Opintojakso

Hae opetus/tentit
SOPT0003 Yhteiskuntatutkimus, 5 op 
Koodi SOPT0003  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Yhteiskuntatutkimus  Lyhenne Yhteiskuntatutk 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0417 Sosiologia 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- soveltaa poliittisen/sosiologisen luku- ja kirjoitustaidon perusteita
- hahmottaa erilaisia politiikkatieteellisiä/sosiologisia lähestymistapoja ja näkökulmia
- tunnistaa ja eritellä yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen tutkimukselliset elementit
- tarkastella ajankohtaisia yhteiskunnallisia aiheita analyyttisesti
- argumentoida tieteellisesti.

 
Sisältö 

Opintojaksolla opiskelija johdatetaan poliittiseen/sosiologiseen tulkintataitoon, ajankohtaisiin tutkimusteemoihin ja tieteellisen kirjoittamisen perusteisiin. Kurssi alkaa omakohtaisella tutustumisella kirjallisuuteen, joka tentitään ennen luentojen alkamista. Virikeluennolla kerrotaan kurssista, sen tarkoituksesta, työskentelymuodoista ja ohjataan käytössä olevaan tieteellisen dokumentoinnin tapaan. Jakson ohjatussa lukupiirissä perehdytään yhteen Lapin yliopistossa valmistuneeseen tutkimukseen. Opintojakson aikana tuotetaan ryhmätyönä tutkimuksesta analyyttinen kirja-arvio, joka esitetään jakson lopussa.

 
Edeltävät opinnot 

SOPT1101 Johdatus sosiologiaan, SOPT0001 Johdatus valtio-oppiin ja SOPT0002 Introduction to International Relations

 
Toteutus ja työmuodot 

1. Kirjallisuustentti.
2. Luennot, lukupiirit ja seminaari (12 h), jossa esitetään ryhmätyönä kirjoitettu analyyttinen kirja-arvio.

 
Vaadittavat suoritukset 

Kirjallinen suoritus kahdesta teoksesta. Osallistuminen luennoille, lukupiiriin sekä kirja-arvion kirjoittamiseen ja esittämiseen seminaarissa oman ryhmän kanssa.

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Kirjatentin kirjallisuus:
Pertti Alasuutari (2001) Johdatus yhteiskuntatutkimukseen.
Suvi Ronkainen, Leila Pehkonen, Sari Lindblom-Ylänne & Eija Paavilainen (2011) Tutkimuksen voimasanat.

Lukupiirin tutkimuskirjallisuus:
Heikki Huilaja (2019) Rekrytoinnin sosiaalinen järjestys – tutkimus työhön sopivuuden neuvottelukontekstista.
Veera Kinnunen (2017) Tavarat tiellä: sosiologinen tutkimus esinesuhteista muutossa.
Aini Linjakumpu (2018) Vanhoillislestadiolaisuuden taloudelliset verkostot.
Jarno Valkonen, Olli Pyyhtinen, Turo-Kimmo Lehtonen, Veera Kinnunen & Heikki Huilaja (2019) Tervetuloa jäteyhteiskuntaan!: aineellisen ylijäämän kanssa eläminen.
Sanna Valkonen (2009) Poliittinen saamelaisuus.
Sandra Wallenius-Korkalo (2018) Esitetty lestadiolaisuus: uskonto, ruumiillisuus ja valta populaarikulttuurissa.

 
Arviointi 

Hylätty: Suoritus on erittäin puutteellinen tai virheellinen, tai sisältää huomattavia väärinkäsityksiä.

Välttävä ja tyydyttävä (1-2): Suoritus on suppea, pintapuolinen tai vastaa heikosti tehtävänantoa. Suorituksessa tyydytään luettelemaan asioita irrallisesti, tai käsitellään asioita yksipuolisesti. Suoritus voi sisältää virheitä tai epäselvyyksiä.

Hyvä ja kiitettävä (3-4): Suoritus vastaa tehtävänantoa, osoittaa ymmärtämistä sekä taitoa analysoida ja perustella. Olet muodostanut asiasta kokonaiskuvan, mutta siinä saattaa olla puutteita.

Erinomainen (5): Suorituksessa hahmotetaan laaja kokonaisuus ja tietoa osataan soveltaa moniulotteisesti tai sijoittaa eri konteksteihin. Suoritus osoittaa itsenäistä otetta ja oivallusta. Suoritus on ehjä kokonaisuus, joka sisältää perusteltua omaa ajattelua tai kriittistä pohdintaa. Vastaus on hyvin kirjoitettu tai toteutettu.

 
Ajankohta 

Pääaineopiskelijat suorittavat jakson 4. periodilla.

 
Kohderyhmä 

Suositellaan 1. vuosikurssin opiskelijoille.

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ei ilmoittautumista Yhteiskuntatutkimus  Luentokurssi  Mika Luoma-aho 
13.04.22ke 10.00-15.00
25.04.22ma 12.00-15.00
ma 12.00-15.00
26.04.22ti 12.00-15.00
ti 12.00-15.00
27.04.22ke 12.00-15.00
ke 12.00-15.00
10.05.22ti 12.00-16.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä