Study module

Show study events
KAKA0003 Academic learning skills, 3 ECTS cr. / 2 Cr. 
Code KAKA0003  Validity 01.01.1950 - 31.08.2017
Name Academic learning skills  Abbreviation Academic learni 
Credits3 ECTS cr. / 2 Cr.  Date of expiry  
TypeGeneral studies Subject0 Undefined 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Open University 

Description
Aim 

Opintojen jälkeen opiskelija osaa
- hahmottaa kokonaiskuvan akateemisesta tiedeyhteisöstä ja oman jäsenyytensä tässä
yhteisössä
- tunnistaa oman oppimistyylinsä vahvuudet ja kehittämistarpeet
- käyttää hyödykseen verkko-opiskelun ja www-pohjaisen oppimisympäristön mahdollisuuksia

 
Contents 

Opintojakso jakaantuu kolmeen moduuliin. Leiritulimoduuli tutustuttaa opiskelijan akateemi­sen opiskelun tausta-ajatuksiin ja omien opintojen suunnitteluun. Tiedonhakumoduulissa perehdytään tiedonhaun perusteisiin ja opetellaan käyttämään kirjaston tietokantoja sekä elektronisia tiedonlähteitä. Oppimismoduuli auttaa opiskelijaa tiedostamaan omaan opiske­luun, lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyviä toimintatapoja sekä tukee niiden kehittymistä akateemiseen opiskeluun soveltuviksi.

 
Methods 

Opintojakso toteutetaan verkko-opetuksena Optima-ympäristössä. Opintoihin liittyvät oppi-
mistehtävät ja tuutorin ohjaamat sisällölliset keskustelut verkossa. Itsenäistä opiskelua
tuetaan koko kurssin ajan verkkotuutoroinnilla mm. oppimistehtävistä opiskelija saa
henkilökoh­taisen palautteen tuutorilta.

 
Requirements 

Perehtyminen oppimateriaaliin, oppimistehtävien laatiminen ja osallistuminen
verkkokeskusteluun.

 
Evaluation 

Opintojakson arviointi on hyväksytty tai hylätty. Suoritus arvioidaan oppimistehtävien ja
verkkokeskusteluun osallistumiseen perustuen.

 
Tutor  Sirpa Purtilo-Nieminen, Verkko-opetuksen kehittämispäällikkö 
Registration  Avoimen yliopiston opiskelijat ilmoittautuvat avoimeen yliopistoon ja perusopiskelijat WebOodin kautta. 


Current and upcoming courses
No teaching

Upcoming exams
No exams.