Study module

Show study events
ONPOOL4 Pledge and Insolvency Law, 10 ECTS cr. 
Code ONPOOL4  Validity 01.01.1950 -
Name Pledge and Insolvency Law  Abbreviation Pledge and Inso 
Credits10 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeSubject studies Subject0300 Science of Law 
ClassStudy block  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
Organisation Faculty of Law 

Teachers
Name
Anssi Kärki 

General learning material of the study object:
Author Title Year Obligatory Availability
     Tammi-Salminen, E  Esinevakuusoikeuden perusteet.  2015  - Availability
     Koulu Risto, Lindfors Heidi  Insolvenssioikeus.  2017  - Availability


Description
Aim 

Osaamistavoite

Poolin suoritettuaan, opiskelija:

-          On tutustunut esinevakuusoikeuksia koskevaan järjestelmään osana toimivia luotto- ja rahoitusmarkkinoita

-          Tuntee hyvin insolvenssimenettelyt

-          Osaa soveltaa opintojaksoon kuuluvaa normistoa käytännön tapauksiin

-          Tunnistaa vakuusoikeuksien ja insolvenssimenettelyjen kansainväliset ulottuvuudet

 
Contents 

Poolissa käsiteltävät asiakokonaisuudet:

-          Panttioikeus ja omistusoikeudelle rakentuvat esinevakuudet keskeisinä luotonantoa turvaavina vakuustyyppeinä

-          Ulosottomenettely

-          Konkurssi

-          Yksityishenkilön velkajärjestely ja yrityssaneeraus

-          Etuoikeusjärjestys

-          Takaisinsaantiperusteet ja -kanne

-          Kansainvälinen maksukyvyttömyysmenettely

 
Methods 

Luennot, oikeustapausharjoitukset, kirjallisuus ja säädökset.

Perusopinnot:

1) ONPOOL41 Luotot ja yhteiskunta
Luento (5 tuntia) ja oppimispäiväkirja tai luentokuulustelu sen mukaan kuin erikseen ilmoitetaan (1 op.)


Aineopinnot

2) ONPOOL42 Esinevakuusoikeus
Luennot (10 tuntia), tenttiin valmentava, ei pakollinen

3) ONPOOL43 Kansainvälistä insolvenssioikeutta ja ulosoton käytäntöä
Luennot (8 tuntia) ja luentokuulustelu, oppimispäiväkirja tai muu kirjallinen tehtävä sen mukaan kuin erikseen ilmoitetaan (2 op.)

Oheiskirjallisuus luentoihin:
Insolvenssioikeus (Koulu, R. – Lindfors, H.) Alma Talent 2017 tai sama internet-versiona, luku VI.

4) ONPOOL44 Oikeustapausharjoitukset insolvenssioikeudesta
Luento (4 tuntia) ja tapausten purku (6 tuntia) (2 op.)

5) ONPOOL42 Kirjallinen kuulustelu (6 tuntia, 5 kysymystä, osittain oikeustapauksia, lakikirjatentti) (5 op.)

 
Requirements 

Perus- ja aineopintovaiheen luennot ja luentokuulustelu, oppimispäiväkirja tai muu kirjallinen tehtävä, hyväksytyt oikeustapausharjoitukset ja kirjallinen kuulustelu.

Jos opiskelija on aiemmin hyväksytysti suorittanut opintojakson ONPOOL41A, hän saa sillä korvattua ONPOOL43 opintojaksosta 1 op vastaavan työmäärän opintojakson alussa tarkemmin ilmoitettavalla tavalla.

 

 
More literature information and extra material 

Esinevakuusoikeuden perusteet (Tammi-Salminen, E.) (2015), lukuun ottamatta sisennettyjä jaksoja.

Insolvenssioikeus ( Koulu, R. – Lindfors, H.)  Alma Talent 2017 tai sama internet-versiona jaksot:

Luku II: jaksot 3., 4.5., 5., 6.2-6.4 ja 7.1

Luku III: jaksot 1-2, 4-5, 8

Luku IV: 2.1-2.2.1, 3.1.-3.2

Luku V: 3.-4. ja 6.-7.

 
Regulations 

Vakuusoikeuden tenttikirjallisuudessa mainitut säädökset on tunnettava.

Insolvenssioikeuden osalta säädöksistä tulee osata tenttikirjallisuudessa mainitut asiat ja lisäksi lakikirjatentin oikeustapausten osalta kysymyksiä voidaan tehdä seuraavista säädöksistä myös tenttikirjallisuuden ulkopuolelta:

Ulosottokaari (705/2007), Pr 601
L verojen ja maksujen täytäntöönpanosta (706/2007), Pr 608
L lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta (619/1996), Si 219
Konkurssilaki (120/2004), Pr 506
L takaisinsaannista konkurssipesään (758/1991), Pr 507
L liiketoimintakiellosta (1059/1985), Ri 207
L konkurssipesien hallinnon valvonnasta (109/1995), Pr 510
L velkojien maksunsaantijärjestyksestä (1578/1992), Pr 508
L yrityksen saneerauksesta (47/1993), Pr 501
L yksityishenkilön velkajärjestelylaista (57/1993), Pr 504 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/848 maksukyvyttömyysmenettelyistä PrEU501

 
Evaluation 

Luennot: luentokuulustelu, oppimispäiväkirja tai muu kirjallinen tehtävä  (hyväksytty/hylätty)

Oikeustapausharjoitukset (hyväksytty/hylätty)

Kirjatentti (asteikko 1-5)

 
Tutor 

Professori Heidi Lindfors

 
Language of instruction 

suomi

 
Compulsory 

Pakollinen

 


Current and upcoming courses
No teaching

Upcoming exams
No exams.