Opintojakso

Hae opetus/tentit
LAPE1113 Uskonto, 2 op 
Koodi LAPE1113  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Uskonto  Lyhenne Uskonto 
Laajuus2 op  Vanhenemisaika  
TyyppiOpettajan monialaiset opinnot Oppiaine0032 Uskonto 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Martin Ubani 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Ubani, Martin  Peruskoulun uskonnonopetus   2013  - Saatavuus
     Opetushallitus  Perusopetuksen opetussuunnitelma perusteet 2014  2014  - Saatavuus
     http://www.oph.fi/download/163777_perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf


Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tunnistaa uskontoihin ja ei-uskonnollisiin katsomuksiin ja niiden dialogiin liittyviä globaaleja, paikallisia, yhteiskunnallisia ja kulttuurisia piirteitä sekä katsomusopetuksen tehtävän monikulttuuristuvassa yhteiskunnassa
 • tuntee katsomusopetuksen peruskäsitteistöä ja oman uskonnonopetuksen muotoutumisen lähtökohtia
 • tiedostaa uskonnonopetuksen roolin oppilaan kokonaisvaltaisessa kehityksessä, hahmottaa sen yhteyden opetussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen tavoitteisiin, uskonnonvapauteen, sekä tuntee oppiaineen arvioinnin lähtökohdat
 • osaa soveltaa uskonnonopetuksen perusmenetelmiä, kuten kerrontaa, draamaa sekä dialogi- ja mediakasvatuksen lähtökohtia opetuksessa
 • hahmottaa uskonnonopetusta ammattietiikan ja opettajuuden näkökulmista 
 
Sisältö 
 • Uskonnonopetuksen yleissivistävä tehtävä ja tavoitteet peruskoulussa sekä uskonnonvapaus
 • Uskonnon didaktiikan perusteet ja oppiaineen erityispiirteet
 • Uskonnonopetukseen soveltuvat pedagogiset työ- ja lähestymistavat
 • Lapsen uskonnollinen kehitys, elämänkysymykset ja eettinen pohdinta
 • Katsomuksellinen moninaisuus ja arvokasvatus uskonnonopetuksessa
 
Toteutus ja työmuodot 

LAPE1103-A, Kontaktiopetus 12 h luentoja, 8 h pienryhmäopetusta (2op)

 • Tutustuminen OPSiin ja sen sisältöön
 • Didaktisiin menetelmiin tutustuminen ja valintojen pohtiminen opetustyössä

Opiskelijan itsenäinen työskentely:

LAPE1103-B, Ryhmätyöskentely (22h) (0,5op)

 • Perehtyminen ryhmässä annettuihin tehtäviin
 • annettujen tehtävien valmiiksi saaminen
 • tenttiin valmistautuminen ja siihen osallistuminen

LAPE1103-C, Yksilötyöskentely (22h) (0,5op)

 • opintopäiväkirjan kirjoittaminen ja sen palautus
 • tenttiin valmistautuminen
 
Vaadittavat suoritukset 

Aktiivinen osallistuminen opintojaksolle sisältäen mm. Osallistuminen kurssiin, opintopäiväkirjan laatimisen (hyv.-hyl.), ryhmätyöskentelyä, tehtävien suorittaminen sekä ryhmätentin (1-5) Ryhmätentissä suoritetaan kurssin sisältö ja tentittävä kirjallisuus.

Kurssin arvosana määräytyy ryhmätentin arvosanan (0-5) perusteella. Ryhmätentti on viimeiset 2h luennoista.

 

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Ubani, M. (2013) Peruskoulun uskonnon opetus. PS-kustannus.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, s. 134-136 (uskonnon yleiset osat ja ev.lut. uskonnon osat), 246-250

 

 
Arviointi 

5-1/hylätty

 
Ajankohta 

2. periodi

 
Kohderyhmä 

2. vuosikurssi

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Uskonto  Luentokurssi  Martin Ubani 
01.12.21ke 12.00-16.00
02.12.21to 08.00-12.00
03.12.21pe 08.00-12.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä