Study module

Show study events
SOPT1211 Poliittinen yhteiskunta 1: Uskontojen politiikka, 5 ECTS cr. 
Code SOPT1211  Validity 01.01.1950 -
Name Poliittinen yhteiskunta 1: Uskontojen politiikka  Abbreviation Poliittinen yht 
Credits5 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeSubject studies Subject0322 International Relations 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Faculty of Social Sciences 

Description
Aim 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- hahmottaa uskontojen ja uskonnollisten liikkeiden poliittisia, yhteiskunnallisia ja sosiaalisia merkityksiä
- tulkita uskonnollisia ilmiöitä hyödyntäen erilaisia teoreettisia välineitä.

 
Contents 

Opintojaksolla tutustutaan keskeisiin uskonnollisiin ilmiöihin niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Opintojaksolla käsitellään uskonnon roolia yhteiskunnassa ja esitellään teoreettisia välineitä uskonnollisten ilmiöiden tutkimiselle. Tarkasteltavana on muun muassa poliittisen islamin, Yhdysvaltojen oikeistolaisen herätyskristillisyyden ja suomalaisten uskonnollisten liikkeiden sekä kirkon merkitys yhteiskunnan ja politiikan kannalta. Tarkastelussa on myös uskontojen sisäisen moninaisuuden, seksuaalisuuden ja sukupuolen merkityksiä.

 
Previous studies 

SOPT1101 Johdatus sosiologiaan, SOPT0001 Johdatus valtio-oppiin ja SOPT0002 Introduction to International Relations

 
Methods 

Ensisijainen suoritusmuoto: Luennot ja yksilö- ja ryhmäharjoitukset (16 h) sekä itsenäinen kirjallinen työskentely.
Toissijainen suoritusmuoto: Itsenäinen työskentely.

 
Requirements 

Ensisijainen suoritusmuoto: Osallistuminen luennoille ja harjoituksiin. Harjoitustyön kirjoittaminen.
Toissijainen suoritusmuoto: Itsenäisen harjoitustyön tekeminen. Tarkemmat ohjeet kurssin vastuuhenkilöltä.

 
More literature information and extra material 

Jaetaan kurssilla.

 
Evaluation 

Hylätty: Suoritus on erittäin puutteellinen tai virheellinen, tai sisältää huomattavia väärinkäsityksiä. Osallistuminen kurssilla ollut vähäistä.

Välttävä (1): Osoittaa jonkin osa-alueen hallintaa, mutta harjoitusten tarkoitus, tavoitteet ja käsitteistö saattavat puuttua tai jäädä epäselviksi. Teoreettisessa taustassa ja kirjallisuuden soveltamisessa on selviä puutteita. Kieliasu on heikko ja työn rakenteessa on puutteita. Ymmärrys uskonnollista ilmiöistä on hyvin vajavaista. Osallistuminen kurssilla ollut epäaktiivista.

Tyydyttävä (2): Harjoituksissa on käsitelty aiheeseen liittyviä teorioita ja kirjallisuutta, mutta käsittely on luettelomaista ja mekaanista. Tarkastelu voi olla liian suppeaa, epäloogista tai huonosti rajattua. Harjoitusten rakenteet ovat osin jäsentymättömiä. Ymmärrys uskonnollista ilmiöistä on puutteellista. Osallistuminen kurssilla ollut epäaktiivista.

Hyvä (3): Harjoitusten suorittaminen vastaa tehtävänasettelua, osoittaa ymmärtämistä sekä taitoa analysoida ja perustella. Harjoituksissa on sovellettu teoreettisia keskusteluja, mutta siinä on joitakin puutteita tai epäloogisuutta. Harjoitusten rakenne on jäsentynyt, ja niissä on sovellettu relevanttia kirjallisuutta, mutta tieteellisessä argumentaatiossa saattaa olla puutteita. Osallistuminen kurssilla on ollut kohtuullisen aktiivista.

Kiitettävä (4): Harjoituksissa on käytetty mielekkäitä käsitteitä, teorioita ja aineistoja. Teoreettinen ja tutkimuksellinen kirjallisuusaineisto ja sen soveltaminen ovat tutkimustehtävään sopivia. Tulosten tulkinta ja johtopäätökset ovat johdonmukaisia ja hyvin perusteltuja. Tieteellinen argumentaatio on uskottavaa. Ymmärrys uskonnollisista ilmiöistä on hyvää. Osallistuminen kurssilla on ollut aktiivista.

Erinomainen (5): Harjoituksissa käytetyt teoreettiset keskustelut ja käsitteistöt on taitavasti johdettu ja perusteltu osoittaen erityistä perehtyneisyyttä. Käytetyn kirjallisuuden käsittely ja tulkinta ovat huolellista ja monipuolista. Harjoitusten rakenne ja sisältö kertoo taidosta jäsentää ja toteuttaa tieteellistä argumentaatiota. Suoritukset osoittavat itsenäistä otetta ja oivallusta. Ymmärrys uskonnollisista ilmiöistä on vakuuttavaa. Osallistuminen kurssilla on ollut aktiivista ja hyvätasoista.

 
Timing 

3. periodi.

 
Target Group 

Suositellaan 1.-2. vuosikurssille.

 


Current and upcoming courses
Functions Name Type ECTS cr. Teacher Schedule
Registration not required. Politics and Society 1: Politics of Religion  Lecture course  Aini Linjakumpu 
19.01.22wed 10.00-12.00
20.01.22thu 10.00-12.00
25.01.22tue 10.00-12.00
26.01.22wed 10.00-12.00
16.02.22wed 10.00-12.00
01.03.22tue 10.00-12.00

Upcoming exams
No exams.