamiseen.

 
Previous studies 

Lukio tai vastaavat opinnot

 
Methods 

Kurssi koostuu luento-opetuksesta, itsenäisestä työskentelystä ja pienryhmätyöskentelystä sekä vertaispienryhmässä että ohjatussa tekstipajassa. Pienryhmissä ja itsenäisessä työskentelyssä aktivoituu opiskelijan aikaisempi tietämys. Pienryhmissä myös muut opiskelijat kartuttavat yksittäisen jäsenen tietämystä. Kurssin luento- ja ryhmäopetus järjestetään osana esimerkiksi Tieteellisen kirjoittamisen perusteet -kurssin toteutusta, mutta opiskelijoiden tekstejä käsitellään myös suomi toisena kielenä -opetuksen näkökulmasta. 

Jokainen opiskelija tuo ryhmän ja opettajan käsiteltäväksi tekstiä, jonka on tarkoituksenmukaista olla osa opiskelijan tekeillä olevaa kandidaatintutkielmaa tai asiantuntijan työssä tarvittavaa tekstiä. Kurssilla käsiteltävä teksti ja sen laajuus sovitaan opettajan kanssa.

Sovi ilmoittautuminen ja kurssin suorittaminen aina erikseen kurssin vastuuhenkilön kanssa.

 
Requirements 

Kurssin tehtävien tekeminen, läsnäolo luennoilla ja kaikissa pienryhmän tapaamisissa sekä aktiivinen osallistuminen tekstien työstämiseen.

 
Supplementary Literature 

Oheislukemistoksi suositellaan:
Akateemisten tekstitaitojen kotisivut
Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas (2017).  Kotimaisten kielten keskuksen julkaisuja 177. tai
http://www.kielitoimistonohjepankki.fi/.
Ajattele itse! (2010). Toim. Hurtig, Laitinen ja Uljas-Rautio. PS-kustannus.

 
Evaluation 

Kurssin suoritus arvioidaan hyväksytty–hylätty-asteikolla. Hyväksyttyyn suorittamiseen kuuluu tehtävien tehtävänannon mukainen tekeminen ja aktiivinen läsnäolo.

 
Timing 

Syys- ja kevätlukukausi

Opetus alkaa joko syys- tai kevätlukukauden alussa, paitsi taiteiden tiedekunnassa vain syyslukukauden alussa. Ota yhteyttä tämän kurssin vastuuhenkilöön Sinikka Vuonokari-Kämäräiseen heti sen lukuvuoden alussa, jolloin kurssi on sinulle ajankohtainen.

 
Target Group 

Kurssi suositellaan suoritettavaksi pääaineen kandidaatintutkielman yhteydessä.

 
Tutor 

Sinikka Vuonokari-Kämäräinen

 
Language of instruction 

Suomi

 
Additional information 

Asiantuntijan tekstitaidot 2–3 op korvaa suomen kielessä taitotasolla C1–C2 olevan opiskelijan
Tieteellisen kirjoittamisen perusteet -kurssin (ASUO0001, FSUO0001, MSUO0001, USUO0001, KSUO0001, LSUO0001, TSUO0001 tai OSUO0001)
tai kurssin
XKIR0001 Kielen- ja tekstinhuolto
XKIR0002 Erilaiset asiatekstit.

 


Current and upcoming courses
Functions Name Type ECTS cr. Teacher Schedule
Finished Asiantuntijan tekstitaidot  Group Exercise  Sinikka Vuonokari-Kämäräinen  26.09.19 -31.12.21

Upcoming exams
No exams.