Study module

Show study events
KERI0318 Learning Difficulties in Reading and Writing, 5 ECTS cr. 
Code KERI0318  Validity 01.01.1950 -
Name Learning Difficulties in Reading and Writing  Abbreviation Learning Diffic 
Credits5 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeSubject studies Subject0105 Special Pedagogy 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Previous studies:
some of these courses/ examinations
    KERI0400 Basic Course in Remedial Instruction Sciences
    KERI0200 Special Education
Organisation Faculty of Education 

Teachers
Name
Tanja Äärelä 

General learning material of the study object:
Author Title Year Obligatory Availability
     Panula, A-M  Lukemisvaikeudet ja osa-aikainen erityisopetus: Seurantatutkimus esikoulusta yhdeksännen luokan loppuun  2013  - Availability
     http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-7871-2
     Takala, M. & Kontu, E.   Luki-vaikeudesta luki-taitoon   2006  - Availability
     Kairaluoma, L., Ahonen, T.; Aro, M. ; Kakkuri, I.; Laakso, K. Peltonen, M. & Wennström, K.  Lukemalla ja tekemällä  2008  - Availability
     Lyytinen, H. ja Lyytinen, P.   Lukivaikeuksien ennalta tunnistuksen ja ehkäisyn keinot ja niiden perustelut.   2015  - Availability
     http://www.parnet.fi/~finra/Kielikukko/Lyytinen,%20H%20&%20P_Lukivaikeuksien%20ennalta%20tunnistukse
     Kamhi, A. & Catts, H.   Language and reading disabilities  2012  - Availability
     Rasinski, T.; Blachowicz, C. & Lems, K.   Fluency instruction : research-based best practices   2012  - Availability


Description
Aim 
  • Opiskelija tuntee lukemaan opettamisen perusmenetelmät ja ymmärtää erilaisten menetelmien kielisidonnaisuuden.
  • Opiskelija hallitsee lukemaan oppimisen tyypillisen kehittymisen elämänkaaressa ja tunnistaa siitä poikkeavan kehityksen niin teknisen lukemisen, oikeinkirjoituksen kuin tuottavan kirjoittamisen ja luetun ymmärtämisen osalta.
  • Teoreettisen hallinnan lisäksi opiskelija osaa käyttää lukivaikeuksien arviointivälineitä ja osaa tulkita yksilöllisiä tuloksia intervention näkökulmasta.
  • Opiskelija tuntee erilaisia tutkimusperustaisia lukemisen ja kirjoittamisen interventiomenetelmiä ja osaa soveltaa niitä vaikuttavasti eri-ikäisten oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin.
 
Contents 
  • Lukemaan ja kirjoittamaan opettamisen valmiudet, lukivaikeuksien tausta ja syytekijät, lukivaikeuksien tunnistaminen, arviointi ja tukeminen.
  • Kokonaiskielellinen harjaannuttaminen, erityisesti kielellisen tietoisuuden kuntouttaminen lukivaikeuksien ennaltaehkäisijänä ja riskien vähentäjänä.
 
Previous studies 

Erityispedagogiikan perusopinnot vähintään hyvin tiedoin

 

 
Methods 

Vaihtoehto 1:
Luento-opetusta 16 h sekä omatoimista ryhmätyöskentelyä 50 h, kirjallisuuteen perehtyminen 69 h 

Vaihtoehto 2:

itsenäistä kirjallisuuteen perehtymistä ja tentti/esseet (4 teosta) ja tentti 135 h.

 
Requirements 

Hyväksytty suoritus edellyttää kontaktiopetukseen osallistumista sekä kirjallisuuteen (kolme teosta; kohdat 1–3) ja luentoihin perustuvan ryhmäoppimistehtävän suorittamista.

TAI Kirjallisuuden tenttiminen (neljä teosta). 

 

 
More literature information and extra material 

Neljä teosta (3 kirjaa ja lehtiartikkeli): 

1. Panula, A-M. 2013. Lukemisvaikeudet ja osa-aikainen erityisopetus: Seurantatutkimus esikoulusta yhdeksännen luokan loppuun. University of Helsinki, Faculty of Behavioral Sciences, Department of Teacher Education.  Saatavilla: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-7871-2

TAI 

Lukivaikeudesta lukitaitoon. 2006.  Toim. Takala, M. & Kontu, E. Yliopistopaino. Palmenia-sarja. 

2. Kairaluoma, L.; Ahonen, T.; Aro, M.; Kakkuri, I.; Laakso, K.; Peltonen, M. & Wennström, K. 2008. Lukemalla ja tekemällä. NMI. Jyväskylä: Kopijyvä.

3. Lyytinen, H. & Lyytinen, P. 2015. Lukivaikeuksien ennalta tunnistuksen ja ehkäisyn keinot – ja niiden perustelut. Kielikukko 3, 2–11. http://www.parnet.fi/~finra/Kielikukko/Lyytinen,%20H%20&%20P_Lukivaikeuksien%20ennalta%20tunnistuksen%20ja%20ehk%C3%A4isyn%20keinot%20-%20ja%20niiden%20perustelut.pdf 

 

Itsenäisesti jakson suorittaville kuuluu myös:

4. Kamhi, A. & Catts, H. 2014. Language and reading disabilities. 3rd edition. Pearson Education. Luvut 1-4; 6-7.

TAI

Fluency Instruction. Research-based best practices. 2012. Toim. Rasinski, T.; Blachowicz, C. & Lems, K. New York: Guildford press. (Luvut 2, 3, 5-7)

 
Evaluation 

5-1 / hylätty

 
Timing 

Luento-opetus 3. periodi
Kirjallisuustentti Examissa

 

 

 
Tutor 

Erityispedagogiikan yliopistonlehtori Tanja Äärelä

 


Current and upcoming courses
No teaching

Upcoming exams
No exams.