Opintojakso

Hae opetus/tentit
TSUO0001 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet, 2-3 op 
Koodi TSUO0001  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Tieteellisen kirjoittamisen perusteet  Lyhenne Tieteellisen ki 
Laajuus2-3 op  Vanhenemisaika  
TyyppiKieliopinnot Oppiaine0050 Viestintä 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kielikeskus 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakso auttaa opiskelijaa
1. suhteuttamaan kirjoittamisen ja sisällön toisiinsa
2. erottamaan erilaiset kirjoittamisen tavat: toistavan ja tuottavan kirjoittamisen
3. suhtautumaan kriittisesti oman tieteenalansa kielen ja kirjoittamisen konventioihin
4. arvioimaan omaa ja toisten tekstiä.

Kurssin käytyään opiskelija osaa
1. tunnistaa ja nimetä erilaisia vaiheita niin tutkimus- kuin kirjoittamistyöstäkin
2. erottaa toistavan ja tuottavan kirjoittamistavan
3. tunnistaa oman tieteenalan kirjoittamisen konventiot ja pystyy esittämään vaihtoehtoisia kielellisiä, rakenteellisia ja tyylillisiä valintoja
4. antaa tekstistä asiantuntijamaista palautetta, ottaa sitä vastaan sekä muokata omaa tekstiään saamansa palautteen perusteella.

 
Sisältö 

Opintojakso harjaannuttaa näkemään kirjoittamisen oleellisena, mutta toisaalta myös itsenäisenä osana tutkimuksen tekemistä. Tällöin on tarpeellista oppia tunnistamaan kirjoittamisen eri vaiheet ja käyttämään niitä suhteutettuna muuhun tutkimusprosessiin. Kurssilla lähestytään tekstiä lukijan näkökulmasta. Tekstejä muokataan yhdessä niin, että ne täyttäisivät tutkielman tekstilajille ominaiset tavoitteet. Opintojakso ohjaa opiskelijaa ymmärrettävän ja oikeakielisen tutkimustekstin tuottamiseen.

 
Edeltävät opinnot 

Lukio tai vastaavat opinnot.

 
Toteutus ja työmuodot 

Kurssi koostuu luento-opetuksesta ja pienryhmätyöskentelystä, itsenäisestä työskentelystä. Luento-opetuksessa esitellään kurssin keskeiset tavoitteet ja lähtökohdat. Pienryhmissä ja itsenäisessä työskentelyssä aktivoituu opiskelijan aikaisempi tietämys. Niissä myös muut opiskelijat kartuttavat yksittäisen jäsenen tietämystä. Jokainen opiskelija tuo ryhmän ja opettajan käsiteltäväksi 6–8 sivua kandidaatintutkielmansa tekstiä. Ensimmäisellä harjoituskerralla jaetaan pienryhmät ja sovitaan tekstien käsittelyajat, joten silloin kaikkien ryhmään ilmoittautuneiden on oltava läsnä. Politiikan tutkimuksessa (kv-suhteet ja valtio-oppi) kurssi on integroitu kandidaattiseminaariin.

 
Vaadittavat suoritukset 

Alkuluennot ovat pakollisia, samoin aktiivinen oman pienryhmän työskentelyyn osallistuminen. Jos ryhmä on täynnä eikä ensimmäisen kerran poissaolosta ilmoita vastaavalle opettajalle, paikka menee varalla olevalle.

 
Oheiskirjallisuus 

Oheislukemistoksi suositellaan:

Akateemisten tekstitaitojen kotisivut http://www.ulapland.fi/FI/Yksikot/Kielikeskus/Opinnot/Akateemiset-tekstitaidot
Iisa, Katariina, Piehl, Aino & Oittinen, Hannu: Kielenhuollon käsikirja. 2012.
Itkonen, Terho: Uusi kieliopas. 2011.
Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas. 2017. tai www.kielitoimistonohjepankki.fi

 
Arviointi 

Kurssin suoritus arvioidaan hyväksytty–hylätty-asteikolla. Hyväksyttyyn suorittamiseen kuuluu tehtävien tehtävänannon mukainen tekeminen ja aktiivinen läsnäolo.

 
Ajankohta 

Kevätlukukausi
Politiikan tutkimuksen ryhmä: kevätlukukausi

 
Kohderyhmä 

Suositellaan suoritettavaksi pääaineen kandidaatintutkielman yhteydessä.
Politiikan tutkimuksessa (kv-suhteet ja valtio-oppi) kurssi on integroitu kandidaattiseminaariin.

 
Vastuuhenkilö 

Pipsa Kostamo
Katriina Uljas-Rautio

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Pakollisuus 

Pakollinen

 
Lisätiedot 

Akateemiset tekstitaidot (2 op) valitaan yksi seuraavista (paitsi politiikan tutkimuksessa):
TSUO0001 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet
XKIR0001 Kielen- ja tekstinhuolto
XKIR0002 Erilaiset asiatekstit

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ei ilmoittautumista Tieteellisen kirjoittamisen perusteet, tarkoitettu vain politiikkatieteiden ja sosiologian kandiseminaarissa oleville opiskelijoille  Harjoitusryhmä  Katriina Uljas-Rautio  07.01.21 -07.04.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä