Study module

Show study events
ONPOOL6 Commercial Law, 10 ECTS cr. 
Code ONPOOL6  Validity 01.01.1950 -
Name Commercial Law  Abbreviation Commercial Law 
Credits10 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeSubject studies Subject0300 Science of Law 
ClassStudy block  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
Organisation Faculty of Law 

Teachers
Name
Kirsi-Maria Halonen 

Description
Aim 

Poolin suoritettuaan, opiskelija osaa:

- tunnistaa ja ymmärtää elinkeinotoiminnan oikeudellisen toimintaympäristön
- tunnistaa ja erottaa toisistaan erilaiset yhteisömuodot
- ilmaista pääpiirteet yhteisöjen perustamisesta, hallinnoimisesta ja vastuukysymyksistä
- tunnistaa ja ymmärtää kilpailuoikeuden ja julkisten hankintojen peruskysymykset
- tunnistaa ja ymmärtää immateriaalioikeuden peruskysymykset
- tunnistaa ja ymmärtää kuluttajansuojaa koskevat peruskysymykset
- ratkaista edellä mainittuihin kysymyksiin liittyviä perustason oikeudellisia ongelmia

 
Contents 

Poolissa käsiteltävät asiakokonaisuudet:

1. Elinkeinovapautta koskevat keskeiset normit.
2. Eri yhteisömuotojen perustamiseen, hallinnoimiseen ja lopettamiseen liittyvät normit.
3. Tilintarkastus- ja tilinpäätösoikeuden keskeinen sääntely
4. Kilpailuoikeuden keskeiset normit.
5. Immateriaalioikeuden keskeiset oikeussuojakeinot.
6. Markkina- ja kuluttajaoikeuden keskeiset normit.

 
Methods 

Luennot ja niihin liittyvä oppimispäiväkirja (edellisille vaihtoehtoinen laaja kirjallinen työ), oikeustapausseminaarit ja lopputentti.

1. Johdantoluento (2 h)
Luennoilla esitellään poolin rakenne, opiskelijoilta vaadittavat suoritukset ja aikataulu

2. Yhteisöoikeuden ja tilintarkastus- ja tilinpäätösoikeuden perusteet, luennot (1 op, 10h)
Luennot jakautuvat yhteisö-oikeuteen (7 h) ja tilintarkastus- ja tilinpäätösoikeuteen (3 h)

3. Introduction to Intellectual Property Law, lectures (1 op, 8h)
Opetuskieli immateriaalioikeuden luennoilla on englanti. Opiskelijoille kuitenkin selvitetään myös suomenkieliset vastineet tenttimateriaalin osalta ja tenttiin vastataan suomen kielellä.

4. Kilpailuoikeus, luennot (1 op, 8h)
Luennot jakautuvat kilpailuoikeuteen ja julkisiin hankintoihin

5. Markkinaoikeuden perusteet, luennot (1 op, 6h)
Luennot jakautuvat markkinaoikeuden perusteisiin sekä kuluttajansuojaoikeuteen

6. Kohdille 1-5 ja 7 vaihtoehtoinen laaja kirjallinen tutkimustyö (25 sivua, 5 op)
Kirjallinen tutkimustyö laaditaan opettajan määrittelemästä aiheesta.
Jos opiskelija on estynyt osallistumaan luennoille, tämä voi korvata kohdissa 1-5 tarkoitetut luennot (yhteensä 5 op) opettajan antaman tehtävänannon mukaisesti kirjallisella, laajalla tutkimustyöllä, jonka laajuus on noin 25 sivua. Tämä työ toimitetaan Optiman kautta ja Urkund tarkistetaan. Vaihtoehtoisesta suoritustavasta huolimatta opiskelijoita kannustetaan kirjallisen työn laatimisen sijaan osallistumaan luentosarjoille, jotka perustuvat kirjatentissä tentittävään aineistoon ja joilla tuetaan opiskelijan edellytyksiä tentissä menestymiseen painottamalla opetuksessa tenteissä esille nousevia mahdollisia teemoja.

7. Oikeustapausseminaarit ”Case Clinics” (1 op, 10h)
Oikeustapausseminaarit käsittelevät kaikkia luennoilla käsiteltyjä oikeudenaloja. Seminaareissa annetaan opiskelijoille välineitä myös tenttiä varten mahdollisten oikeustapauskysymysten ratkaisuun.

Oikeustapausseminaarit: Tilintarkastus- ja tilinpäätösoikeuden harjoitustehtäviä (4 h), Kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat case clinic (2 h), Immateriaalioikeus (2 h) ja Markkina- ja kuluttajansuoja (2 h)

8. Lopputentti (5 op)
Lopputentti sisältää esseekysymyksiä sekä yhden oikeustapauksen muotoon laaditun kysymyksen (4 tuntia, 4 kysymystä).

 
Requirements 

Poolin suorittaminen edellyttää luennoille osallistumista ja eri luentosarjojen osalta laadittavan yhden (1) yhteisen oppimispäiväkirjan palauttamista (Optima). Lisäksi opiskelijoiden on osallistuttava oikeustapausseminaareihin sekä suoritettava kirjatentti, joka sisältää esseekysymyksiä ja oikeustapaustehtäviä.

ONPOOL6A Yhteisöoikeuden ja tilintarkastus- ja tilinpäätösoikeuden perusteet, luennot (1 op, 10h)
ONPOOL6B Introduction to Intellectual Property Law, lectures (1 op, 8h)
ONPOOL6C Kilpailuoikeus, luennot (1 op, 8h)
ONPOOL6D Markkinaoikeuden perusteet, luennot (1 op, 6h)
ONPOOL6E Oikeustapausseminaarit ”Case Clinics” (1 op, 10h)
ONPOOL6F Lopputentti (5 op)

 
More literature information and extra material 

Villa, Seppo et al., Yritysoikeus (2014) Luvut I-III ja V-VIII
Tenttikirjallisuuden osalta luennoitsijat voivat esittää luennoilla omia painotuksiaan, jotka auttavat tenttiin valmistautumisessa.

Halutessaan opiskelijat voivat myös tutustua lisämateriaalina englanninkieliseen immateriaalioikeuden perusteokseen:
Kur, Annette & Dreier, Thomas: European Intellectual Property Law. Text, Cases & Materials (EE Publishing, 2013)

 
Regulations 

KAUPPAOIKEUDEN POOLIN SÄÄDÖKSET

Tentissä ei tulla kysymään yksittäisen pykälän sisältöä. Tenttiin valmistautuessa on säädöksiin perehtymisestä kuitenkin hyötyä.

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016
Kilpailulaki 12.8.2011/948.
L elinkeinon harjoittamisen oikeudesta 27.9.1919/12.
Kauppakaari 31.12.1734/3, 18 luku.
L avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä 29.4.1988/389.
OsakeyhtiöL 21.7.2006/624.
L osakeyhtiölain voimaanpanosta 21.7.2006/625.
EurooppayhtiöL 13.8.2004/742.
YhdistysL 26.5.1989/503.
SäätiöL 5.4.1930/109.
KaupparekisteriL 2.2.1979/129.
ToiminimiL 2.2.1979/128.
KirjanpitoL 30.12.1997/1336.
TilintarkastusL 18.9.2015/1141.
Arvopaperimarkkinalaki 14.12.2012/746.
Euroopan unionin toiminnasta annetun sopimuksen 101 ja 102 artiklat (ent. Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklat).
L elinkeinonharjoittajien välisten sopimussuhteiden sääntelystä 3.12.1993/1062.
TekijänoikeusL 8.7.1961/404.
TavaramerkkiL 10.1.1964/7.
MallioikeusL 12.3.1971/221.
PatenttiL 15.12.1967/550.
L hyödyllisyysmallioikeudesta 10.5.1991/800.
L sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa 22.12.1978/1061.
Kuluttajansuojalaki 20.1.1978/38

 
Evaluation 

Luennot: yksi yhteinen oppimispäiväkirja (hyväksytty/hylätty)

(Luennoille vaihtoehtoinen laaja kirjallinen työ hyväksytty/hylätty)

Oikeustapausseminaarit (hyväksytty/hylätty)

Lopputentti (asteikko 1-5)

 
Exemptions 

Kauppaoikeuden pooli uudistui keväällä 2017. Opiskelijat, jotka ovat suorittaneet kauppaoikeuden opintoja vanhan tutkintorakenteen mukaan tai vuosina 2015-2017 voivat tarkastaa suorittamiensa opintojen korvaavuudet alla olevasta listasta.

Vanhan tutkintorakenteen aikana opintoja suorittaneita opiskelijoita  pyydetään ottamaan yhteyttä opintopäällikköön korvaavuuden kirjaamiseksi ja ilmoittamaan tenttiin ilmoittautuessaan/luennoille saapuessaan suorittamistaan opinnoista. Uuden tutkintorakenteen aikana vuosina 2015-2016 kauppaoikeuden opintoja suorittaneita opiskelijoita pyydetään ilmoittamaan  suorittamistaan opinnoista. Kaikki opiskelijat, joilla on korvaavuuksia vanhan tai uuden tutkintorakenteen aikana: ilmoittakaa tentissä erillisellä konseptilla, jos ja kun jätätte vastaamatta kysymyksiin korvaavuuden vuoksi ja palauttakaa muutoin tyhjä konsepti ko. vastaamatta jäänyttä kysymystä koskevaan pinoon. Tällä tavoin voimme välttää epäselvyydet tentin arvosanoissa ja läpipääsyssä.

Korvaavuudet vanhan tutkintorakenteen mukaisten opintojen osalta ja vuonna 2015-2016 suoritetun kauppaoikeuden poolin opintojen osalta ovat seuraavat:

VANHAN TUTKINTORAKENTEEN AIKANA SUORITETUT KAUPPAOIKEUDEN OPINNOT

Immateriaalioikeus 3 op

1) Pakolliset luennot immateriaalioikeuden osalta:
ONPOOL6B Introduction to Intellectual Property Law (ja tätä koskevan osan oppimispäiväkirjasta) 1 op (muut luentosarjat ONPOOLA, C ja D on kuitenkin suoritettava normaalisti)

2) Pakollisen oikeustapausseminaarin kokonaisuudessaan:
ONPOOL6E Case Clinics 1 op

3) Kauppaoikeuden kirjallisuustentin immateriaalioikeutta koskevan kysymyksen osalta 1 op

Opiskelijan tulee täydentää kauppaoikeuden poolin opintonsa 7 op laajuisena seuraavasti:
a) Osallistumalla luentosarjoihin ONPOOL6A Yhtiöoikeuden ja tilinpäätös- ja tilintarkastusoikeuden perusteet 1 op, ONPOOL6C Kilpailuoikeuden perusteet 1 op ja
ONPOOL6D Markkinaoikeuden perusteet 1 op ja laatimalla näistä yhden yhteisen oppimispäiväkirjan
b) Kauppaoikeuden kirjallisuustentti (vastaamalla muihin kuin immateriaalioikeutta koskevaan kysymykseen) 4 op

Kauppaoikeus 8 op korvaa:

1) pakolliset luennot (muuten kuin immateriaalioikeuden osalta) 3 op:
ONPOOL6A Yhtiöoikeuden ja tilinpäätös- ja tilintarkastusoikeuden perusteet 1 op
ONPOOL6C Kilpailuoikeuden perusteet 1 op
ONPOOL6D Markkinaoikeuden perusteet 1 op

2) Pakollinen oikeustapausseminaari kokonaisuudessaan 1 op:
ONPOOL6E Case clinics 1 op

3) Kauppaoikeuden kirjallisuustentin (muiden aineiden kuin immateriaalioikeuden osalta) 4 op

Opiskelijan tulee täydentää kauppaoikeuden poolin opintonsa 2 op laajuisena seuraavasti:

a) Osallistumalla immateriaalioikeutta koskevaan pakolliseen luentosarjaan ONPOOL6B Introduction to Intellectual Property Law ja laatimalla tästä oppimispäiväkirjan (1 op)
b) Kauppaoikeuden kirjallisuustentti (vastaamalla vain immateriaalioikeutta koskevaan kysymykseen) 1 op


Kauppaoikeus 8 op ja Immateriaalioikeus 3 op korvaavat:
- Korvaa kauppaoikeuden poolin kokonaisuudessan 10 op ja
- ONVAL9999 1 op.

Tilinpäätös ja tilintarkastus (3 op)

1) pakolliset luennot 1 op:
ONPOOL6A Yhtiöoikeuden ja tilinpäätös- ja tilintarkastusoikeuden perusteet
2) Pakollinen oikeustapausseminaari kokonaisuudessaan 1 op:
ONPOOL6E Case clinics
3) ONVAL9999 Valinnaiset 1 op

 

UUDEN TUTKINTORAKENTEEN AIKANA (VUOSINA 2015-2016) SUORITETUT KAUPPAOIKEUDEN OPINNOT

Luentosarjojen, oikeustapausseminaarien ja kirjallisten töiden korvaavuus:

Jos opiskelijalla luentosarjoista, oikeustapausseminaareista ja/tai kirjallisista töistä (ONPOOL66, ONPOOL67 ja ONPOOL68) vähintään 5 op
 - korvaa kaikki luennot ja seminaarit eli ONPOOL6A-E.

Jos opiskelijalla on luentosarjoista, oikeustapausseminaareista ja/tai kirjallisista töistä (ONPOOL66, ONPOOL67 ja ONPOOL68) vain 4 op, on opiskelijan täydennettävä puuttuva opintopiste jollakin (yhdellä) luentosarjalla ONPOOLA-E ja laadittava (ONPOOLA-D) oppimispäiväkirja (ONPOOLE, ei edellytä oppimispäiväkirjaa)

 Jos opiskelijalla on luentosarjoista, oikeustapausseminaareista ja/tai kirjallisista töistä (ONPOOL66, ONPOOL67 ja ONPOOL68) vain 3 op, on opiskelijan täydennettävä puuttuvat opintopisteet joillakin kahdella luentosarjalla ONPOOLA-E ja laadittava (ONPOOLA-D) yksi yhteinen oppimispäiväkirja (ONPOOLE, ei edellytä oppimispäiväkirjaa)

Yleisten oppien tenttien ja oikeustapaustentin korvaavuus:

Jos opiskelija on suorittanut kaikki tentit (kaksi yleisten oppien tenttiä + oikeustapaustentti) ONPOOL62, ONPOOL64 ja ONPOOL65 (yhteensä 5 op)
- korvaa kauppaoikeuden lopputentin ONPOOL6F (5 op)

Jos opiskelija on suorittanut vain oikeustapaustentin ONPOOL64 (3 op), on hänen vastattava valitsemaansa kahta oikeudenalaa (2/4) koskevaan kysymykseen tentissä ONPOOL6F (tällöin hän saa ONPOOL6F:stä 2 op).

Jos opiskelija on suorittanut yhden yleisten oppien tentin ja oikeustapaustentin, on hänen vastattava vain yhtä (1/4) valitsemaansa oikeudenalaa koskevaan kysymykseen tentissä ONPOOLF (tällöin hän saa ONPOOL6F:stä 1 op:een)

Jos opiskelija on suorittanut vain jomman kumman yleisiä oppeja koskevasta tentistä (1 op) ONPOOL62 tai ONPOOL65 eikä oikeustapaustenttiä, on hänen vastattava valitsemaansa kolmea oikeudenalaa (3/4) koskevaan kysymykseen tentissä ONPOOL6F (tällöin hän saa ONPOOL6F:stä 4 op).

Jos opiskelija on suorittanut molemmat yleisten oppien tenteistä (2 op) eli ONPOOL62 sekä ONPOOL65, mutta ei oikeustapaustenttiä ONPOOL64, on hänen vastattava valitsemaansa kahta oikeudenalaa (2/4) koskevaan kysymykseen tentissä ONPOOL6F (tällöin hän saa ONPOOL6F:stä 3 op).

 
Tutor 

Tutkija Pirkko Heikkinen

 
Language of instruction 

Suomi ja englanti

 
Compulsory 

Pakollinen

 


Current and upcoming courses
No teaching

Upcoming exams
No exams.