Study module

Show study events
SOPT1213C Yhteiskunnallisen muutoksen sosiologia, 5 ECTS cr. 
Code SOPT1213C  Validity 01.01.1950 -
Name Yhteiskunnallisen muutoksen sosiologia  Abbreviation Yhteiskunnallis 
Credits5 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeSubject studies Subject0417 Sosiology 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Faculty of Social Sciences 

Description
Aim 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa sosiologisen näkökulman keskusteluun yhteiskunnallisista muutoksista
- eritellä eri tasoisia yhteiskunnallisia muutoksia
- arvioida ja suhteuttaa yhteiskunnallisia muutoksia sekä niistä käytävää keskustelua myös laajempiin historiallisiin kehityskulkuihin.

 
Contents 

Sosiologia on saanut alkunsa tarpeesta hahmottaa ja ymmärtää muuttuvaa yhteiskuntaa. Nykyäänkin yhteiskunnallinen muutos on keskeisessä asemassa sosiologisessa keskustelussa ja tutkimuksessa. Tällä opintojaksolla opiskelija perehtyy sosiologisesta näkökulmasta eri tasoisiin yhteiskunnallisiin muutoksiin erilaisten teemojen ja lähestymistapojen kautta. Lähtökohtana opintojaksolla on, että muutokset ja murrokset yhteiskunnassa eivät hahmotu yksioikoisina siirtyminä yhteiskuntajärjestyksestä toiseen, vaan ne on ymmärrettävä kerrostuneina, eriytyneinä, katkoksellisina ja eriaikaisina prosesseina.

 
Methods 

Itsenäinen kirjallisuuteen perehtyminen.

 
Requirements 

Suoritetaan itsenäisesti lukemalla kirjallisuus ja suorittamalla kirjallisuustentti (EXAM) tai oppimistehtävä. Opintojakso on mahdollista suorittaa myös kirjapiirimuotoisena ryhmätyönä. Mahdollisista korvaavista opintokokonaisuuksista ilmoitetaan erikseen.

 
More literature information and extra material 

Heikki Kerkelä (2004) Yhteiskunnallisten muutosten käsitteellistämisestä. Sosiologia, 48:2, 81–93.

ja kaksi seuraavista:
Pertti Alasuutari (2016) The Synchronization of National Policies: Ethnography of the Global Tribe of Moderns.
Niels Åkerstrøm Andersen & Justine Grøbnbæk Pors (2016) Public Management in Transition: The Orchestration of Potentiality.
Jarno Valkonen, Olli Pyyhtinen, Turo-Kimmo Lehtonen, Veera Kinnunen & Heikki Huilaja (2019) Tervetuloa jäteyhteiskuntaan!: aineellisen ylijäämän kanssa eläminen.

 
Evaluation 

Hylätty: Suoritus on erittäin puutteellinen tai virheellinen, tai sisältää huomattavia väärinkäsityksiä.

Välttävä ja tyydyttävä (1-2): Suoritus on suppea, pintapuolinen tai vastaa heikosti tehtävänantoa. Suorituksessa tyydytään luettelemaan asioita irrallisesti, tai käsitellään asioita yksipuolisesti. Suoritus voi sisältää virheitä tai epäselvyyksiä.

Hyvä ja kiitettävä (3-4): Suoritus vastaa tehtävänantoa, osoittaa ymmärtämistä sekä taitoa analysoida ja perustella. Olet muodostanut asiasta kokonaiskuvan, mutta siinä saattaa olla puutteita.

Erinomainen (5): Suorituksessa hahmotetaan laaja kokonaisuus ja tietoa osataan soveltaa moniulotteisesti tai sijoittaa eri konteksteihin. Suoritus osoittaa itsenäistä otetta ja oivallusta. Suoritus on ehjä kokonaisuus, joka sisältää perusteltua omaa ajattelua tai kriittistä pohdintaa. Vastaus on hyvin kirjoitettu tai toteutettu.

 


Current and upcoming courses
No teaching

Upcoming exams
Functions Name Type ECTS cr. Teacher Schedule
Reg. time is off. Sociology of Social Change  Exam / Mid-term Exam  Leena Suopajärvi,
Riitta Uusisalmi 
01.08.21 -31.07.22