Study module

Show study events
TKVO0104 Introduction to Public International Law, 12 ECTS cr. 
Code TKVO0104  Validity 01.01.1950 -
Name Introduction to Public International Law  Abbreviation Introduction to 
Credits12 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeBasic studies Subject0304 International Law 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Faculty of Law, Faculty of Social Sciences 

General learning material of the study object:
Author Title Year Obligatory Availability
     Hannikainen, L.  Kansainvälisen oikeuden käsikirja  2014  - Availability
     Hakapää, K.  Uusi kansainvälinen oikeus  2010  - Availability
     Koivurova, T  Johdatus kansainväliseen ympäristöoikeuteen  2012  - Availability
     Timo Koivurova  Ihmisoikeuksien käsikirja; Timo Koivurova, Elina Pirjatanniemi (toim)   2014  - Availability


Description
Aim 

Opintojakson tavoitteena on antaa yleiskuva kansainvälisen oikeuden järjes­telmästä ja perehdyttää opiskelija myös kansainvälisen oikeuden erityisalueisiin.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • tunnistaa kansainvälisen oikeuden subjektit
  • kuvata kansainvälisen oikeuden oikeuslähdeopin
  • selittää kansainvälisen oikeuden subjektien toimivallan ja vastuun perusperiaatteet
  • selittää voimankäytön sääntelyn sekä riitojen ratkaisua koskevat velvoitteet ja menettelyt
  • eritellä kansainvälisiä järjestöjä koskevaa oikeutta, eritoten YK:n aseman ja tehtävät
  • hahmottaa ihmisoikeuksien erityisen merkityksen
  • kuvata kansainvälisen ympäristöoikeuden lähtökohdat
  • kertoa laajasti kansainvälisen oikeuden muustakin alakohtaisesta sääntelystä
  • hahmottaa kansainvälisten suhteiden oikeudellisesti merkitykselliset kysymykset.
 
Contents 

Kurssilla käsitellään niin kansainvälisen oikeuden yleisiä oppeja kuin oikeudenalan osa-alueiden yksityiskohtaisempaa sääntelyä ja käytännön soveltamista.

Opintojaksoihin kuuluvia keskeisiä teemoja ovat:
1. Kansainvälisen oikeuden normatiivinen luonne ja sisällöllinen rakenne: lähdeoppi, kansainvälisen oikeuden subjektit, valtion toimivalta ja vastuu.
2. Voimankäyttö valtiosuhteissa ja riitojen rauhanomainen ratkaiseminen.
3. Kansainvälisen yhteisön, erityisesti YK:n, rooli kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitämisessä.
4. Ihmisoikeuksien turvaaminen.
5. Kansainvälisen sääntelyn ympäristöllinen ulottuvuus.

 
Methods 

Omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen ja säädöksiin. Mahdollinen lähiopetus.

 
Requirements 

1. Kirjallisuuskuulustelu, jossa tentitään vaadittava kirjallisuus ja säädökset. Kuulusteluun kuuluu neljä osaa (A-D). Osa A (2 op) suoritetaan tenttiakvaariossa (tenttiaika 3 h). Hakapään teos ja säädökset (osa B, 4 op) suoritetaan OTK:n kansainvälisen oikeuden tenttipäivänä (tenttiaika 5 h). Osat C (2 op) ja D (4 op) suoritetaan erikseen tenttiakvaariossa (tenttiaika à 3 h). Osa B voidaan suorittaa osan A hyväksytyn suorituksen jälkeen. Osat C ja D voidaan suorittaa sen jälkeen, kun osat A ja B on suoritettu hyväksytysti. Suoritusjärjestyksestä voidaan poiketa erityisestä syystä kansainvälisen oikeuden professorin (OTK) päätöksellä.

2. Kansainvälisen oikeuden luennot ja/tai muu kontaktiopetus. Vuosittain järjestetään opintojaksoon liittyviä luentoja ja/tai muuta kontaktiopetusta. Tämä opetus on vapaaehtoista mutta suositeltavaa. Opetuksesta voi saada lisäpisteitä kirjallisuuskuulustelussa hyväksi luettavaksi tai sillä voi korvata tenttimateriaalia. Mahdolliset lisäpisteet huomioidaan kirjallisuuskuulustelun arvostelussa alla esitetyn mukaisesti. Luennot ja mahdollinen luentokuulustelu tms. on suoritettava ennen kirjallisuuskuulustelun sen osan suorittamista, jossa lisäpisteet/korvaavuudet halutaan hyväksiluettaviksi. Järjestettävästä opetuksesta ja siihen liittyvistä hyväksilukumahdollisuuksista ilmoitetaan WebOodissa opintojakson koodilla.

 
More literature information and extra material 

Osa A
Hannikainen, L., Kansainvälisen oikeuden käsikirja (2014).
Osa B
Hakapää, K., Uusi kansainvälinen oikeus (2010).
Säädökset:
Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussääntö (SopS 56/2002)
Kansalaisuuslaki (16.5.2003/359)
Rikoslaki, 1 luku (19.12.1889/39) ja asetus rikoslain 1 luvun 7 §:n soveltamisesta (16.8.1996/627)
Ulkomaalaislaki (30.4.2004/301)
Valtiosopimusoikeutta koskeva Wienin yleissopimus (SopS 33/1980)
Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirja ja Kansainvälisen tuomioistuimen perussääntö (SopS 1/1956).
Osa C
Koivurova, T., Johdatus kansainväliseen ympäristöoikeuteen (2012).
Osa D
Ihmisoikeuksien käsikirja (toim. Koivurova, T.- Pirjatanniemi, E.) (2014).

 
Evaluation 

Kirjallisuuskuulustelun arvostelussa otetaan huomioon opetuksesta saadut lisäpisteet siten, että B-osiossa hyväksiluetaan enintään neljä (4) lisäpistettä. Luennot/lisäpisteet eivät vanhene. Kirjallisuuskuulustelun tulosta ei voida parantaa tentin jälkeen saaduilla lisäpisteillä eikä muilla suorituksilla kuin uudella tentillä.
Opintojakson kokonaisarvosana määräytyy osioiden (A-D) arvosanojen perusteella.

 
Timing 

Syksy tai kevät

 
Tutor 

Kansainvälisen oikeuden professori (OTK)

 
Language of instruction 

Suomi ja englanti

 
Additional information 

Opintoneuvontaa antaa kansainvälisen oikeuden professori (OTK).
HUOM. Opintoneuvontaa kansainvälisen oikeuden perusopinnoista (25 op) antaa politiikkatieteiden (nuorempi) tutkija (YTK).

 
Registration 

Opetukseen ja kirjallisuuskuulusteluun: WebOodi. Sähköisiin tentteihin: Exam.
Suoritetut luentosarjat lisäpisteineen on yksilöitävä tentti-ilmoittautumisessa.
Opintokokonaisuus on tarkoitettu ensisijaisesti politiikkatieteiden pääaineopiskelijoille.

 


Current and upcoming courses
No teaching

Upcoming exams
No exams.