Study module

Show study events
LAPE0721 Development the view of mathematic, 4 ECTS cr. 
Code LAPE0721  Validity 01.01.1950 -
Name Development the view of mathematic  Abbreviation Development the 
Credits4 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeOpettajan monialaiset opinnot Subject0514 Mathematics 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Faculty of Education 

Teachers
Name
Pekka Muotka 
Anna-Maija Partanen 

General learning material of the study object:
Author Title Year Obligatory Availability
     Leo Bernoulli, Eija Ketola, Anu Tuominen   Matematiikan tietokirja: alakoulun oppimäärä ja didaktiikka   2011  - Availability
     Kaasila, Raimo   Eläydyin oppilaiden asemaan luokanopettajiksi opiskelevien kouluaikaisten muistikuvien merkitys ma  2000  Obligatory Availability
     Räsänen, P., Kupari, P., Ahonen, T. & Malinen, P  Matematiikka - näkökulmia opettamiseen ja oppimiseen  2004  - Availability


Description
Aim 

Kurssin tavoitteena on saada opiskelijat tietoisesti kehittämään omaa matematiikkakuvaansa ja omaa matematiikan opetustaan.

Kurssin lopussa opiskelija:

 • tunnistaa matematiikkakuvan osa-alueet: 1) kuva itsestä matematiikan oppijana ja opettajana; 2) kuva matematiikasta, sen opetuksesta ja oppimisesta sekä 3) kuva kulttuurisesta ja sosiaalisesta kontekstista, jossa matematiikkaa opitaan ja opetetaan.
 • tiedostaa omien kouluaikaisten kokemustensa merkityksen omalle matematiikkakuvalleen.
 • osaa soveltaa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita, mukaan lukien laaja-alaisia tavoitteita, matematiikan opetuksessa.
 • analysoi kriittisesti matematiikan oppikirjoja ja muuta oppimateriaalia.
 • osaa analysoida oppimisteorioiden pohjalta matematiikan oppimista ja opettamista.
 • osaa määritellä matematiikan peruskäsitteet ja niiden väliset yhteydet sisältöalueilla kokonaisluvut, laskutoimitukset, geometria ja ohjelmointi.
 • soveltaa tietämystään oppilaiden matematiikkakuvan ja matemaattisen ajattelun kehittämisessä.
 • toteuttaa toiminnallisia, oppilas ja -ongelmakeskeisiä lähestymistapoja opetuksessaan sekä ymmärtää keskustelukulttuurin kehittämisen tärkeyden.
 
Contents 

Opiskelijan kouluaikaisten kokemusten merkitys hänen matematiikkakuvalleen, matemaattisen tiedon luonne, oppimisteoriat matematiikan opiskelussa, tutkivan tai ongelmalähtöisen sekä toiminnallisen matematiikan opetuksen perusteet, teknologia matematiikan opiskelussa, matematiikan oppimisen arviointi ja eriyttäminen, matematiikan jakson suunnittelun perusteet.

Keskeisiä matemaattisen ja pedagogisen sisältötiedon alueita:

 • luonnolliset luvut ja laskutoimitukset, kokonaisluvut, yhtälöt, geometristen käsitteiden ja niiden välisten suhteiden ymmärtäminen, mittaaminen, ohjelmointi.

 

 
Methods 
 • 14 h luentoja
 • 26 h harjoituksia
 • 2 h luentotentti
 • 27 h yhteisöllinen työskentely: opetusvideon tekeminen 9 h, laskuharjoitukset 9 h, ohjelmointiprojekti 9 h
 • 39 h itsenäinen työskentely: portfolion kirjoittaminen 24 h, tenttiin valmistautuminen 8 h, luentojen reflektointi 7 h
 
Requirements 
 • Luennot, harjoitukset, yhteisöllisen työskentelyn tehtävien tekeminen, kurssitentti ja matematiikan portfolion (ks. kirjallisuus) laatiminen.
 • LAPE0721-1 Tentti 2 op arvostelu 5-1/hylätty
 • LAPE0721-2 Portfolio ja vertaisarvioitu opetusvideo 2 op arvostelu 5-1/hylätty
 
More literature information and extra material 
 • Bernoulli, L., Ketola, E. ja Tuominen, A. (2011). Matematiikan tietokirja, Alakoulun oppimäärä ja didaktiikkaa, Sanoma Pro.
 • Kaasila, R. (2000). Eläydyin oppilaiden asemaan. Acta Universitatis Lapponiensis. 32. (luku 6 soveltuvin osin).
 • Räsänen, P. Kupari, P., Ahonen, T. & Malinen, P. (toim.) (2004). Matematiikka - näkökulmia opettamiseen ja oppimiseen. Niilo Mäki-instituutti. Jyväskylä.
 • Muu ajankohtainen kirjallisuus
 
Evaluation 

5 - 1/hylätty

 
Timing 

1. ja 2. periodi

 
Tutor 

Anna-Maija Partanen

 


Current and upcoming courses
No teaching

Upcoming exams
No exams.