Study module

Show study events
ONPOOL12 Welfare Law, 10 ECTS cr. 
Code ONPOOL12  Validity 01.01.1950 -
Name Welfare Law  Abbreviation Welfare Law 
Credits10 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeSubject studies Subject0300 Science of Law 
ClassStudy block  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
Organisation Faculty of Law 

Teachers
Name
Mirva Lohiniva-Kerkelä 

Description
Contents 

Sisältö: Pooli muodostuu kolmesta osiosta: työoikeus (4 op), sosiaali- ja terveysoikeus (4 op) sekä yhdenvertaisuus ja tasa-arvolainsäädäntö (2 op)

TYÖOIKEUS, 4 op

Osaamistavoitteet:
Opintojen tavoitteena on antaa yleis- ja kokonaiskuva työoikeudellisesta sääntelystä. Kokonaisuuteen kuuluvat työoikeuden normijärjestelmä, työsuhteen tunnistaminen ja erottaminen muista työtä koskevista oikeussuhteista, individuaalisen ja kollektiivisen työoikeuden pääpiirteet, työaika- ja vuosilomasuojelu ja työturvallisuus.
 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää työoikeuden sääntelyn perusperiaatteet. Opiskelija osaa määritellä yksilöllisen ja kollektiivisen oikeuden keskeiset asiat sekä ymmärtää työsuhteen moninaisen normijärjestelmän ja sen vaikutuksen yksittäisissä työsuhteissa. Opiskelija osaa perustellen ratkaista keskeisiä työoikeudellisia ongelmia.

Sisältö:
 1.    Työsopimusoikeus
 2.    Työsuhteen ehtojen määräytyminen sekä työ- ja virkaehtosopimusoikeus
 3.    Työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta
 4.    Työsuojelu (työaika-, vuosiloma- ja työturvallisuussääntely)

Edeltävät opinnot: ei edeltäviä opintoja.

Toteutus ja työmuodot:
Kirjatentti, joka on lakikirjatentti. Vapaaehtoiset luennot, joiden hyväksytty suoritus korvaa osan tutkintovaatimuksista.

Luentokuulustelu, jonka hyväksytty suoritus voi korvata osan tutkintovaatimuksista. Tentti kestää 5 tuntia ja siinä on neljä (4) kysymystä.

Tenttiin luettava kirjallisuus:
1.  Tiitinen, Kari-Pekka – Kröger, Tarja: Työsopimusoikeus (2012): s. 7-77, s. 93-166, s. 219-348 ja s. 437-832 (ei luettavina siis  osiot 4, 6.4, 8, 8, 80, 16, 17 ja 18).
 
2.  Saloheimo, Jorma: Työ- ja virkaehtosopimusoikeus (2012), 242 sivua.
 
 
Keskeiset säädökset:

Alle on koottu tärkeimmät työoikeuden kuuluvat lait, jotka on hallittava hyvin tentissä. Niiden lisäksi tentissä edellytetään kykyä hyödyntää lakikirjojen hakemistoja ja viittauksia sekä näiden myötä muita asiaan liittyviä lakikirjan säädöksiä.

Työsopimuslaki 26.1.2001/55.
L työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta 26.1.2001/56.
L yksityisyyden suojasta työelämässä 13.8.2004/759.
Työehtosopimuslaki 7.6.1946/436.
Valtion virkaehtosopimuslaki 6.11.1970/664. 
L kunnallisista työehtosopimuksista 6.11.1970/670.
Kunnallinen virkaehtosopimuslaki 6.11.1970/669. 
L kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta 12.3.1993/254. 
L työtuomioistuimesta 31.7.1974/646. 
L työriitojen sovittelusta 27.7.1962/420. 
L yhteistoiminnasta yrityksissä 30.3.2007/334. 
Työaikalaki 9.8.1996/605.
Vuosilomalaki 18.3.2005/162.
Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738.
 


Vastuopettaja: Mirva Lohiniva-Kerkelä

SOSIAALI- JA TERVEYSOIKEUS 4 op.

Osaamistavoitteet:
Jakson suoritettuaan opiskelija:
- tuntee sosiaaliturvaa sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoa sääntelevän keskeisen lainsäädännön
- ymmärtää sosiaali- ja terveysoikeuden keskeiset periaatteet ja oikeuslähdeopin
- tunnistaa yksilön oikeudet ja osaa analysoida niitä suhteessa sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisen ja ammattihenkilöiden toiminnan sääntelyyn

Sisältö:
-    Sosiaali- ja terveysoikeuden periaatteet
-    Sosiaaliturva- sosiaalihuolto- ja terveydenhuoltojärjestelmä
-    Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstön oikeudet ja velvollisuudet
-    Asiakkaan ja potilaan asema ja oikeudet sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Edeltävät opinnot: Ei edeltäviä opintoja.

Toteutus ja työmuodot: Luennot ja niihin liittyvät harjoitustehtävät,  kirjallinen kuulustelu, jonka voi suorittaa myös tenttiakvaariossa poolin loppuvaiheessa sekä rästitenttien aikoihin.

Vaadittavat suoritukset: 
Luennot sosiaali- ja terveysoikeudesta (yht. 15 h, luennot voi korvata erikseen osoitettavalla verkkotehtävällä) 1 op ja kirjallinen kuulustelu, 3 op.


Tenttikirjallisuus:

1. Tuori, K – Kotkas, T: Sosiaalioikeus, 5. uud. p. luvut I-VI.  Talentum Media, 2016. Saatavissa myös Talentum-verkkokirjana, luettavissa Lapin korkeakoulujen verkoissa.
2. Lehtonen, L – Lohiniva-Kerkelä, M – Pahlman, I: Terveysoikeus. Talentum Media, 2015. Saatavissa verkkokirjana nimellä Terveysjuridiikka. Talentum Media, 2014, luettavissa Lapin korkeakoulujen verkoissa.

Keskeiset säädökset:
Terveydenhuoltolaki (1326/2010)
Sosiaalihuoltolaki (2014/2014)
Mielenterveyslaki (1116/1990)
Laki yksityisestä terveydenhuollosta (152/1990)
Laki yksityisestä sosiaalipalveluista (922/2011)
Laki rajat ylittävästä terveydenhuollosta (1201/2013)
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000)
Potilasvahinkolaki (585/1986)
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994)
Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015)
Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista (254/2015)
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (298/2009)


Vastuuopettaja: Mirva Lohiniva-KerkeläYHDENVERTAISUUS JA TASA-ARVOLAINSÄÄDÄNTÖ 2 op

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
-    tunnistaa yhdenvertaisuuteen, tasa-arvoon ja syrjintään liittyvän kansallisen normiston
-    ymmärtää erilaisia teoreettisia lähestymistapoja yhdenvertaisuuteen
-    osaa analysoida ja tulkita oikeudellisia kysymyksiä yhdenvertaisuusnäkökulmasta
-   
Sisältö:
1.  Yhdenvertaisuuteen ja syrjinnän estämiseen liittyvät perus- ja ihmisoikeudet
2.  Syrjinnän kiellot eurooppaoikeudessa
3.  Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja syrjinnän kielto kansallisessa oikeudessa

Toteutus ja työmuodot:
Verkkotyöskentely

Vaadittavat suoritukset:
Optimaympäristössä olevaan materiaaliin perehtyminen ja siellä osoitettujen tehtävien tekeminen.

 
Supplementary Literature 

Oheislukemistoa Optimassa erikseen osoitettu kirjallisuus sekä:
Kantola, J, Nousiainen, K. ja Saari, M. (toim.) Tasa-arvo toisin nähtynä. Oikeuden ja politiikan näkökulmia tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen. Gaudeamus 2012

The Concepts of Equality and Non-Discrimination in Europe: A practical approach. Saatavilla osoitteessa http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/document/index_en.htm#h2-9

Leppänen, Katja:Yhdenvertaisuus työelämässä. 2015. Saatavilla myös verkkokirjana.

 
Regulations 

L naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 8.8.1986/609.
L tasa-arvovaltuutetusta 30.12.2014/1328.
Yhdenvertaisuuslaki 30.12.2014/1325 ja L yhdenvertaisuutta koskevan lainsäädännön voimaanpanosta 30.12.2014/1347.
L yhdenvertaisuusvaltuutetusta 30.12.2014/1328

 
Evaluation 

Poolin eri osien suoritukset arvostellaan arvosanoin 1-5. Poolin kokonaisarvosana muodostuu kolmen yllä mainitun osion painotetusta keskiarvosta.

 
Timing 

Syyslukukausi

 
Tutor 

Apulaisprofessori Mirva Lohiniva-Kerkelä

 
Language of instruction 

suomi

 
Compulsory 

pakollinen

 


Current and upcoming courses
No teaching

Upcoming exams
No exams.