Study module

Show study events
LAER0739 Didactics of physical education, 5 ECTS cr. 
Code LAER0739  Validity 01.01.1950 -
Name Didactics of physical education  Abbreviation Didactics of ph 
Credits5 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeBasic studies Subject0104 Physical Exercise 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Faculty of Education 

Teachers
Name
Ari Kunnari 

General learning material of the study object:
Author Title Year Obligatory Availability
     Jaakkola, Timo  Liikuntataitojen oppiminen ja taitoharjoittelu  2010  - Availability
     Kunnari, Ari  Liikuntapääoma ja holistinen ihmiskäsitys liikuntaa opettavan työssä  2011  - Availability
     Jaakkola Timo  Liikuntapedagogiikka / Timo Jaakkola, Jarmo Liukkonen ja Arja Sääkslahti (toim.).   2013  - Availability
     numminen  Liikunnan opetusprosessin a,b,c   2004  - Availability
     Hakala, Liisa   Liikunta ja oppiminen mitä merkitystä on kuperkeikalla?   1999  - Availability
     Pehkonen, Mikko   Liikuntataitojen oppiminen ja opettaminen telinevoimistelutaidot ja peruskoulun liikunnanopetus   1999  - Availability


Description
Contents 
 • Liikuntadidaktiikan perusteet ja keskeiset suuntaukset.
 • Liikuntataitojen oppiminen, opettaminen ja havainnointi.
 • Motorinen kehitys.
 • Liikunnanopetuksen tavoitteet, suunnittelu, oppisisällöt, työtavat, opetusjärjestelyt ja arviointi.
 • Lapsi liikunnanopetuksen kohteena ja liikkujana.
 • Opetuksen didaktiset periaatteet, motivointi ja aktivointi.
 • Varhaiskasvatuksen ja peruskoulun luokka-asteiden 0-6 liikunta.
 • Liikunnan yhteiskunnallinen merkitys
 
Methods 
 • Kontaktiopetus (luennot + harjoitukset, vertaisopetus erilaisia didaktisia
  työtapoja kokeillen) 50 h
 • Itsenäinen pienryhmätyöskentely 30 h (sisältää tutustumista erilaisiin opetus- ja oppimistapoihin sekä opetuskokeiluja varhaiskasvatuksessa ja / tai peruskoulun luokilla 0-6.
 • Itsenäistä yksilötyöskentelyä 54 h (kirjatentti, luokkatuntien observointi ja esseetentti)
 
Requirements 
 • Aktiivinen osallistuminen opetukseen,opetuskokeiluihin ja niiden suunnitteluun
 • Oppimistehtävien tekeminen luentojen,harjoitusten ja kirjallisuuden pohjalta
 • Tentti kirjallisuudesta (2 valittua teosta)
 
More literature information and extra material 
 • Jaakkola (2010) Liikuntataitojen oppiminen ja taitoharjoittelu. Juva: PS-kustannus.
 • Kunnari (2011) Liikuntapääoma ja holistinen ihmiskäsitys liikuntaa opettavan työssä. Acta Universitatis Lapponiensis 205.
 • Jaakkola, T., Liukkonen, J. & Sääkslahti, A. (toim.) (2013) Liikuntapedagogiikka. Juva: PS-kustannus.

 

Oheiskirjallisuus:

 • Numminen & Laakso (2004, 2007, 2010) Liikunnan opetusprosessin A, B ja C. Jyväskylän yliopisto. Liikuntakasvatuksen julkaisuja 5.
 • Hakala (1999) Liikunta ja oppiminen. Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Pehkonen (1999) Liikuntataitojen oppiminen ja opettaminen, s. 46-73 ja 144-228. Jyväskylä: Liikuntakasvatuksen laitos ja Liikuntakasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskus.
 
Supplementary Literature 

 

 

 


Current and upcoming courses
No teaching

Upcoming exams
No exams.