Opintojakso

Hae opetus/tentit
UMUO1212 Tutkimus taidealoilla, 3 op 
Koodi UMUO1212  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Tutkimus taidealoilla  Lyhenne Tutkimus taidea 
Laajuus3 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0061 Kuvataidekasvatus 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Taiteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Mirja Hiltunen 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa - tunnistaa eri taidealojen ajankohtaisia tutkimustehtäviä ja menetelmällisiä valintoja

- hahmottaa erilaisia taidealojen tutkimusprosesseja ja tunnistaa hyvän tieteellisen käytännön perusperiaatteita

- tarkastella analyyttisesti muiden tekemiä tutkimussuunnitelman osa-alueita

- kertoa tutkimussuunnitelman rakenteen

 
Sisältö 

Eri taidealojen erityisluonne ja tutkimuksen painopisteet. Hyvän tieteellisen käytännön perusperiaatteet. Taidealan tutkimustehtävien ja menetelmällisten valintojen analyysia ja vertailua. Perehtyminen tutkimussuunnitelman osa-alueisiin. 

 
Toteutus ja työmuodot 

Luentoja ja seminaarityöskentelyä 21 h sekä itsenäistä ryhmätyöskentelyä 60 h. Opiskelijat analysoivat ja vertailevat muiden tekemiä tutkimussuunnitelman osa-alueita itsenäisesti pienryhmissä, laativat raportin ja esittävät tuloksensa muille.

 
Vaadittavat suoritukset 

Luennoille ja seminaarityöskentelyyn osallistuminen ja hyväksyttävästi suoritetut harjoitustyöt.

 
Oheiskirjallisuus 

Leavy, Patricia, 2017. Research Design. Quantitative, Qualitative, Mixed Methods, Arts-Based, and Community-Based Participatory Research Approaches

Päivi Granö, Anne Keskitalo ja Suvi Ronkainen (toim.), 2013. Visuaalisen kokemus. Johdatus moniaistiseen analyysiin

Määttä, Kaarina, 2014. Kandidaatintutkielma- mikä se on ja miten se voidaan tehdä.

Ronkainen, Suvi, Leila Pehkonen, Sari Lindblom-Ylänne ja Eija Paavilainen, 2011.Tutkimuksen voimasanat.

Verkko-oppimateriaali ja kurssilla jaettavat artikkelit sekä muu materiaali.

 
Arviointi 

Hyväksytty/ hylätty

 
Ajankohta 

4. periodi

 
Kohderyhmä 

2. opintovuosi

 
Vastuuhenkilö 

Mirja Hiltunen

 
Pakollisuus 

Pakollinen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Tutkimus taidealoilla  Luentokurssi  Maria Huhmarniemi,
Jonna Häkkilä,
Mari Mäkiranta,
Silja Nikula,
Heidi Pietarinen 
15.03.21ma 09.00-12.00
17.03.21ke 09.00-12.00
19.03.21pe 09.00-12.00
24.03.21ke 09.00-12.00
26.03.21pe 09.00-12.00
29.03.21ma 09.00-12.00
31.03.21ke 09.00-12.00
14.04.21ke 09.00-13.00
ke 09.00-13.00
ke 09.00-13.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä