Study module

Show study events
LAPE0011 Basics of multidisciplinary studies, 4 ECTS cr. 
Code LAPE0011  Validity 01.01.1950 -
Name Basics of multidisciplinary studies  Abbreviation Basics of multi 
Credits4 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeOpettajan monialaiset opinnot Subject0 Undefined 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Faculty of Education 

Teachers
Name
Reetta Pahtaja 

General learning material of the study object:
Author Title Year Obligatory Availability
     Atjonen, Päivi  Hyvä, paha arviointi  2007  - Availability
     Cantell, H. ja Kallioniemi, A.  Kansankynttilä keinulaudalla. Miten tulevaisuudessa opitaan ja opetetaan?  2016  - Availability
     Cantell, H.   Näin rakennat monialaisia oppimiskokonaisuuksia  2016  - Availability
     Luostarinen, Aki  Reseptit OPSin käyttöön : opettajan opas työssä onnistumiseen  2016  - Availability
     Norrena, Juho  Innostava koulun muutos : opas laaja-alaisen osaamisen opetukseen  2015  - Availability
Oheiskirjallisuus
     Perttula ja Latomaa toim.  Kokemuksen tutkimus merkitys, tulkinta, ymmärtäminen   2005  - Availability
     Aaltola, J. & Valli, R.  Ikkunoita tutkimusmetodeihin. II  2010  - Availability
     Ahtee, M., & Johnston, J.  Primary student teachers ideas about teaching a physics topic  2006  - Availability
     Papadopoulos, I., & Dagdilelis, V.   Students use of technological tools for verification purposes in geometry problem solving  2008  - Availability
     Ireson, J. & Hallam, S.  Pupils' liking for school: Ability grouping, self-concept and perceptions of teaching  2005  - Availability
     Sahin Taskin, C.   Learning: What do primary pupils think about it?  2012  - Availability


Description
Aim 

Opiskelija osaa

 • tulkita ja soveltaa valtakunnallisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita osana opetuksen suunnittelua, toteutusta ja arviointia
 • tunnistaa tietokäsitykset sekä niiden yhteiskunnallisia ja kulttuurisia taustoja oman ajattelun rakentajana
 • nähdä opetuksen laaja-alaisena kokonaisuutena, jonka muodostavat tiedot, taidot, arvot, asenteet ja tahto sekä kykyä käyttää niitä
 • tiedostaa, että koulun toiminnan perustana on laaja-alainen osaaminen ja tavoitteena psykososiaalinen hyvinvointi koulussa
 • soveltaa terveyttä tukevia ja suojaavia tekijöitä ympäristössä ja ihmisten toiminnassa, ja edistää terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa osaamista
 • käyttää, soveltaa ja analysoida oppimisen ja opetuksen peruskäsitteitä
 • suunnitella ohjausta ja opetusta pedagogiset ja ainedidaktiset näkökohdat huomioiden
 • laatia ryhmätyöskentelynä monialaisen oppimiskokonaisuuden tiedekasvatuksen lähtökohdat huomioiden yhteistyössä tiedekeskuksen kanssa
 • suunnitella tarkoituksenmukaisia oppimisympäristöjä ja hyödyntää myös koulun ulkopuolisia oppimisympäristöjä
 • valita ja soveltaa monenlaisia opetusmenetelmiä ja työtapoja opetus- ja ohjaustyöhönsä sekä hyödyntää sähköisiä materiaaleja
 • tarkastella arvioinnin merkitystä ja toteutustapoja oppiaineissa ja oppimiskokonaisuuksissa
 • arvioida itseään eri oppiaineiden opettajana (vertaileva reflektio)
 • tiedostaa fenomenologisen tutkimusotteen metodologiset erityispiirteet ja osaa soveltaa niitä opettajan työssä
 
Contents 
 • Opetussuunnitelma opetuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin välineenä
 • Tietokäsitys ja oppiaineet sekä laaja-alainen osaaminen opetussuunnitelman rakenteina
 • Toimintakulttuurin merkitys opetuksen kontekstissa
 • Tiedekasvatus monialaisten oppimiskokonaisuuksien lähtökohtana
 • Kokemuksen merkitys oppimisen tutkimisessa ja ilmiölähtöinen ajattelu opetuksessa (Fenomenologinen tutkimus)
 • Psykososiaalinen hyvinvointi koulussa
 • Oppimisympäristöajattelu ja koulun ulkopuoliset oppimisympäristöt
 • Opetuksen ja ohjaamisen suunnittelu ja oppimisprosessin ohjaaminen
 • Opetusmenetelmät ja työtavat
 • Oppimisen arvioinnin monenlaiset lähestymistavat ja menetelmät
 • Opetusharjoitteluun liittyvä observointi ja reflektointi
 • Pedagogisen portfolion täydentäminen
 
Methods 
 • LAPE0011-1 Perusteet I 1 op 1. vuosi
  • Kontaktiopetusta 10 h
   • suurryhmäopetusta 6 h
   • pienryhmätyöskentelyä 4 h
  • Itsenäinen yksilöllinen ja yhteisöllinen työskentely 17 h
 • LAPE0011-2 Perusteet II 3 op 2. vuosi
  • Kontaktiopetusta 30 h
   • suurryhmäopetusta 22 h
   • pienryhmätyöskentelyä 8 h
  • Itsenäinen yksilöllinen ja yhteisöllinen työskentely 50 h
   • tiedekasvatusperustaisen monialaisen oppimiskokonaisuuden suunnittelu, toteutus ja arviointi (pedagoginen harjoittelu)
   • Yksilöllinen työskentely: Pedagoginen portfolio (Tietokäsitys ja Toiminta pedagogisessa harjoittelussa)
 
Requirements 
 • Aktiivinen osallistuminen suurryhmäopetukseen ja pienryhmätyöskentelyyn sekä
 • määritelty itsenäinen yksilöllinen ja yhteisöllinen työskentely.
 • Pedagogisen portfolion täydentäminen harjoittelu- ja reflektiopäiväkirjaa ja kirjallisuutta hyödyntäen sekä kasvatustieteellisen kirjoittamisen tapaa harjoitellen. 
More literature information and extra material 

 

 • Atjonen, P. 2007. Hyvä, paha arviointi. Helsinki: Tammi.
 • Kansankynttilä keinulaudalla. Miten tulevaisuudessa opitaan ja opetetaan? 2016. Toim. H. Cantell & A. Kallioniemi. PS-kustannus.
 • Näin rakennat monialaisia oppimiskokonaisuuksia. 2015. Toim. H. Cantell. PS-kustannus.
 • Luostarinen, A. & Peltomaa, I-M. 2016. Reseptit OPS:n käyttöön. Opettajan opas työssä onnistumiseen. PS-kustannus.
 • Norrena J. 2015. Innostava koulun muutos. Opas laaja-alaisen osaamisen opetukseen. PSkustannus.

 

 
Supplementary Literature 
 • Menetelmäkirjallisuus:
  • Kokemuksen tutkimus. Merkitys-tulkinta-ymmärtäminen (2008). Toim. Perttula Juha & Latomaa Timo. Lapin yliopistokustannus.
  • Laine, T. (2007) Miten kokemusta voidaan tutkia? Fenomenologinen näkökulma. Teoksessa J. Aaltola & R. Valli (toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin II. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. 2. korjattu ja täydennetty painos. Jyväskylä: PS-kustannus, 28–45.
 • Kansainvälisiä artikkeleita:
  • Ahtee, M., & Johnston, J. (2006). Primary student teachers' ideas about teaching a physics topic. Scandinavian Journal of Educational Research, 50(2), 207–219.
  • Papadopoulos, I., & Dagdilelis, V. (2008). Students’ use of technological tools for verification purposes in geometry problem solving. Journal of Mathematical Behavior, 27(4), 311–325.
  • Ireson, J., & Hallam, S. (2005). Pupils' liking for school: Ability grouping, self-concept and perceptions of teaching. British Journal of Educational Psychology, 75(2), 297–311.
  • Sahin Taskin, C. (2012). Learning: What do primary pupils think about it? Journal of Educational Research, 105(4), 277–285.
 
Evaluation 
 • 5-1/hylätty
 
Timing 
 • Ensimmäisen vuoden 1. periodi ennen LKAS1101 Ohjattu orientoiva harjoittelu –opintojaksoa
 • Toisen vuoden 3. periodi, jolloin opintojakso suoritetaan yhtä aikaa LAPE2101 Ohjatun pedagogisen harjoittelun kanssa
 
Schedule 
 • Ensimmäisen vuoden 1. periodi ja toisen vuoden 3. periodi, jolloin opintojakso on suoritetaan yhtä aikaa LAPE2101 Ohjatun pedagogisen harjoittelun kanssa

  
Tutor 

Yliopisto-opettaja, kasvatustiede Pirjo Kuukkanen

 

 


Current and upcoming courses
No teaching

Upcoming exams
No exams.