Opintojakso

Hae opetus/tentit
XKIR0004 Asiantuntijan tekstitaidot, 2-3 op 
Koodi XKIR0004  Voimassaolo 01.08.2019 -
Nimi Asiantuntijan tekstitaidot  Lyhenne Asiantuntijan t 
Laajuus2-3 op  Vanhenemisaika  
TyyppiKieliopinnot Oppiaine0050 Viestintä 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kielikeskus 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakso auttaa suomen kielen taidoltaan C1–C2-tasolla olevaa opiskelijaa:
1.
suhteuttamaan asiatekstin valmistelun ja kirjoittamisen toisiinsa sekä tunnistamaan esimerkiksi tutkimusprosessista erilaisia pohjatyön vaiheita
2. 
tunnistamaan erilaisia tiedonkäyttötapoja ja käyttämään niitä tarkoituksenmukaisesti tekstissä
3. tunnistamaan oman alansa kielen ja kirjoittamisen konventioita, suhtautumaan niihin kriittisesti sekä esittämään vaihtoehtoisia kielellisiä, tyylillisiä ja rakenteellisia valintoja
4. antamaan omasta ja toisen tekstistä asiantuntijamaista palautetta, ottamaan palautetta vastaan sekä muokkaamaan omaa tekstiään palautteen perusteella
5.
tunnistamaan oman suomen kielen tekstitaitojensa vahvuuksia ja kehittämiskohteita sekä saamaan välineitä kielitaitonsa kehittämiseen.

 
Sisältö 

Kurssilla käsitellään kirjoittamista oleellisena asiantuntijan taitona. Kurssilla harjaannutaan tunnistamaan kirjoittamisen eri vaiheet ja käyttämään niitä suhteutettuna esimerkiksi tutkimusprosessiin tai muun asiantuntijan vaativan tekstilajin laatimiseen. Kurssilla lähestytään tekstiä tekstilajin ja lukijan näkökulmasta. Tekstejä muokataan yhdessä niin, että ne täyttäisivät tekstilajille ominaiset tavoitteet. Kurssilla ohjataan opiskelijaa ymmärrettävän ja oikeakielisen suomenkielisen asiantuntijatekstin tuottamiseen.

 
Edeltävät opinnot 

Lukio tai vastaavat opinnot

 
Toteutus ja työmuodot 

Kurssi koostuu luento-opetuksesta, itsenäisestä työskentelystä ja pienryhmätyöskentelystä sekä vertaispienryhmässä että ohjatussa tekstipajassa. Pienryhmissä ja itsenäisessä työskentelyssä aktivoituu opiskelijan aikaisempi tietämys. Pienryhmissä myös muut opiskelijat kartuttavat yksittäisen jäsenen tietämystä. Kurssin luento- ja ryhmäopetus järjestetään osana esimerkiksi Tieteellisen kirjoittamisen perusteet -kurssin toteutusta, mutta opiskelijoiden tekstejä käsitellään myös suomi toisena kielenä -opetuksen näkökulmasta. 

Jokainen opiskelija tuo ryhmän ja opettajan käsiteltäväksi tekstiä, jonka on tarkoituksenmukaista olla osa opiskelijan tekeillä olevaa kandidaatintutkielmaa tai asiantuntijan työssä tarvittavaa tekstiä. Kurssilla käsiteltävä teksti ja sen laajuus sovitaan opettajan kanssa.

Sovi ilmoittautuminen ja kurssin suorittaminen aina erikseen kurssin vastuuhenkilön kanssa.

 
Vaadittavat suoritukset 

Kurssin tehtävien tekeminen, läsnäolo luennoilla ja kaikissa pienryhmän tapaamisissa sekä aktiivinen osallistuminen tekstien työstämiseen.

 
Oheiskirjallisuus 

Oheislukemistoksi suositellaan:
Akateemisten tekstitaitojen kotisivut
Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas (2017).  Kotimaisten kielten keskuksen julkaisuja 177. tai
http://www.kielitoimistonohjepankki.fi/.
Ajattele itse! (2010). Toim. Hurtig, Laitinen ja Uljas-Rautio. PS-kustannus.

 
Arviointi 

Kurssin suoritus arvioidaan hyväksytty–hylätty-asteikolla. Hyväksyttyyn suorittamiseen kuuluu tehtävien tehtävänannon mukainen tekeminen ja aktiivinen läsnäolo.

 
Ajankohta 

Syys- ja kevätlukukausi

Opetus alkaa joko syys- tai kevätlukukauden alussa, paitsi taiteiden tiedekunnassa vain syyslukukauden alussa. Ota yhteyttä tämän kurssin vastuuhenkilöön Sinikka Vuonokari-Kämäräiseen heti sen lukuvuoden alussa, jolloin kurssi on sinulle ajankohtainen.

 
Kohderyhmä 

Kurssi suositellaan suoritettavaksi pääaineen kandidaatintutkielman yhteydessä.

 
Vastuuhenkilö 

Sinikka Vuonokari-Kämäräinen

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Lisätiedot 

Asiantuntijan tekstitaidot 2–3 op korvaa suomen kielessä taitotasolla C1–C2 olevan opiskelijan
Tieteellisen kirjoittamisen perusteet -kurssin (ASUO0001, FSUO0001, MSUO0001, USUO0001, KSUO0001, LSUO0001, TSUO0001 tai OSUO0001)
tai kurssin
XKIR0001 Kielen- ja tekstinhuolto
XKIR0002 Erilaiset asiatekstit.

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
pidetty Asiantuntijan tekstitaidot  Harjoitusryhmä  Sinikka Vuonokari-Kämäräinen  26.09.19 -31.12.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä