Study module

Show study events
SOPT0004 Yhteiskuntateoria, 5 ECTS cr. 
Code SOPT0004  Validity 01.01.1950 -
Name Yhteiskuntateoria  Abbreviation Yhteiskuntateor 
Credits5 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeBasic studies Subject0417 Sosiology 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Faculty of Social Sciences 

Description
Aim 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa yhteiskuntateorian kysymyksenasettelun ja keskeisiä käsitteellisiä jäsennyksiä
- tarkastella yhteiskuntaa poliittisena ja sosiaalisena rakennelmana sekä inhimillisenä käytäntönä ja näiden kudelmana
- havainnoida yhteiskunnallisia ilmiöitä yhteiskuntateorian näkökulmiin tukeutuen.

 
Contents 

Opintojaksolla perehdytään yhteiskuntateoreettisiin jäsennyksiin ja tulkintoihin sosiaalisen todellisuuden rakentumisesta, käytännöistä ja mahdollisuuksista. Yhteiskuntateoria tarkastelee sitä, kuinka maailmaa voi arvioida ja tulkita, mitä ympärillämme tapahtuu, mitä voimme ehkä odottaa tulevaisuudelta ja miten voimme vaikuttaa yhteiskunnalliseen todellisuuteen.

 
Previous studies 

SOPT1101 Johdatus sosiologiaan, SOPT0001 Johdatus valtio-oppiin ja SOPT0002 Introduction to International Relations

 
Methods 

Itsenäinen opiskelu ja kirjallisuuden suorittaminen.

 
Requirements 

Suoritetaan itsenäisesti lukemalla kirjallisuutta ja suorittamalla kirjallisuustentti tai oppimistehtävä. Mahdollisista korvaavista opintokokonaisuuksista ilmoitetaan erikseen.

 
More literature information and extra material 

Göran Therborn (2015) Maailma: Aloittelijan opas.
Peter L. Berger & Thomas Luckmann (1997) Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen.
Francis Fukuyama (2020) Identiteetti: Arvostuksen vaatimus ja kaunan politiikka.

For English speaking students:
Göran Therborn (2011) The World: A Beginner’s Guide.
Peter L. Berger & Thomas Luckmann (1966) The Social Construction of Reality.
Francis Fukuyama (2018) Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment.

 
Evaluation 

Hylätty: Suoritus on erittäin puutteellinen tai virheellinen, tai sisältää huomattavia väärinkäsityksiä.

Välttävä ja tyydyttävä (1-2): Suoritus on suppea, pintapuolinen tai vastaa heikosti tehtävänantoa. Suorituksessa tyydytään luettelemaan asioita irrallisesti, tai käsitellään asioita yksipuolisesti. Suoritus voi sisältää virheitä tai epäselvyyksiä.

Hyvä ja kiitettävä (3-4): Suoritus vastaa tehtävänantoa, osoittaa ymmärtämistä sekä taitoa analysoida ja perustella. Olet muodostanut asiasta kokonaiskuvan, mutta siinä saattaa olla puutteita.

Erinomainen (5): Suorituksessa hahmotetaan laaja kokonaisuus ja tietoa osataan soveltaa moniulotteisesti tai sijoittaa eri konteksteihin. Suoritus osoittaa itsenäistä otetta ja oivallusta. Suoritus on ehjä kokonaisuus, joka sisältää perusteltua omaa ajattelua tai kriittistä pohdintaa. Vastaus on hyvin kirjoitettu tai toteutettu.

 
Timing 

Kaikki periodit.

 
Target Group 

Suositellaan suoritettavaksi ensimmäisenä lukuvuonna.

 


Current and upcoming courses
No teaching

Upcoming exams
Functions Name Type ECTS cr. Teacher Schedule
Reg. time is off. Social Theory  Exam / Mid-term Exam  Tiina Seppälä  01.08.21 -31.07.22