Opintojakso

Hae opetus/tentit
LAPE2101 Ohjattu pedagoginen harjoittelu, 3 op 
Koodi LAPE2101  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Ohjattu pedagoginen harjoittelu  Lyhenne Ohjattu pedagog 
Laajuus3 op  Vanhenemisaika  
TyyppiOpettajan monialaiset opinnot Oppiaine0102 Kasvatustiede 
LajiTyöharjoittelu  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
Pakolliset edeltävät opinnot:
Kaikki nämä opintojaksot
    LKAS1101 Ohjattu orientoiva harjoittelu
    LKAS1102 Pedagoginen seminaari I
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Anne Ervast 
Reetta Pahtaja 

Kuvaus:
Tavoite 

Teemana PEDAGOGISTEN PERUSTAITOJEN HARJOITTELU: Oppimisen ohjaamisen perusvalmiuksien hankkiminen

Opiskelija osaa

 • luoda itsensä ja oppilaiden välille luontevan, turvallisen ja vuorovaikutteisen oppimisilmapiirin
 • hyödyntää fenomenologista tutkimusotetta osana tutkivaa opettajuutta
 • huomioida oppijoiden moninaisuuden opetuksessaan ja tiedostaa oppimisen tukemisen ja yksilöllistämisen mahdollisuuksia
 • laatia oppituntia varten kirjallisen suunnitelman jossa huomio laaja-alaisen osaamisen osa-alueita
 • soveltaa ja kokeilla monenlaisia työtapoja sekä hyödyntää koulun ulkopuolisia oppimisympäristöjä
 • käyttää monipuolisia oppimateriaaleja luontevasti ja kriittisesti
 • nähdä koulun opetussuunnitelman merkityksen kasvatus- ja opetustoiminnan perustana
 • eheyttää opetusta ja laatia ryhmätyöskentelynä monialaisen oppimiskokonaisuuden yhteistyössä tiedekeskuksen kanssa
 • jäsentää, perustella ja arvioida kasvatusnäkemystään
 
Sisältö 
 • Oppijoiden elämismaailmaan tutustuminen ja heidän moninaisuuden tunnistaminen (fenomenologinen tutkimusote) sekä luokan ja koulun vuorovaikutustilanteiden havainnoiminen ja niissä toimiminen
 • Opetuksen ja ohjauksen perustaitoihin perehtyminen oppijoiden yksilöllisyyttä, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta edistäen sekä monipuolisten työtapojen kokeileminen
 • Opetuksen ja oppimisen ohjaamisen suunnitteleminen, toteuttaminen ja arvioiminen opetus- ja lukukausisuunnitelmaan pohjautuen itsenäisesti ja yhteistyössä muiden opiskelijoiden kanssa (yhteisopettajuus)
 • Tiedekasvatusperustaisen monialaisen oppimiskokonaisuuden suunnitteleminen ja toteuttaminen yhteistyössä muiden opiskelijoiden ja tiedekeskuksen kanssa.
 • Oman toiminnan ja opettajaidentiteetin kehittymisen reflektoiminen
 
Edeltävät opinnot 
 • LKAS1101 Ohjattu orientoiva harjoittelu
 • LKAS1102 Pedagoginen seminaari I
 • LKAS0301 Varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen perusteet
 • Ennen harjoittelua järjestettyjen perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot:
 • Aktiivinen osallistuminen LAPE0011 Monialaisten opintojen perusteet -opintojaksoon
 
Toteutus ja työmuodot 
 • Harjoittelun kesto on kolme viikkoa
 • Oppituntien seuraaminen sekä luokan- ja ainelehtoreiden ja yliopiston opettajien ohjaus- ja palautekeskusteluihin osallistuminen
 • Opetustilanteita yhteensä vähintään 11 oppituntia (yksi oppitunti kestää 45 min), joista kolme oppituntia tiedekasvatusprojektina.
 • Opetettavina aineina 3 oppiainetta
 • Vuosittaiset täsmennykset Pedagogisen harjoittelun oppaassa
 
Vaadittavat suoritukset 
 • Opintojakson tehtävien hyväksytty suorittaminen
 • Oppituntien seuraaminen sekä ohjaus- ja palautekeskusteluihin osallistuminen.
 • Suurryhmäohjauksiin osallistuminen
 • Opetus- ja oppimistilanteiden dokumentointi harjoittelupäiväkirjassa ja oman toiminnan reflektointi reflektiopäiväkirjassa
 
Arviointi 

Hyväksytty / täydennettävä / hylätty.

Jakson suoritusmerkinnän antaa harjoittelukoulun rehtori.

 

 
Ajankohta 

Suositus: 2. vuoden 4. periodi

Lukuvuosi 2018-2019

Harjoitteluinfo ke 20.3.2019 klo 14-16

Harjoittelu 4.-26.4.2019

 
Vastuuhenkilö 

Yliopisto-opettaja, kasvatustiede Pirjo Kuukkanen

Harjoittelukoulun pedagogisesta harjoittelusta vastaava lehtori

 

 

 

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä