Opintojakso

Hae opetus/tentit
UMUO1212 Tutkimus taidealoilla, 3 op 
Koodi UMUO1212  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Tutkimus taidealoilla  Lyhenne Tutkimus taidea 
Laajuus3 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0061 Kuvataidekasvatus 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Taiteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Silja Nikula 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa - tunnistaa eri taidealojen ajankohtaisia tutkimustehtäviä ja menetelmällisiä valintoja

- hahmottaa erilaisia taidealojen tutkimusprosesseja ja tunnistaa hyvän tieteellisen käytännön perusperiaatteita

- tarkastella analyyttisesti muiden tekemiä tutkimussuunnitelman osa-alueita

- kertoa tutkimussuunnitelman rakenteen

 
Sisältö 

Eri taidealojen erityisluonne ja tutkimuksen painopisteet. Hyvän tieteellisen käytännön perusperiaatteet. Taidealan tutkimustehtävien ja menetelmällisten valintojen analyysia ja vertailua. Perehtyminen tutkimussuunnitelman osa-alueisiin. 

 
Toteutus ja työmuodot 

Luentoja ja seminaarityöskentelyä 21 h sekä itsenäistä ryhmätyöskentelyä 60 h. Opiskelijat analysoivat ja vertailevat muiden tekemiä tutkimussuunnitelman osa-alueita itsenäisesti pienryhmissä, laativat raportin ja esittävät tuloksensa muille.

 
Vaadittavat suoritukset 

Luennoille ja seminaarityöskentelyyn osallistuminen ja hyväksyttävästi suoritetut harjoitustyöt.

 
Oheiskirjallisuus 

Leavy, Patricia, 2017. Research Design. Quantitative, Qualitative, Mixed Methods, Arts-Based, and Community-Based Participatory Research Approaches

Päivi Granö, Anne Keskitalo ja Suvi Ronkainen (toim.), 2013. Visuaalisen kokemus. Johdatus moniaistiseen analyysiin

Määttä, Kaarina, 2014. Kandidaatintutkielma- mikä se on ja miten se voidaan tehdä.

Ronkainen, Suvi, Leila Pehkonen, Sari Lindblom-Ylänne ja Eija Paavilainen, 2011.Tutkimuksen voimasanat.

Verkko-oppimateriaali ja kurssilla jaettavat artikkelit sekä muu materiaali.

 
Arviointi 

Hyväksytty/ hylätty

 
Ajankohta 

4. periodi

 
Kohderyhmä 

2. opintovuosi

 
Vastuuhenkilö 

Mirja Hiltunen

 
Pakollisuus 

Pakollinen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä