Study module

Show study events
SOPT0003 Yhteiskuntatutkimus, 5 ECTS cr. 
Code SOPT0003  Validity 01.01.1950 -
Name Yhteiskuntatutkimus  Abbreviation Yhteiskuntatutk 
Credits5 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeBasic studies Subject0417 Sosiology 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Faculty of Social Sciences 

Description
Aim 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- soveltaa poliittisen/sosiologisen luku- ja kirjoitustaidon perusteita
- hahmottaa erilaisia politiikkatieteellisiä/sosiologisia lähestymistapoja ja näkökulmia
- tunnistaa ja eritellä yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen tutkimukselliset elementit
- tarkastella ajankohtaisia yhteiskunnallisia aiheita analyyttisesti
- argumentoida tieteellisesti.

 
Contents 

Opintojaksolla opiskelija johdatetaan poliittiseen/sosiologiseen tulkintataitoon, ajankohtaisiin tutkimusteemoihin ja tieteellisen kirjoittamisen perusteisiin. Kurssi alkaa omakohtaisella tutustumisella kirjallisuuteen, joka tentitään ennen luentojen alkamista. Virikeluennolla kerrotaan kurssista, sen tarkoituksesta, työskentelymuodoista ja ohjataan käytössä olevaan tieteellisen dokumentoinnin tapaan. Jakson ohjatussa lukupiirissä perehdytään yhteen Lapin yliopistossa valmistuneeseen tutkimukseen. Opintojakson aikana tuotetaan ryhmätyönä tutkimuksesta analyyttinen kirja-arvio, joka esitetään jakson lopussa.

 
Previous studies 

SOPT1101 Johdatus sosiologiaan, SOPT0001 Johdatus valtio-oppiin ja SOPT0002 Introduction to International Relations

 
Methods 

1. Kirjallisuustentti.
2. Luennot, lukupiirit ja seminaari (12 h), jossa esitetään ryhmätyönä kirjoitettu analyyttinen kirja-arvio.

 
Requirements 

Kirjallinen suoritus kahdesta teoksesta. Osallistuminen luennoille, lukupiiriin sekä kirja-arvion kirjoittamiseen ja esittämiseen seminaarissa oman ryhmän kanssa.

 
More literature information and extra material 

Kirjatentin kirjallisuus:
Pertti Alasuutari (2001) Johdatus yhteiskuntatutkimukseen.
Suvi Ronkainen, Leila Pehkonen, Sari Lindblom-Ylänne & Eija Paavilainen (2011) Tutkimuksen voimasanat.

Lukupiirin tutkimuskirjallisuus:
Heikki Huilaja (2019) Rekrytoinnin sosiaalinen järjestys – tutkimus työhön sopivuuden neuvottelukontekstista.
Veera Kinnunen (2017) Tavarat tiellä: sosiologinen tutkimus esinesuhteista muutossa.
Aini Linjakumpu (2018) Vanhoillislestadiolaisuuden taloudelliset verkostot.
Jarno Valkonen, Olli Pyyhtinen, Turo-Kimmo Lehtonen, Veera Kinnunen & Heikki Huilaja (2019) Tervetuloa jäteyhteiskuntaan!: aineellisen ylijäämän kanssa eläminen.
Sanna Valkonen (2009) Poliittinen saamelaisuus.
Sandra Wallenius-Korkalo (2018) Esitetty lestadiolaisuus: uskonto, ruumiillisuus ja valta populaarikulttuurissa.

 
Evaluation 

Hylätty: Suoritus on erittäin puutteellinen tai virheellinen, tai sisältää huomattavia väärinkäsityksiä.

Välttävä ja tyydyttävä (1-2): Suoritus on suppea, pintapuolinen tai vastaa heikosti tehtävänantoa. Suorituksessa tyydytään luettelemaan asioita irrallisesti, tai käsitellään asioita yksipuolisesti. Suoritus voi sisältää virheitä tai epäselvyyksiä.

Hyvä ja kiitettävä (3-4): Suoritus vastaa tehtävänantoa, osoittaa ymmärtämistä sekä taitoa analysoida ja perustella. Olet muodostanut asiasta kokonaiskuvan, mutta siinä saattaa olla puutteita.

Erinomainen (5): Suorituksessa hahmotetaan laaja kokonaisuus ja tietoa osataan soveltaa moniulotteisesti tai sijoittaa eri konteksteihin. Suoritus osoittaa itsenäistä otetta ja oivallusta. Suoritus on ehjä kokonaisuus, joka sisältää perusteltua omaa ajattelua tai kriittistä pohdintaa. Vastaus on hyvin kirjoitettu tai toteutettu.

 
Timing 

Pääaineopiskelijat suorittavat jakson 4. periodilla.

 
Target Group 

Suositellaan 1. vuosikurssin opiskelijoille.

 


Current and upcoming courses
Functions Name Type ECTS cr. Teacher Schedule
Registration not required. Theory and Practice in Sociology and Political Research  Lecture course  Mika Luoma-aho 
13.04.22wed 10.00-15.00
25.04.22mon 12.00-15.00
mon 12.00-15.00
26.04.22tue 12.00-15.00
tue 12.00-15.00
27.04.22wed 12.00-15.00
wed 12.00-15.00
10.05.22tue 12.00-16.00

Upcoming exams
No exams.